Jezuitištv19042018

Skončila sa 36. generálna kongregácia Spoločnosti Ježišovej

V sobotu, 12. novembra predpoludním 215 delegátov 36. generálnej kongregácie Spoločnosti Ježišovej zhromaždených v Ríme odhlasovalo ukončenie generálnej kongregácie, ktorá sa začala v nedeľu 2. októbra.
Záverečná omša
Prinášanie kadidla
Pred obrazom Panny Márie na ceste

V sobotu, 12. novembra predpoludním 215 delegátov 36. generálnej kongregácie Spoločnosti Ježišovej zhromaždených v Ríme odhlasovalo ukončenie generálnej kongregácie, ktorá sa začala v nedeľu 2. októbra.

Najviditeľnejším ovocím šiestich týždňov intenzívnych prác, rozhovorov a načúvania tomu, k čomu Boh pozýva jezuitskú rehoľu v dnešných časoch, bolo zvolenie nového generálneho predstaveného jezuitskej rehole, pátra Artura Sosu. Pred tým, než delegáti na záver plenárnych zasadaní spoločne predniesli ďakovnú modlitbu Te Deum, páter Arturo Sosa poďakoval prítomným delegátom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom zabezpečovali zdarný priebeh kongregácie. S vďačnosťou pripomenul slová Evanjelia podľa Marka (4,26) a zdôraznil, že je dôležité rozpoznať skutočnosť, že je to Pán, ktorý dáva vzrast semenu, ktoré kongregácia v týchto dňoch zasiala. Medzi 215 delegátmi generálnej kongregácie boli i provinciál slovenských jezuitov páter Rudolf Uher a páter Peter Dubovský.

O 16:00 hod sa všetci delegáti zišli v rímskom Kostole sv. Ignáca, aby spoločne slávili Eucharistiu „Na poďakovanie“, a týmto spôsobom oficiálne ukončili zasadanie 36. generálnej kongregácie. Páter Arturo Sosa vo svojej homílii nadviazal na prvé čítanie z 1. Listu sv. apoštola Jána a pripomenul, že sv. Ignác z Loyoly nás na konci svojej knihy Duchovných cvičení v „Kontemplácii o nadobudnutie lásky“ učí tomu, že láska spočíva vo vzájomnej výmene darov medzi 2 milovanými osobami a Boh je tým, ktorý si želá byť poznaný ako Láska. Pripomenul i Ignácove slová o tom, že láska sa „má klásť viac do skutkov než do slov“ a že vo vzťahu lásky sa „obidve strany delia o všetko, čo majú a čím sú“. Svojich spolubratov i celú Spoločnosť Ježišovu povzbudil k tomu, aby v dnešnom svete plnom konfliktov a napätia, hľadeli na svet očami chudobných a zasadzovali sa o lepší a spravodlivejší svet. „Poďme teda a všade hlásajme evanjelium potešení skúsenosťou Božej lásky, ktorá nás zhromaždila ako Ježišových spoločníkov. Z Ríma odchádzame s dôverou, pretože Pán pracuje spolu s nami a našu prácu a misiu potvrdzuje svojimi znakmi“, dodal na záver svojej homílie nový generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej páter Arturo Sosa.

Foto: www.gc36.org


Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život