Jezuitistr25042018

Čo prináša decembrové číslo mesačníka Posol?

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.

Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová pripomína to, čo patrí k podstate Vianoc: „Nech Kristovu moc, ktorá je oslobodením a službou, pocítia toľké srdcia trpiace vojnami, prenasledovaniami, otroctvom. Nech svojou dobrotivosťou táto božská moc sníme tvrdosť zo sŕdc mužov a žien, ponorených do svetskosti a ľahostajnosti.“

Využijeme šancu na duchovnú premenu? – pýta sa v titulku úvodníka Roman Modig. Uvažuje nad tým, že Ježiš Kristus prišiel na našu zem, aby nás obdaroval silou Božej lásky, oslobodil od hriechu, povzniesol nad sebectvo, daroval nám pokoj. Od nás však žiada, aby sme najmä dnes odolávali duchu sveta, ktorý „vanie zovšadiaľ.“ Ako vzor v láske pripomína Máriu – Božiu Matku.

Poďme k Srdcu Ježišovmu – pod týmto názvom nájde čitateľ meditácie Lucie Žužovej nad Srdcom Pána – podľa invokácií uvedených v Litániách k Božskému Srdcu Ježišovmu. Tieto úvahy môžu pomôcť čitateľovi objaviť cestu, ako sa priblížiť cez meditácie nad daným textom k Srdcu Pána, viac si prehĺbiť lásku a osobný vzťah k nemu.

O milosrdnom Otcovi uvažuje Svätý Otec v jednom zo svojich príhovorov. jeho podnetné myšlienky nám pomáhajú správne pochopiť známe Ježišovo podobenstvo a vedú nás ku vďake za nesmierne Božie milosrdenstvo.

Rubrika Apoštolát modlitby sa venuje modlitbovým úmyslom pápeža Františka v mesiaci decembri. Čitatelia nájdu v rubrike príbeh Ruhango – miesto odpustenia i zázrakov a pútavé svedectvo nazvané Kristova tvár na šatke z Manopeella, o ktorej obľúbený svätec, páter Pio povedal, že je najväčším zázrakom, aký na zemi máme.

Eva Žilineková prináša pokračovanie svojho svedectva – príhovoru k synovi. Zamýšľa sa nad darmi života a vyjadruje obdiv nad synovými postojmi k iným ľuďom, nad hĺbkou jeho rád a dobrotou srdca. Príspevok má opäť názov „Mami, nerieš...“.

V 54. časti cyklu Stretnutie s Božím slovom biblista Ján Ďurica objasňuje misijný rozmer ciest Božieho Slova, vysvetľuje, prečo by v žiadnom príbytku kresťanov nemala chýbať Biblia.

V rubrike V radosti i bolesti ponúka autorka Andrea Eliášová článok Kráľovná pokoja v nemocnici. Píše o tom, ako do nemocnice milosrdných bratov v Bratislave zavítala socha Panny Márie až z pútnického Medžugorja. Je to aj povzbudivé svedectvo o kolektíve pracovníčok nemocničného laboratória.

Vianoce v rodine Borovských – v článku s týmto názvom čitatelia lepšie spoznajú osemdetnú rodinu, o ktorej sa dočítali už v predchádzajúcom čísle časopisu. Tentoraz sa dozvedia o tom, ako táto rodina hlboko duchovne prežíva sviatok Narodenia Pána, aké zvyky si uchováva a ako rodičia vedú deti k prežívaniu „vianočného tajomstva.“ Autor článku Ivo Sivoň konštatuje, že „veriaci rodičia Borovskí obohatili detstvo svojich detí mnohými zážitkami a nasmerovali ich k vyšším ľudským a duchovným hodnotám. V tejto rodine sa naozaj duchovne zrodil Ježiš.“ Môže to byť príklad aj pre iné rodiny. Článok dopĺňa báseň Bystríka Mistríka Vianoce kresťanskej rodiny.

Čo myslíte, čím je zaujímavá a osobitá Banskobystrická katedrála? Prečo jej hodno venovať pozornosť? Dozviete sa v rubrike Z našich dejín od pátra Milana Hromníka, ktorý pripomenul, že vlani oslávila katedrála už 300 rokov od svojej posviacky.

Mária Irma Danieliszová ponúka čitateľom skutočný príbeh Zvláštne Vianoce – o mladej žene Marianne, ktorá nevšedným spôsobom prežila sviatky Narodenia Pána v Rakúsku so starkými, ktorých opatrovala.

Študentka Barbora Adamková v príspevku Slovo je pravé svetlo uvažuje nad Jánovým evanjeliom a posolstvom evanjelistu: „Všetko povstalo skrze Slovo“.

Ako deťom vysvetliť biblický príbeh Dávida tak, aby ho dokázali prijať a pochopiť? Návod našla skúsená autorka detskej rubriky Posol deťom malým i veľkým „teta Gabika“ (Gabriela Spustová), ktorá ho „vsadila“ do atmosféry Vianoc a nazvala ho Vianoce a mladý pastier Dávid. Deťom pripojila aj súťažné, motivačné otázky na premýšľanie.

Vedeli ste, že v Indii Katolícka cirkev spravuje až 85 percent zdravotníckych zariadení? V rubrike Letom svetom nájdete aj informáciu o tom, že kňazských povolaní pribúda na všetkých kontinentoch okrem Európy. A dozviete sa aj to, že írsky futbalista Phil Mulryne sa stane rehoľným kňazom - dominikánom.


Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život