Jezuitisob24032018

Čo prináša novembrové číslo mesačníka Posol?

Čo prináša novembrové číslo mesačníka Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová pápež František pripomína, že Cirkev potrebuje „každodenných svätých“, mučeníkov, bez ktorých nemôže napredovať. „Dosvedčujú, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a žije. Oni nás učia, že so silou lásky, tichosťou sa dá bojovať proti panovačnosti, násiliu, vojne a s trpezlivosťou je možné dosiahnuť pokoj.“

Žijeme v spoločenstve svätých – už týmto titulkom autor úvodníka Roman Modig pripomína veľký novembrový sviatok Cirkvi. Uvažuje o mnohých skrytých svätcoch, ktorí v tichosti žili na našom území. Vysvetľuje, prečo je dobré dávať deťom pri sviatosti krstu mená konkrétnych svätcov.

Rubrika Úcta k Ježišovmu Srdcu ponúka krátke meditácie nad litániami k Božskému Srdcu Ježišovmu, konkrétne nad invokáciami: „Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté“, „Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy,“ a „Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie“. Ich autorkou je Lucia Žužová. Pripojených je aj dvanásť prisľúbení Pána Ježiša rehoľníčke Margite Márii Alacoque – pre všetkých, čo si uctievajú Božské Srdce.

Už pôjdeme? – pod týmto titulkom sa skrýva svedectvo autorky, podpísanej ako „milujúca matka“. Opisuje odchod svojho syna na večnosť ako dojímavý zážitok spojený s krížom, ale aj naplnený dôverou v Božie milosrdenstvo.

V rubrike Apoštolát modlitby približuje autorka Andrea Eliášová život a odkaz veľkého apoštola Číny – Mattea Ricciho, jezuitu. Istý diplomat pri jeho hrobe dokonca uviedol, že ide o jediného cudzinca, ktorý Číňanom pomohol pochopiť vlastný národ. V tradičnej rubrike je svätý misionár predstavený ako vzor evanjelizácie nielen pre Áziu.

Biblia a morálka – v 8. časti tohto cyklu biblista páter Ján Ďurica vysvetľuje tému dar zmluvy v Starom zákone a normy ľudského konania.

V rubrike V radosti i bolesti prináša autorka Andrea Eliášová článok Hrob svätého Mikuláša v Bari je miestom milostí. Zavedie čitateľov do Talianska – na miesto, kam si mnohí pútnici chodia po uzdravenia, od smrti svätca totiž vyteká z jeho kostí vzácna tekutina, nazývaná „myron“. V článku nechýbajú dôležité zistenia zo života svätca, aj legendy s ním spojené.

Eva Žilineková prináša ďalšie pokračovanie svojho svedectva „Mami, nerieš...“ Tentoraz sa zameriava na to, čo dokáže v ľudských životoch obyčajný úsmev, povzbudenie a čo všetko dokáže, naopak, pokaziť „ufrfľaná nálada.“

V tomto čísle Posla nájdu čitatelia aj Hymnus ku cti blahoslaveného Titusa Zemana s textom spisovateľa a básnika Daniela Heviera. Hymnus zhudobnil jezuitský páter Vlastimil Dufka. Príspevok obsahuje notový záznam pre organ a ľud.

Blahoslavený Titus Zeman, patrón duchovných povolaní – tak nazval svoj príspevok Ivo Sivoň. Pripomína životnú púť nášho nového blahoslaveného a jeho hrdinstvo prejavené počas totalitného režimu. Zhŕňa, čo všetko viedlo k jeho vyzdvihnutiu na oltár a v čom ho môžeme prosiť o pomoc.

Páter Milan Hromník v rubrike Z našich dejín uvádza mená svätých a blahoslavených so vzťahom ku Slovensku, ich stručnú charakteristiku a tiež kalendár ich liturgických spomienok.

Bystrík Mistrík ponúka čitateľom báseň na novembrovú tému: Na cintoríne.

Anna Jenčíková v príspevku Keď boj o dušu vrcholí uvádza vlastnú skúsenosť so zomierajúcim. Nabáda, čo môžeme urobiť pre duše, ktoré odchádzajú na večnosť, a povzbudzuje, aby sme nepremeškali tieto príležitosti.

Autorka rubriky Posol deťom malým i veľkým „teta Gabika“ (Gabriela Spustová) objasňuje mladším čitateľom význam biblickej Knihy Sirachovcovej a jej múdrosť.

Viete, že milióny hostií pre všetky farnosti na Kube pečie trinásť karmelitánok z kláštora v Havane? Alebo že v tomto roku v novembri budeme prvý raz v Cirkvi sláviť Svetový deň chudobných? V rubrike Letom svetom sa dozviete aj všeličo iné z kresťanského sveta.

Anna Abasová v článku Jeden hlas spomína na zosnulú členku hudobného spevokolu Schneiderovcov z Chrámu svätého Mikuláša v Trnave – Katku, ktorá vydávala obdivuhodné svedectvo aj v oblasti svojho povolania, vo farmácii.


Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba