Jezuitisob24032018

Čo prináša januárové číslo Posla?

Čo prináša januárové číslo mesačníka Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová pápež František slovami apoštola Pavla vyzýva k modlitbám za vládcov, „aby sme mohli viesť tichý a pokojný život, dôstojný a zasvätený Bohu“. Kladie otázku aj verejným predstaviteľom, či sa modlia k Tomu, ktorý im dal moc skrze ľud. Pripomína dokonca, že nemodliť sa za verejných predstaviteľov je hriechom, ktorý treba vyznať v spovedi.

V novom roku s novým duchom – v úvodníku pod týmto názvom Roman Modig pripomína, aby sme v bolestných situáciách, ktoré nás v roku 2018 stretnú, pamätali na Ježišovu výzvu: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ Autor dáva do pozornosti rozličné formy stretnutia s Ježišom: svätú omšu, sväté prijímanie, spoveď, modlitbu pred svätostánkom, či adoráciu na diaľku.

Rubrika Úcta k Ježišovmu Srdcu prináša ďalšie úvahy Lucie Žužovej, opierajúce sa o niektoré invokácie z Litánií k Božskému Srdcu Ježišovmu.

O svätej omši uvažuje vo svojej katechéze pápež František. Zameriava sa v nej na silu a dar Eucharistie ako úžasnej udalosti, v ktorej sa sprítomňuje sám Boh. Novým cyklom príhovorov nás Svätý Otec pobáda k tomu, aby sme znovuobjavili krásu ukrývajúcu sa v eucharistickom slávení.

V rubrike Apoštolát modlitby približuje autorka Andrea Eliášová svedectvo života svätého Františka Xaverského, v ktorého srdci horel misijný oheň. Uvádza, akým spôsobom výrazne ovplyvnil jeho život aj apoštolát svätý Ignác, zakladateľ jezuitov.

Biblia a morálka – v 10. časti tohto cyklu biblista páter Ján Ďurica vysvetľuje pojem „zmluva“ v biblicko-teologickom chápaní, ako cestu k morálnej slobode človeka.

V rubrike V radosti i bolesti prináša autorka Andrea Eliášová autentickú reportáž z návštevy pútnického miesta Monte Sant Angelo v Taliansku, spojeného s postavou svätého Michala Archanjela. Spomína aj konkrétne svedectvá z tohto miesta a históriu štyroch zjavení nebeského archanjela i jeho pomoc ľuďom.

Eva Žilineková svojím sviežim, živým štýlom prináša ďalšie pokračovanie svedectva „Mami, nerieš...“. Cez vzťah k vlastnému synovi sa tentoraz zamýšľa nad medziľudskými vzťahmi.

Verní pomocníci rodiny – pod týmto názvom prináša stála čitateľka Posla príspevok o tom, ako konkrétni svätci pomohli členom jej rodiny. Svoje duchovné zážitky ponúka ako inšpiráciu pre ďalších čitateľov.

Jaroslava Koníčková v článku Láska, ktorá pretrvala vďaka obyčajnému slovu ponúka príbeh z oslavy 60. výročia svadby starých rodičov, ktorý nesie hlboké mravné posolstvo o zmysle vďačnosti v ľudskom živote.

V súvislosti s odchodom pátra Emila Krapku do večnosti prináša páter Milan Hromník spomienku na tohto vzácneho kňaza a rehoľníka, ktorý zanechal hlbokú stopu v srdciach mnohých veriacich aj kňazov. Článok má názov Páter Emil Krapka. Redakcia pripája úryvok z jeho knihy Tajomstvá svätej omše.

Pod titulkom Duch viery oboznamuje páter Ladislav Csontos so životným príbehom osobnosti jezuitského pátra Vendelína Javorku. Vyzdvihuje jeho obdivuhodné svedectvo viery v ťažkých podmienkach.

Autorka rubriky Posol deťom malým i veľkým „teta Gabika“ (Gabriela Spustová) tentoraz zaujímavým spôsobom objasňuje deťom biblický príbeh „neposlušného“ proroka Jonáša.

Vedeli ste, že ukrajinský parlament rozhodol o zaradení katolíckych Vianoc do zoznamu štátnych sviatkov? Alebo že pápež navštívi v polovici januára Chile a Peru a zavíta aj do ženskej väznice či detského domova? V rubrike Letom svetom sa dozviete oveľa viac zaujímavostí z kresťanského sveta.


Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.
Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke www.jezuiti.sk

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba