Jezuitské blogy

Informačné a diskusné fórum

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 11.2. 2018

Ne, Feb 11, 2018  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

11.2. NEDEĽA - ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
12.2.. Pondelok - 6. týždňa v cezročnom období
13.2. Utorok - 6. týždňa v cezročnom období

14.2. Streda - Popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia
15.2. Štvrtok - sv. Klaudius la Colombiere SJ, kňaz
16.2. Piatok - 6. týždňa v cezročnom období
17.2. Sobota - Sedem sv. zakladateľov Rehole služobníkov Panny Márie
18.2. NEDEĽA - PRVÁ NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

Oznamy

Dnes je aj „Svetový deň chorých”. Táto spomienka sa každoročne slávi od roku 1992, kedy ju ustanovil pápež Ján Pavol II. a je venovaná nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete. Katolícka cirkev obyčajne v tento deň slávi spomienku Panny Márie Lurdskej. Keďže nedeľa túto spomienku liturgicky prevyšuje, spomienka Panny Márie Lurdskej sa v tomto roku neslávi.

V utorok 13. februára, pri svätých omšiach ráno o 8.00 a večer o 18.00 budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých.

V stredu 14. februára sa začína pôst. Sv. omše budú v našom chráme ráno o 8.00 tiež 12.15 a o 18.00. Pri každej sv. omši budeme poznačení popolom. V tento deň sme povinní sa zdržať od jedla /iba raz za deň sa najesť do sýtosti/ a zdržať sa mäsitého pokrmu.

V piatok o 17.15 pred sv. omšou a v nedeľu o 15.00 budú bývať krížové cesty. V nich môžeme znovu prežívať udalosti Veľkého piatku.
Na budúcu nedeľu vás chceme poprosiť o zbierku na charitu.

Nájdete nás na: /jezuiti.sk/blog/ruzomberok/

***
V nedeľu 25. februára 2018 bude vo farskom kostole o 16.30 hodine stretnutie rodičov detí, ktoré idú v tomto roku na prvé sv. prijímanie. Rodičia zapíšu svoje deti, v ktorom kostole chcú, aby išli na sv. prijímanie. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. Na stretnutie prídu len rodičia, nie ich detí.

Služby v kostole

Sv. omša                 8.00 Spovedanie

ráno  7.30

Sv. omša    18.00 Spovedanie

večer 17.30

Pondelok

12.2


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Utorok

13.2


P. Gábriš

P. Revák


P. Revák

P. Gábriš

Streda

14.2


P. Kovaľ

P. Revák

P. Kovaľ 12.15


P. Revák 18.00

P. Kovaľ

Štvrtok

15.2


P. Kovaľ

P. Gábriš


P. Adamík

P. Kovaľ

Piatok

16.2


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Sobota

17.2


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

P. Adamík

Nedeľa

18.2

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Revák


P. Adamík


Kaplán KU

Čítať ďalej...

Keď sa kríza dotkne cenných záležitostí

Ut, Feb 6, 2018  | Blog: Xaveriáda

Neočakávané spoločenské trendy

Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský poslal predsedovi Súdneho dvora Európskej únie (EÚ) Koenovi Lenaertsovi list. V liste reaguje na stanovisko Generálneho advokáta, v prípade Coman C-673/16, pred Súdnym dvorom EÚ. Stanovisko Generálneho advokáta zo dňa 11. januára 2018 poskytuje Súdnemu dvoru príležitosť po prvý raz rozhodnúť o pojme „manželský  partner”, a to v kontexte manželstva uzavretého medzi dvoma mužmi. Toto rozhodovanie je veľmi citlivé. Katolícka cirkev považuje manželstvo za druh zmluvy medzi mužom a ženou, ktorou sa jeden druhému celkom odovzdávajú čím vzniká medzi nimi celoživotný zväzok. Definícia pojmu „manželský partner”, ktorú stanoví Súdny dvor EÚ, ovplyvní samotnú identitu mužov a žien žijúcich s partnerom rovnakého pohlavia. Rozhodnutie ovplyvní aj osobný a spoločenský pohľad na manželstvo medzi rôznymi osobami, ktorý sa v jednotlivých členských štátoch môže líšiť.

Problematické trendy

V liste Mons. Stanislav Zvolenský píše, že EÚ “nikdy nedostala od členských štátov právomoc, aby mohla meniť zákonnú definíciu manželstva s univerzálnou platnosťou pre všetky krajiny Európskej únie”. “Napokon, ani človek nemá takú moc, aby mohol zmeniť prirodzený zákon vpísaný do štruktúry rodiny a manželstva. Ak sú zamestnanci Súdneho dvora presvedčení o opaku, tak sa, žiaľ, mýlia,” píše v liste arcibiskup a pripomína  slová G. K. Chestertona, že „omyly neprestávajú byť omylmi, aj keď prídu do módy”. Podľa arcibiskupa obzvlášť znepokojujúci jav je ten, ktorým „Súdny dvor Európskej únie pošliapava základné princípy demokracie a vlády práva. Mnohé ústavné systémy krajín Európskej únie, vrátane Ústavy Slovenskej republiky, garantujú, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Každý iný zväzok, iných skupín osôb, nemôže požívať právnu ani spoločenskú hodnotu manželstva. Občiansky zákon nemôže protirečiť zdravému rozumu, lebo by stratil silu zaväzovať vo svedomí,” dodáva arcibiskup. Jednotlivé štáty Európskej únie vo svojich ústavných a základných právnych poriadkoch deklarujú svoje postoje vo vzťahu k niektorým spoločenským javom. Nedotknuteľným javom suverenity štátu je ukotvenie ústavných princípov v súlade so zásadami demokracie a právneho štátu. „Je preto neprípustné dovoliť taký postup, ktorý v záujme výlučne ekonomického blaha obchádza vnútroštátneho zákonodarcu tým,  že  umožní  “turistiku”  za  pseudoprávami a následne prinúti niektorý štát tieto pseudopráva priznať v rozpore  s vôľou zákonodarcu a v neposlednom rade samotných občanov”, píše v liste predseda KBS. Uznanie akéhokoľvek zväzku iných osôb za manželstvo je podľa arcibiskupa degradovaním prirodzenosti, “degradovaním jedinečnosti manželstva.” V homosexuálnych zväzkoch totiž  úplne  chýbajú biologické a antropologické prvky manželstva i rodiny. Oprávnená je potom otázka: „Na základe čoho by bolo možné odôvodniť právne uznanie týchto zväzkov?” Tieto zväzky totiž nie sú schopné adekvátne zabezpečiť rozmnožovanie a zachovanie ľudského rodu. Morálne vedomie si vyžaduje, aby sme za každých okolností svedčili o celej morálnej pravde. Svoj list arcibiskup zaslal na vedomie aj predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi, ministerke spravodlivosti SR Lucii Žitňanskej a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavovi Lajčákovi.

Manželstvo v Katolíckej cirkvi

Manželstvo medzi veriacimi vzniká vtedy, keď spôsobilé osoby, t.j. muž a žena, ktorým nebráni v uzatvorení manželstva manželská prekážka, si navzájom vyslovia manželský súhlas, a to spôsobom, aký predpisuje Cirkev. Manželstvo medzi dvoma pokrstenými povýšil Kristus na sviatosť. Platne uzatvorené manželstvo dvoch pokrstených je preto nerozlučiteľné a trvá až do smrti jedného z manželov. Je pravda, že nie každé manželstvo je uzatvorené platne. Ak manželia zistia, že ich manželstvo nie je uzatvorené platne, majú vzniknuté vady odstrániť a manželstvo splatniť. Pokiaľ je dôvodom neplatnosti manželstva nedodržanie kánonickej formy (manželia uzatvorili manželstvo iba civilne), je možné vec napraviť dvoma spôsobmi. Prvý je jednoduché splatnenie (konvalidácia). Týmto spôsobom manželia znovu vyslovia manželský súhlas pred zástupcom Cirkvi a dvoma svedkami. Druhý prípad je ozdravenie v základe (sanácia). Pri sanácii Cirkev administratívne uzná manželstvo za platne uzatvorené v tej forme, ktorou bolo uzatvorené. Predpokladom je, že manželský súhlas oboch manželov stále trvá. Sanácia má právne účinky od chvíle kedy bolo manželstvo uzatvorené. Sú situácie, kedy sa manželstvo nenávratne rozpadne. Aj v takomto prípade Cirkev chce sprevádzať bývalých manželov.

V situáciach, keď manželstvo bolo platné, ale spolužitie manželov nie je možné, pretože ohrozuje duševné alebo telesné zdravie jedného alebo oboch manželov alebo detí, alebo sa jeden dopustil nevery, je možné, aby manželia žili oddelene, teda neplnili povinnosť spoločného života, vyplývajúcu z uzatvorenia manželstva. Ak ide o akútny stav, môžu sa odlúčiť priamo, ale do pol roka by mali požiadať biskupa o odluku od stola a lôžka. Táto odluka oprávňuje manželov žiť oddelene do doby, až kým pominú dôvody jej udelenia, avšak nemôžu uzatvoriť nové manželstvo. Ich prvé manželstvo stále trvá. Cirkev aj vtedy sprevádza bývalých manželov a hľadá spôsoby, ako im umožniť ďalší rozvoj ich života a vzťahov v rodine a s Bohom.

Milan Hudaček SJ

Čítať ďalej...

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 4.2. 2018

Ne, Feb 4, 2018  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

4.2. NEDEĽA - PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
5.2. Pondelok - sv. Agáta, panna a mučenica
6.2. Utorok - sv. Pavol Miki SJ a spoločníci, mučeníci

7.2. Streda - 5. týždňa v cezročnom období
8.2. Štvrtok - 5. týždňa v cezročnom období
9.2. Piatok - 5. týždňa v cezročnom období

10.2. Sobota - sv. Školastika, panna
11.2. NEDEĽA - ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy
Dnes po obede o 15.00 vás pozývame na modlitbu posvätného ruženca a krátku adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti.
V stredu 7. februára o 18.00 sv. omša bude obetovaná za zdravotníkov. Je to poďakovanie tým, čo sa starajú o naše zdravie.
V nedeľu 11. februára je „Svetový deň chorých”. Tento deň sa každoročne slávi od roku 1992, kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II. a je venovaný nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete. Katolícka cirkev obyčajne v tento deň slávi spomienku Panny Márie Lurdskej. Keďže nedeľa túto spomienku liturgicky prevyšuje, spomienka Panny Márie Lurdskej sa v tomto roku neslávi.
V utorok 13. februára, pri svätých omšiach ráno o 8.00 a večer o 18.00 budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých.
Chceme vám pripomenúť, že každý štvrtok v našom chráme je vyložená Sviatosť oltárna k celodennej poklone. Pozývame vás preto podľa možnosti počas dňa, na krátke zastavenie sa na adoráciu.

Služby v kostole

Sv. omša                 8.00 Spovedanie

ráno  7.30

Sv. omša    18.00 Spovedanie

večer 17.30

Pondelok

5.2


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Utorok

6.2


P. Kovaľ

P. Revák


P. Revák

P. Kovaľ

Streda

7.2


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

Štvrtok

8.2


P. Kovaľ

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Kovaľ

Piatok

9.2


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Sobota

10.2


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Gábriš

P. Revák

Nedeľa

11.2

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Revák


P. Kovaľ


Kaplán KU

Čítať ďalej...

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 28.1. 2018

Ne, Jan 28, 2018  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

28.1. NEDEĽA - ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
29.1.. Pondelok - 4. týždňa v cezročnom období
30.1. Utorok - 4. týždňa v cezročnom období

31.1. Streda - sv. Ján Bosco, kňaz
1.2. Štvrtok - 4. týždňa v cezročnom období
2.2. Piatok - Obetovanie Pána /Hromnice - Neprikázaný sviatok/
3.2. Sobota - sv. Blažej, biskup a mučeník
4.2. NEDEĽA - PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Tento týždeň je prvý piatok mesiaca, spovedáme pol hodiny pred sv. omšou a v stredu až piatok večer od 17.00 hodiny.

V piatok na Hromnice sú sv. omše ako obvykle ráno o 8.00 a večer o 18.00 hodine.

Na budúcu sobotu nezabudnime, je prvá sobota, po rannej sv. omši sa modlíme fatimský ruženec. A na budúcu nedeľu o 15.00 bude pobožnosť s poklonou ku oltárnej sviatosti.

Sv. spoveď pred prvým piatkom vo farskom kostole: streda až piatok od 15.00 hod. Birmovanci na sv. spoveď v stredu.

V piatok na sv. omše si prineste sviece na požehnanie.
Svätoblažejské požehnanie hrdla v sobotu po sv. ranných sv. omšiach.

Nedeľa Katolíckej univerzity
Posledná januárová nedeľa 28. januára 2018 je už tradične venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU). Zmyslom slávenia „Nedele KU” je poďakovanie všetkým priateľom, priaznivcom, dobrodincom a podporovateľom za modlitby, obety a každú pomoc a podporu venovanú Katolíckej univerzite.

Služby v kostole

Sv. omša 8.00 Spovedanie

ráno     7.30

Sv. omša 18.00 Spovedanie

večer 17.30

Pondelok

29.1


P. Revák

P. Kovaľ


P. Gábriš

P. Revák

P. Kovaľ

Utorok

30.1


P. Kovaľ

P. Revák

P. Gábriš


P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš

Streda

31.1


P. Kovaľ

Pátri SJ


P. Revák

Pátri SJ

od 17.00

Štvrtok

1.2


P. Revák

Pátri SJ


P. Adamík

Pátri SJ

od 17.00

Piatok

2.2


P. Revák

Pátri SJ


P. Kovaľ

Pátri SJ

od 17.00

Sobota

3.2

P. Revák

P. Gábriš

P. Kovaľ

P. Adamík

P. Revák

Nedeľa

4.2.

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Revák


P. Kovaľ


Kaplán KU


Čítať ďalej...

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 21.1. 2018

Po, Jan 22, 2018  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

21.1. NEDEĽA - TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
22.1. Pondelok - sv. Vincent, diakon a mučeník
23.1. Utorok - sv. Ján Almužník, biskup
24.1. Streda - sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi

25.1. Štvrtok - obrátenie sv. Pavla apoštola
26.1. Piatok - sv. Timotej a Títus, biskupi
27.1. Sobota - sv. Angela Merici, panna

28.1. NEDEĽA - TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy
Na budúcu nedeľu 28. januára o 16.00 bude sv. omša pre rodiny s deťmi.
Pri koledovaním detí v rámci Dobrej noviny spojenej s požehnaním domov sa vyzbieralo 5 755 €. Za vaše dary vám úprimne ďakujeme. Tieto prostriedky budú použité na projekty pre núdznych v Afrike.

Služby v kostole

Sv. omša                 8.00 Spovedanie

ráno  7.30

Sv. omša    18.00 Spovedanie

večer 17.30

Pondelok

22.1


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

Utorok

23.1


P. Gábriš

P. Revák


P. Revák

P. Gábriš

Streda

24.1


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

Štvrtok

25.1


P. Revák

P. Kovaľ


P. Adamík

P. Revák

P. Kovaľ

Piatok

26.1


P. Gábriš

P. Revák


P. Kovaľ

P. Gábriš

Sobota

27.1


P. Gábriš

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Gábriš

P. Adamík

Nedeľa

28.1.

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Kovaľ


P. Adamík


Kaplán KU

Čítať ďalej...

Základné informácie

Št, Jan 18, 2018  | Blog: Trnava

Čítať ďalej...

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 14.1. 2018

Ne, Jan 14, 2018  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

14.1. NEDEĽA - DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
15.1. Pondelok - 2. týždňa v cezročnom období
16.1. Utorok - 2. týždňa v cezročnom období

17.1. Streda - sv. Anton, opát
18.1. Štvrtok - 1. týždňa v cezročnom období
19.1. Piatok - bl. Jakub Sáles, kňaz, Viliam Saultemouche, mučeníci, SJ
20.1. Sobota - sv. Fabián, pápež a muč., sv. Šebastian, muč.

21.1. NEDEĽA - TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Na budúcu nedeľu 21. januára bude o 17.00 v našom chráme ekumenická pobožnosť.

Stretnutie birmovancov budú na budúci týždeň:

Skupina na Klačne vo štvrtok 18. januára 2018 o 17.30 hod.
Skupina v Baničnom v piatok 19. januára 2018 o 17.30 hod.
Skupiny vo farskom kostole: podľa skupín v sobotu 20. januára 2018 o 9.00 a o 10.00hod. - Cirkevné gymnázium.

Prajeme vám krásny týždeň.

Služby v kostole

Sv. omša                 8.00 Spovedanie

ráno  7.30

Sv. omša    18.00 Spovedanie

večer 17.30

Pondelok

15.1


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Utorok

16.1


P. Gábriš

P. Revák


P. Revák

P. Gábriš

Streda

17.1


P. Kovaľ

P. Revák


P. Revák

P. Kovaľ

Štvrtok

18.1


P. Kovaľ

P. Gábriš


P. Adamík

P. Kovaľ

Piatok

19.1


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Sobota

20.1


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

P. Adamík

Nedeľa

21.1.

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Kovaľ


P. Adamík


Kaplán KU

Čítať ďalej...

PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.1. 2018

Ne, Jan 7, 2018  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

7.1. NEDEĽA - PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
8.1.. Pondelok - 1. týždňa v cezročnom období
9.1. Utorok - 1. týždňa v cezročnom období
10.1. Streda - 1. týždňa v cezročnom období
11.1. Štvrtok - 1. týždňa v cezročnom období
12.1. Piatok - 1. týždňa v cezročnom období

13.1. Sobota - sv. Hilár biskup a učiteľ Cirkvi
14.1. NEDEĽA - DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pri zbierke na noviciát, ktorá bola na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie sa vyzbieralo 815 €. Za vaše dary vám úprimne ďakujeme.
V stredu 10. januára je sv. omša obetovaná za pracujúcich v zdravotníctve. Pozývame zdravotníkov aj na večerné stretnutie, ktoré býva dva krát do mesiaca. Cieľom týchto stretnutí je: duchovné prehĺbenie, uľahčenie vzájomného kontaktu a vytvorenie spoločenstva rovnako zmýšľajúcich ľudí. Sv. omša za zdravotníkov bude vždy jeden krát v mesiaci.
Dnes sa v liturgickom kalendári končí Vianočné obdobie.

Oznam pre birmovancov

Stretnutie birmovancov budú na budúci týždeň:
Skupina na Klačne vo štvrtok 11. januára 2018 o 17.30 hod.
Skupina v Baničnom v piatok 12. januára 2018 o 17.30 hod.

Skupiny vo farskom kostole:

1. a 2. skupina v sobotu 13. januára o 9.00 hod. - Cirkevné gymnázium.
3. a 4. skupina v sobotu 13. januára o 10.00 hod. - Cirkevné gymnázium.
V našej farnosti opäť organizujeme kurz manželských večerov. Prihlásiť sa môžete v kancelárii farského úradu, alebo v sakristii kostola. Viac informácii o kurze sa dozviete na výveske a na stránke www.manzelskevecery.sk Kurz začína 14. 01. 2018.

Ďakujeme
Chceme sa poďakovať vám chorým, ktorí s námahou prichádzate do nášho chrámu a napĺňate ho modlitbou a chválou. Tak každá sv. omša je podopretá aj vašou osobnou obetou.
Ďakujeme vám, ktorí sa staráte, aby náš chrám bol čistý a krásny. Ďakujeme za obetavú a trpezlivú prácu, vďaka vám sa tu cítime príjemne a dobre.
Chceme sa poďakovať našim organistom a spevokolu pri našom chráme, ktorý je spojený s katedrou hudby Pedagogickej fakulty KU, za účasť na slávení sv. omší. Ďakujeme, že na liturgii počúvame krásnu hudbu a spev.
Ďakujeme tým, ktorí vstupujú do sv. omše ako miništranti, ako lektori, keď čítajú Božie slovo, alebo prednášajú Bohu za nás prosby.
Ďakujeme aj ružencovému bratstvu, za modlitby k našej Matke Panne Márii, za krásne prvé soboty, za príklad modlitby sv. ruženca … aj vďaka vám, náš chrám je domom modlitby.
Ďakujeme tým, čo prichádzajú do nášho chrámu medzi prvými, za vedenie modlitby pred sv. omšou; ďakujeme že chrám nie je prázdny.
Ďakujeme vám všetkým za spoločné slávené slávnosti, sviatky, za vašu materiálnu pomoc, za každé vaše dobré slovo, za každý príhovor za nás v modlitbách. Aj vďaka vám sme prežili krásny rok 2017.
Ďakujeme vám za vašu lásku, priateľstvo, za krásny príklad, ďakujeme, za doslova rodinnú spolupatričnosť, lebo s vami sa nám ľahšie kráča k spáse… k svätosti. Máme vás radi a tešíme sa, keď vám môžeme poslúžiť.
Modlíme sa za vás a prosíme, nech vám je Boh milostivý a nech vás požehná; toto vám aj vyprosujeme do nového roka… Požehnanie od všemohúceho Boha… Šťastný nový rok.

Služby v kostole

Sv. omša                 8.00 Spovedanie

ráno  7.30

Sv. omša    18.00 Spovedanie

večer 17.30

Pondelok

8.1


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

Utorok

9.1


P. Gábriš

P. Revák


P. Revák

P. Gábriš

Streda

10.1


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

Štvrtok

11.1


P. Kovaľ

P. Gábriš


P. Adamík

P. Kovaľ

Piatok

12.1


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Sobota

13.1


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

P. Gábriš

Nedeľa

14.1.

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Revák


P. Kovaľ


Kaplán KU

Čítať ďalej...

PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 31.12. 2017

Ne, Dec 31, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

31.12. NEDEĽA - PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA - SV. RODINY
1.1. Pondelok - Panna Mária Bohorodička /Nový rok - 2018/

2.1. Utorok - sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi a Učitelia Cirkvi
3.1. Streda - Najsvätejšie meno Ježiš, titulárny sviatok Spoločnosti Ježišovej
4.1. Štvrtok - sv. Angela s Foligna, rehoľníčka
5.1. Piatok - sv. Ján Nepomucký
6.1. Sobota - Zjavenie Pána - Traja králi /Prikázaný sviatok/
7.1. NEDEĽA - PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / KRST KRISTA PÁNA

Oznamy

Dnes je Prvá nedeľa po Narodení Pána, Sv. Rodiny, ale aj sv. Silvestra - posledný deň roka 2017. Preto o 16.00 vás pozývame na sv. omšu v ktorej sa poďakujeme za všetky dary, ktoré sme obsiahli v tomto prežitom roku.
Večer o 23.00 vás pozývame na privítanie Nového roka 2018 pri adorácií Najsvätejšej sviatosti. Po adorácií vás pozývame na Novoročný prípitok v našich pastoračných priestoroch.
V pondelok 1.1. 2018 na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky sv. omše sú: ráno o 7.00, 9.00. Po sv. omšiach vás poprosíme o zbierku na náš noviciát. Sv. omša o 20.00 nebude.
V sobotu 6.1 na Zjavenie Pána, je prikázaný sviatok, sv. omše sú ráno o 7.00 a o 9.00. Pri sv. omšiach bude požehnanie vody. Po sv. omši o 9.00. bude požehnanie domov a koledovanie detí v rámci Dobrej noviny.
Na budúcu nedeľu 7. januára, je Krst Krista Pána, zároveň je to prvá nedeľa mesiaca. O 15.00 vás pozývame na pobožnosť k Božskému srdcu Ježišovmu. Po nej budú mať deti jasličkovú akadémiu.

Služby v kostole

Sv. omša 8.00 Spovedanie

ráno

Sv. omša 18.00 Spovedanie

večer

Pondelok

1.1

Nový rok

7.00

P. Revák

Nový rok

9.00

P. Kovaľ

Utorok

2.1


P. Kovaľ

P. Revák


P. Revák

P. Kovaľ

Streda

3.1


P. Gábriš

P. Revák


P. Revák

P. Gábriš

Štvrtok

4.1


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

Piatok

5.1


P. Gábriš

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Gábriš

Sobota

6.1

Zjavenie Pána

7.00

P. Kovaľ

Zjavenie Pána

9.00

P. Adamík

Nedeľa

7.1.

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00P. Revák


P. Adamík


Kaplán KU

Čítať ďalej...

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 24.12. 2017

Po, Dec 25, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

24.12. NEDEĽA - ŠTVRTÁ ADVENTNÁ / Štedrý večer
25.12. Pondelok - Narodenie Pána, slávnosť
26.12. Utorok - sv. Štefan, prvý mučeník
27.12. Streda - sv. Ján apoštol a evanjelista
28.12. Štvrtok - sv. Neviniatka, mučeníci
29.12. Piatok - sv. Tomáš Becket, biskup a mučeník

30.12. Sobota - po Narodení Pána
31.12. NEDEĽA - PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA - Sv. rodiny

Dnes je štvrtá adventná nedeľa, ale aj Štedrý deň. Vigília Narodenia Pána je popoludní o 16.00. Slávnostná sv. omša Narodenia Pána je o 22.00.

V pondelok 25.12. na Slávnosť narodenia Pána, sv. omše sú: ráno o 7.00, 9.00. Sv. omša o 20.00 nebude.

V utorok 26.12 /druhý sviatok vianočný/ na sviatok sv. Štefana, sú tak isto sv. omše ráno o 7.00 a o 9.00.

Vo vianočnom období budeme požehnávať domy - požehnanie bude spojené s koledovaním detí v rámci Dobrej noviny. Dnes po sv. omši o 10.00 hod. pozývame deti, ktoré chcú byť koledníkmi na stretnutie do našich pastoračných priestorov. Požehnanie domov bude 6. januára 2018. Koledníci budú požehnaní a vyslaní o 10.00 po sv. omši. Na stolíku pod chórom sa môžu zapísať tí, ktorí chcú prijať koledníkov a dať si požehnať dom.
Venujte pozornosť i Katolíckym novinám, svojim obsahom nás vovádzajú do Vianočných sviatkov.

Služby v kostole

Sv omša

8.00

Spovedanie  - ráno Sv. omša

18.00

Spovedanie

- večer

Pondelok

25.12

7.00

Narodenie Pána

P. Revák

9.00

Narodenie Pána

P. Kovaľ

Utorok

26.12

7.00

Svätého Štefana

P. Kovaľ

9.00

Svätého Štefana

P. Adamík

Streda

27.12


P. Adamík

P. Revák


P. Revák

P. Adamík

Štvrtok

28.12


P. Gábriš

P. Adamík


P. Adamík

P. Gábriš

Piatok

29.12


P. Revák

P. Adamík


P. Adamík

P. Revák

Sobota

30.12


P. Revák

P. Gábriš


P. Kovaľ

P. Revák

P. Adamík

Nedeľa

31.12.

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

16.00

Adorácia*

23.00


P. Revák


P. Adamík


P. Kovaľ


P Kovaľ

Čítať ďalej...

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA 17.12. 2017

Ne, Dec 17, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

17.12. NEDEĽA - TRETIA ADVENTNÁ
18.12. Pondelok - po 3. adventnej nedeli
19.12. Utorok - po 3. adventnej nedeli
20.12. Streda - po 3. adventnej nedeli
21.12. Štvrtok - po 3. adventnej nedeli
22.12. Piatok - po 3. adventnej nedeli
23.12. Sobota - po 3. adventnej nedeli
24.12. NEDEĽA - ŠTVRTÁ ADVENTNÁ / ŠTEDRÝ DEŇ

Oznamy

Pozývame vás ku sviatosti zmierenia a zároveň vás prosíme, aby ste si nenechávali spoveď na posledné dni pred Vianocami. Spovedať budeme cez týždeň ráno od 7.00 a popoludní od 16.00.

V nedeľu 24. 12. na Štedrý deň, sv. omše sú: ráno o 7.00 o 9.00. Vigília Narodenia Pána je popoludní o 16.00. Slávnostná sv. omša Narodenia Pána je o 22.00.

V pondelok 25.12. na Slávnosť narodenia Pána, sv. omše sú: ráno o 7.00, 9.00. Sv. omša o 20.00 nebude.

Vo vianočnom období budeme požehnávať domy - požehnanie bude spojené s koledovaním detí v rámci Dobrej noviny. Dnes po sv. omši o 10.00 hod. pozývame deti, ktoré chcú byť koledníkmi na stretnutie do našich pastoračných priestorov. Požehnanie domov bude 6. januára 2018. Koledníci budú požehnaní a vyslaní o 10.00 po sv. omši. Na stolíku pod chórom sa môžu zapísať tí, ktorí chcú prijať koledníkov a dať si požehnať dom.
Venujte pozornosť i Katolíckym novinám, svojim obsahom nás pripravujú na Vianoce.

SV. OMŠE V ČASE VIANOČNÝCH SVIATKOV 2017-18 /Jezuiti/
24.12. Nedeľa 7.00 9.00
24.12. Nedeľa - Štedrý večer 16.00 /vigília/ 22.00 /polnočná/
25.12. Narodenie Pána 7.00 9.00

26.12. Sv. Štefan 7.00 9.00
31.12. 2017 Nedeľa 7.00 9.00 16.00 /ďakovná/
31.12. 2017 - 1.1. 2018 23.00* adorácia s očakávaním Nového roka
1.1. Nový rok 2018 7.00 9.00
6.1. Zjavenie Pána 7.00 9.00 /od 10.00 požehnanie domov/
7.1. Nedeľa 7.00 9.00 20.00

Služby v kostole

Sv. omša                 8.00 Spovedanie

ráno  7.00

Sv. omša    18.00 Spovedanie

večer 16.00

Pondelok

18.12


P. Revák

Pátri SJ


P. Gábriš

Pátri SJ

Utorok

19.12


P. Kovaľ

Pátri SJ


P. Revák

Pátri SJ

Streda

20.12


P. Kovaľ

Pátri SJ


P. Revák

Pátri SJ

Štvrtok

21.12


P. Revák

Pátri SJ


P. Adamík

Pátri SJ

Piatok

22.12


P. Revák

Pátri SJ


P. Gábriš

Pátri SJ

Sobota

23.12


P. Revák

Pátri SJ


P. Kovaľ

Pátri SJ

Nedeľa

24.12.

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

16.00

Sv. omša

22.00


P. Revák


P. Kovaľ


P. Adamík


P. Revák

Čítať ďalej...

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 10.12. 2017

Ut, Dec 12, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

10.12. NEDEĽA - DRUHÁ ADVENTNÁ
11.12. Pondelok - po 2. adventnej nedeli
12.12. Utorok - sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka
13.12. Streda - sv. Lucia, panna a mučenica
14.12. Štvrtok - sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi
15.12. Piatok - po 2. adventnej nedeli
16.12. Sobota - po 2. adventnej nedeli
17.12. NEDEĽA - TRETIA ADVENTNÁ

Minulú nedeľu pri zbierke na charitu sa vyzbieralo 700 €. Za vaše dary srdečne ďakujeme.
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva farnosti zapojiť sa do 23. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina. Aj my vo vianočnom období budeme požehnávať domy - požehnanie bude spojené s koledovaním detí v rámci Dobrej noviny. Dnes po sv. omši o 10.00 hod. pozývame deti, ktoré chcú byť koledníkmi na stretnutie do našich pastoračných priestorov. Požehnanie domov bude 6. januára 2018. Koledníci budú požehnaní a vyslaní o 10.00 po sv. omši. Na stolíku pod chórom sa môžu zapísať tí, ktorí chcú prijať koledníkov a dať si požehnať dom.
Vo štvrtok 14. decembra si v Ružomberku pripomenieme 73. výročie zatknutia rodiny Munkovcov. Pri tejto príležitosti vás pozývame na spomienkový program /štvrtok/ ktorý sa začne sv. omšou o 18. 00. Hlavným celebrantom bude provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku P. Rudolf Uher. Po nej bude nasledovať akadémia o živote rodiny Munkovcov a celonočná adorácia v noviciátnej kaplnke. V piatok 15. decembra sa pri tejto príležitosti v Galérii Ľudovíta Fullu uskutoční o 19.00 už desiaty koncert na počesť Tomáša Munka a všetkých deportovaných židov z Ružomberka.
Spoločenstvo mladých ľudí „Emanuel” pri farskom kostole v Ružomberku, vás pozýva na večer chvál a modlitieb s témou „Cesty domov” ktoré budú v našom kostole /Povýšenia sv. kríža - Jezuiti/ v sobotu 16. decembra o 19.00 po večernej sv. omši.
Pozývame vás ku sviatosti zmierenia a zároveň vás prosíme, aby ste si nenechávali spoveď na posledné dni pred Vianocami. Spovedať budeme cez týždeň ráno od 7.00 a popoludní od 17.00.
Tento týždeň sú zimné kántrové dni: streda, piatok sobota. Jeden z nich je záväzný. Obsah zimných kántrových dni: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
***
Rorátne sv. omše vo farskom kostole cez týždeň o 6.00 hodine.
Birmovanci tento mesiac stretnutia mať nebudú!!!
Dospelí, ktorí chcú sa začať pripravovať na prijatie krstu, nech sa prihlásia na farskom úrade do konca decembra 2017.

SV. SPOVEĎ PRED VIANOCAMI - SOBOTA - 16.12.2017

Baničné - 9.00 - 12.00
Klačno - 9.00 - 12.00

NÁVŠTEVA A SPOVEĎ CHORÝCH PRED VIANOCAMI
Sv. spoveď chorých pred Vianocami bude 14. decembra 2017 - štvrtok. Adresy prosíme nahlásiť v kostole alebo na farskom úrade do stredy večera.

Služby v kostole

Sv. omša                 8.00 Spovedanie

ráno  7.00

Sv. omša    18.00 Spovedanie

večer 17.00

Pondelok

11.12


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Utorok

12.12


P. Gábriš

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Gábriš

Streda

13.12


P. Revák

P.Gábriš


P. Kovaľ

P. Revák

Štvrtok

14.12


P. Revák

P. Kovaľ


P. Uher

/Provinciál SJ/

P. Revák

P. Kovaľ

Piatok

15.12


P. Revák

P. Kovaľ


P. Gábriš

P. Revák

P. Kovaľ

Sobota

16.12


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

P. Adamík

Nedeľa

17.12.

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Revák


P. Adamík


Kaplán KU

Čítať ďalej...

Nie hrozba, ale príležitosť pripravovať pokoj

Po, Dec 4, 2017  | Blog: Xaveriáda

Duchovná identita a prichádzajúci migranti

Svetový deň pokoja, ktorý pripadá na 1. január 2018, je pre Svätého Otca vždy príležitosťou osloviť ľudí osobitným posolstvom. Na najbližší, už 51. Svetový deň pokoja, Svätý Otec František vyzýva k lepšiemu prijatiu ľudí, ktorí zo svojich krajín utekajú pred „vojnou a hladom alebo ktorí sú nútení opustiť svoje domovy kvôli diskriminácii, prenasledovaniam, chudobe a zhoršeniu životného prostredia.“ Podľa pápežových slov skutočná integrácia utečencov v súčasnosti predstavuje jednu z nutných podmienok pokoja v našej spoločnosti. V súčasnosti sa týka už viac než 250 miliónov migrantov, z ktorých sú 22 a pol milióna utečenci. Svätý Otec vyzýva, aby sme zmenili svoj pohľad na nich a nepozerali na migrantov ako na hrozbu, ale s dôverou videli v nich príležitosť „vybudovať budúci pokoj“. Práve vďaka hlbšiemu pohľadu môžeme objaviť, že títo ľudia nemajú prázdne ruky, ale prichádzajú so svojimi schopnosťami, energiou a úsilím.

Stratégia prijatia
Migračné vlny dneška majú dopad aj na náš duchovný a kultúrny život. Ľudský a spoločenský prístup k utečencom by sa mohol oprieť o štyri konkrétne činnosti. Takými sú prijatie, ochrana, podpora a integrovanie. Konkrétne prijať migrantov a utečencov znamená prijať ich aj vnútorne, t.j. stotožniť sa s ich blízkosťou vedľa nás, s ich potrebami v núdzi a podporiť možnosti pre ich legálny vstup do našej spoločnosti. Táto okolnosť sa nevylučuje s „čnosťou rozvážnosti“, ale, naopak, predpokladá ju. Práve s jej pomocou sú vlády jednotlivých krajín lepšie disponované prijať a integrovať aj tých najzraniteľnejších. Pápež František poukazuje na obavy, ktoré paralyzujú ľudskú akcieschopnosť. Jednou z nich je rétorika šíriaca sa v mnohých krajinách a zdôrazňujúca riziká pre národnú bezpečnosť alebo finančné bremeno plynúce z prijatia toľkých prichádzajúcich.
Za podobnými spôsobmi sa skrýva pohŕdanie ľudskou dôstojnosťou a tí, ktorí podnecujú strach z migrantov, konajú tak neraz práve pre politické ciele. Namiesto budovania pokoja, zasievajú do spoločnosti násilie, rasovú diskrimináciu a xenofóbiu. Migračná kríza v európskej spoločnosti prebudila diskusiu o vlastnej národnej, ale aj duchovnej identite. Ľudská osoba zo svojej prirodzenosti má sociálny rozmer, a práve ten ju vedie k spolupráci a združovaniu
sa s inými ľuďmi pri budovaní spoločného dobra i k obnove kresťanského zmýšľania. Prezident SR Andrej Kiska vo svojom prejave na 72. valnom zhromaždení Organizácie spojených národov v septembri 2017 označil sebectvo a úzke národné záujmy za hlavnú prekážku rozvoja ľudstva. Ochrana národných záujmov je podľa neho často iba zásterkou nezodpovedných politík. Prítomným štátnikom pripomenul, že sú zodpovední za osud migrantov, ktorí utekajú pred biedou a hrôzami vojny. „Naše odhodlanie konať je často poslednou nádejou týchto ľudí,“ povedal na pôde OSN prezident Andrej Kiska. (more…)

Čítať ďalej...

PRVÁ ADVENTNA NEDEĽA 3.12. 2017

Ne, Dec 3, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

3.12. NEDEĽA - PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
4.12. Pondelok - sv. Ján Damascénsky, kňaz a učiteľ Cirkvi, sv. Barbora
5.12. Utorok - po 1. adventnej nedeli
6.12. Streda - sv. Mikuláš, biskup
7.12. Štvrtok - sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi

8.12. Piatok - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť
9.12. Sobota - po 1. adventnej nedeli
10.12. NEDEĽA - DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Keďže je prvá nedeľa mesiaca o 15.00 vás pozývame na pobožnosť spojenú s poklonou ku oltárnej sviatosti.
Vo piatok 8. decembra na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie - čo je prikázaný sviatok - budú v našom kostole sv. omše o 8.00, 12.15, 18.00.
Pedagógovia a študenti Katedry hudby Pedagogickej Fakulty Katolíckej Univerzity Vás srdečne pozývajú na Adventný koncert, ktorý sa uskutoční v našom kostole (Kostol Povýšenia sv. Kríža) v nedeľu 10. decembra 2017 o 18.00. Spoluúčinkovať bude sláčikový orchester Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu.
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva farnosti zapojiť sa do 23. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina. Aj my vo vianočnom období budeme požehnávať domy, požehnanie bude spojené s koledovaním detí v rámci Dobrej noviny. Dnes po sv. omši o 10.00 hod. pozývame deti, ktoré chcú byť koledníkmi Dobrej noviny, na stretnutie do našich pastoračných priestorov.
Spoločenstvo mladých ľudí v Ružomberku pri farskom kostole vás pozýva na večer chvál a modlitieb s témou „Cesty domov” ktoré budú v našom kostole /Povýšenia sv. kríža - Jezuiti/ v sobotu 16. decembra po sv. omši.
Nezabudnite si pozrieť Katolícke noviny, kde sú informácie o novom dianí v Cirkvi … sú vám k dispozícii na stolíku pod chórom.

Služby v kostole

Sv. omša                 8.00 Spovedanie

ráno  7.30

Sv. omša    18.00 Spovedanie

večer 17.30

Pondelok

4.12


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

Utorok

5.12


P. Gábriš

P. Revák


P. Revák

P. Kovaľ

Streda

6.12


P. Gábriš

P. Revák


P. Revák

P. Kovaľ

Štvrtok

7.12


P. Revák

P. Kovaľ


P. Adamík

P. Revák

P. Kovaľ

Piatok

8.12


P. Adamík

12.15 P. Revák


18.00 P. Kovaľ

Sobota

9.12


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

P. Adamík

Nedeľa

10.12.

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Kovaľ


P. Adamík


Kaplán KU

Čítať ďalej...

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA CEZ ROK 26.11. 2017

Ne, Nov 26, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

26.11 NEDEĽA - TRIDSIATA ŠTVRTÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ - KRISTA KRÁĽA
27.11. Pondelok - 34. týždňa v cezročnom období
28.11. Utorok - sv. Katarína Labouré
29.11. Streda - 34. týždňa v cezročnom období
30.11. Štvrtok - sv. Ondrej, apoštol
1.12. Piatok - sv. Edmund Campion a Róbert Southwell, SJ mučeníci

2.12. Sobota - 34. týždňa v cezročnom období
3.12. NEDEĽA - PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Kto sa dnes na nedeľu Krista Kráľa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
Požehnanie adventných vencov vo farskom kostole je v sobotu 2. decembra o 17.30 … u nás vence požehnáme v sobotu večer a v nedeľu pred každou sv. omšou. /Okrem sv. omše o 20.00./
Mladým ľuďom dávame do pozornosti plagát s termínmi Kurzov prípravy do manželstva na rok 2018, ktoré sa budú konať na území našej diecézy. Na Slovensku i v zahraničí sa stali tieto kurzy osvedčeným spôsobom prípravy na manželstvo, zvlášť akceptovaným zo strany snúbencov.
Ďalšie stretnutie lekárov a zdravotníkov je v stredu 29. novembra a stretnutie mladých zo Spoločenstva kresťanského života /CVX/ je vo štvrtok 30. novembra. Stretnutia sú po večerných sv. omšiach v našich pastoračných priestoroch.
Pred prvým piatkom spovedáme v stredu až piatok ráno od 7.00 hodiny a večer od 17.00 hodiny. Iné dni, pol hodiny pred sv. omšou.
Na Prvú adventnú nedeľu 3. decembra, sa v našich kostoloch bude konať zbierka na charitu. Spišská katolícka charita ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí prispejú na charitnú zbierku. Výnos zo zbierky bude použitý na rekonštrukciu Domu Charitas sv. Kataríny Laboure v Spišskej Novej Vsi. Tu sa budú nachádzať priestory pre špecializované sociálne poradenstvo, denné stacionáre pre zdravotne postihnutých a seniorov, a ďalšie priestory potrebné pre službu núdznym.

Na budúcu sobotu nezabudnime, je prvá sobota v mesiaci december, po rannej sv. omši sa modlíme fatimský ruženec. A v nedeľu o 15.00 bude pobožnosť s poklonou ku oltárnej sviatosti.

Pozrite si aj Katolícke noviny, kde sú informácie o novom dianí v Cirkvi … sú vám k dispozícii na stolíku pod chórom.

Služby v kostole

Sv omša 8.00 Spovedanie  - ráno Sv. omša 18.00 Spovedanie

- večer

Pondelok

27.11


P. Revák

P. Gábriš

P. Kovaľ


P. Gábriš

P. Revák

P. Kovaľ

Utorok

28.11


P. Kovaľ

P. Revák

P. Gábriš


P. Revák


P. Gábriš

P. Kovaľ

Streda

29.11


P. Revák

Od 7.00

Pátri SJ


P. Kovaľ

Od 17.00

Pátri SJ

Štvrtok

30.11


P. Revák

Od 7.00

Pátri SJ


P. Adamík

Od 17.00

Pátri SJ

Piatok

1.12


P. Revák

Od 7.00

Pátri SJ


P. Gábriš

Od 17.00

Pátri SJ

Sobota

2.12


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

P. Gábriš

Nedeľa

3.12.

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Revák


P. Kovaľ


Kaplán KU

Čítať ďalej...
Staršie články