VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 20. 4. 2014

Ne, Apr 20, 2014  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

20. 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - SLÁVNOSŤ ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA
21. 4. Veľkonočný Pondelok
22. 4. Veľkonočný Utorok
23. 4. Veľkonočná Streda
24. 4. Veľkonočný Štvrtok
25. 4. Veľkonočný Piatok
26. 4. Veľkonočná Sobota
27. 4. DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - Nedeľa Božieho Milosrdenstva

- V pondelok budú sv. omše o 7.00 a 9.00. Večerná sv. omša o 20.00 NEBUDE.
- Cez veľkonočné obdobie sa modlí Raduj sa nebies Kráľovná, namiesto Anjel Pána.
- Vo štvrtok 24. 4. 2014 po večernej sv. omši bude v našom kostole prednáška pána Miroslava Sanigu na tému: BOŽIA SIGNATÚRA NA ÚŽASNOM DIELE PRÍRODY. Po prednáške bude v našich pastoračných priestoroch diskusia a autogramiáda jeho kníh.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          21. 4. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel
Utorok              22. 4. 8.00 Úmysel SJ 18.00 Úmysel SJ
Streda               23. 4. 8.00 + Igor 18.00 Úmysel
Štvrtok             24. 4. 8.00 Za Božia požehnanie pre Annu, Valériu, Martu, Ľudmilu 18.00 + Stanislav
Piatok              25. 4. 8.00 + Anton Demko 18.00 + Margita
Sobota             26. 4. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa             27. 4. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Čítať ďalej...

OZNAMY NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU „A“ 27. apríla 2014

So, Apr 19, 2014  | Blog: Piešťany

Liturgický kalendár

Utorok: sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy

Štvrtok: ľubovoľná spomienka sv. Jozefa, robotníka

Piatok: spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Sobota: sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Budúca nedeľa je Tretia veľkonočná

Dnes je Nedeľa Božieho milosrdenstva

Túto slávnosť zaviedol práve dnes svätorečený pápež Ján Pavol II., ako logické vyvrcholenie oslavy Zmŕtvychvstania Pána, víťaza nad diabom a hriechom. Práve preto, že je Deň Božieho milosrdenstva, je možné získať úplné odpustky. Podmienkou je uctenie si verejne vystaveného obrazu Božieho milosrdenstva (v kostole alebo kaplnke), nábožný vzdych ku Božiemu milosrdenstvu (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba) a splnenie obvyklých podmienok (spoveď, sväté prijímanie, modl. Na úmysel Sv.Otca).

Dnes je aj svätorečenie usmievavého pápeža Jána XXIII., ktorý rozbehol II. Vatikánsky koncil a veľmi sa zaslúžil o pokoj vo svete a o zažehnanie III. svetovej vojny, ktorá počas jeho pontifikátu hrozila.

Túto nedeľu spúšťame v našej kaplnke podpisovú akciu: Petíciu prezidentovi republiky na vyhlásenie referenda o podpore kresťanských hodnôt rodiny. Na naliehavé odporúčanie otcov biskupov Slovenska sa v nej pripájame k aktivite Aliancie za rodinu, ktorá združuje veľa pro-life organizácií. Na podpisových hárkoch sú stručne vysvetlené hodnoty, o ktoré by v referende išlo. Máme ich pri vchodoch do kaplnky. Podrobnejšie informácie budú na výveskách, aj v sakristii. Tento dátum zvolili biskupi najmä z týchto dôvodov: Bude to Nedeľa B. Milosrdenstva a bude svätorečenie Jána Pavla II., ktorý sa tak energicky zasadzoval za kultúru života aj ďalšie.

Podpisové hárky si môžete vziať aj domov a dať ich popodpisovať aj vašim známym, ktorí zdieľajú podobné hodnoty.

Štvrtok: Je deň pracovného voľna, vo svete sa slávi Sviatok pracujúcich, v Cirkvi si ho pripomíname spomienkou sv. Jozefa, robotníka. Prácu posvätil svojou dlhoročnou prácou v Jozefovej dielni aj sám Ježiš. Keďže je 1. deň mesiaca máj, budeme aj zapisovať úmysly svätých omší na mesiac jún- pol hodiny pred každou svätou omšou.

Adorácia Ako každý prvý štvrtok, pri večernej adorácii budeme prosiť o dar duchovných povolaní.

Prvý piatok Keďže je prvopiatkový týždeň, spovedáme aj pri ranných sv. omšiach o 6.00 a od stredy aj popoludní od 15.00hod.

Nová kniha Vo vydavateľstve Dobrá kniha vyšla veľmi aktuálna kniha Svätý Ján XXIII. – pápež pokoja a lásky. Autorom je súčasník svätého pápeža, nitriansky kanonik Eugen Filkorn.

(Benefičný koncert Centrum pomoci pre rodinu v Trnave vás pozýva na benefičný koncert „projekt ZBORY“, ktorý sa uskutoční 18. mája 2014 o 16:00 h. a 18:30 h. v dome kultúry v Trnave. Lístky je možné zakúpiť v Centre pomoci pre rodinu. Výťažok bude venovaný na podporu pastorácie rodín. Bližšie informácie na plagátoch.)

Čítať ďalej...

OZNAMY NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU „A“ 20. apríla 2014

So, Apr 19, 2014  | Blog: Piešťany

Liturgický kalendár

Veľkonočný pondelok

Budúca nedeľa (druhá veľkonočná) je Nedeľou Božieho milosrdenstva

Dnes je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Najväčší kresťanský sviatok sa slávi ako slávnosť s oktávou: celý týždeň sa bude spievať alebo recitovať Glória, môže sa recitovať sekvencia a vo veľkonočnej prefácii sa hovorí „v tento deň…“

Veľkonočný pondelok

V pondelok je deň pracovného voľna. Sväté omše budú ako v nedeľu, s výnimkou rodinnej sv. omše o 11:00, ktorá nebude. (Teda 6:30; 8:00; 9:30; 18:30 hod.)

Budúcu nedeľu, spúšťame v našej kaplnke podpisovú akciu: Petíciu prezidentovi republiky na vyhlásenie referenda o podpore kresťanských hodnôt rodiny. Na naliehavé odporúčanie otcov biskupov Slovenska sa v nej pripájame k aktivite Aliancie za rodinu, ktorá združuje veľa pro-life organizácií. Na podpisových hárkoch je stručne vysvetlené hodnoty, o ktoré by v referende išlo. Sú pri vchodoch do kaplnky. Podrobnejšie informácie budú na výveskách aj v sakristii. Tento dátum zvolili biskupi najmä z týchto dôvodov: Bude to Nedeľa B. Milosrdenstva a bude svätorečenie Jána Pavla II., ktorý sa tak energicky zasadzoval za kultúru života aj ďalšie.

Podpisové hárky si môžete vziať aj domov a dať ich popodpisovať aj vašim známym, ktorí zdieľajú podobné hodnoty.

Budúcu nedeľu, pretože je Nedeľou Božieho milosrdenstva, je možné získať úplné odpustky. Podmienkou je uctenie si verejne vystaveného obrazu Božieho milosrden-stva (v kostole alebo kaplnke), nábožný vzdych ku Božiemu milosrdenstvu (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba) a splnenie obvyklých podmienok (spoveď, sväté prijímanie, modl. Na úmysel Sv.Otca).

Chvály – modlitby piesňou Dnes na veľkonočnú nedeľu od 15:30 hod. budú v kúpeľ-nej kaplnke (pri moste) chvály - modlitby piesňou. Svedectvom a krátkym slovom nás príde povzbudiť sr. Anežka Alžbeta Žatková z Kongregácia školských sestier de Notre Dame. Pôsobila niekoľko rokov aj v Piešťanoch. V súčasnosti slúži v Novom Meste nad Váhom. Viac informácii na webe facebook.com/pn.chvaly

(Benefičný koncert

Centrum pomoci pre rodinu v Trnave vás pozýva na benefičný koncert „projekt ZBORY“, ktorý sa uskutoční 18. mája 2014 o 16:00 h. a 18:30 h. v dome kultúry v Trnave. Lístky je možné zakúpiť v Centre pomoci pre rodinu. Výťažok bude venovaný na podporu pastorácie rodín. Bližšie informácie na plagátoch.)

Nová kniha Vo vydavateľstve Dobrá kniha vyšla veľmi aktuálna kniha Svätý Ján XXIII. – pápež pokoja a lásky. Autorom je súčasník svätého pápeža, nitriansky kanonik Eugen Filkorn.

Ofera Dnes, na Veľkonočnú nedeľu je veľkonočná ofera. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať.

Čítať ďalej...

OZNAMY NA KVETNÚ NEDEĽU „A“ 13. apríla 2014

So, Apr 19, 2014  | Blog: Piešťany

Liturgický kalendár

Dnes je Kvetná nedeľa čiže Nedeľa Utrpenia Pána

Pondelok veľkého týždňa

Utorok Veľkého týždňa

Streda Veľkého týždňa

Zelený štvrtok Pánovej večere

Veľký piatok utrpenia a smrti Pána

Biela sobota, Veľkonočná vigília

Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Pôstne obdobie

Na Kvetnú nedeľu čiže Nedeľu Pánovho utrpenia pribudla k symbolickým dekoráciám pred obetným stolom tŕňová koruna. Má nám pripomínať že jedinou poctou Krista kráľa bola koruna tŕňová a jediným trónom bol kríž. Spasiteľ nám aj týmto chcel pripomenúť absolútnu nutnosť pokory a prijatia kríža ku spáse a nebezpečenstvo pýchy. Máme radi pocty, sme citliví na poníženia a ťažko ich odpúšťame. Celé obrady Svätého týždňa nás budú na to upozorňovať – najväčšia láska Spasiteľa ide cez najväčšie poníženie, ktoré nevedeli pochopiť ani apoštoli, ale my po 2 tisícročiach kresťanstva sme k tomu volaní ako ku podmienke spásy.

Kvetná nedeľa

Dnes na Kvetnú nedeľu bude u nás Krížová cesta o 14:00 hod.,

lebo od 15:00 do 18:15 hod. bude spoločná sviatosť zmierenia.

Sviatosť zmierenia

V pondelok až v stredu spovedáme pri každej sv. omši, večer už od 17:00 hod. Počas Veľkonočného trojdnia sa nespovedá. Prosíme, neodkladajte sviatosť zmierenia na poslednú chvíľu.

Veľkonočné trojdnie

Večernou sv. omšou vo Štvrtok Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána.

Na Veľký piatok je prísny pôst. Znamená to pre všetkých od 18.-teho do začatého 60.-teho roku života len raz za deň sa najesť dosýta, a od 14.-teho roku života až do smrti zdržiavať sa mäsitého pokrmu.

Na Bielu sobotu je telo nášho Pána uložené v hrobe. Po celý deň je možnosť prísť sa mu pokloniť do Božieho hrobu a prejaviť mu úctu a vďačnosť za všetko, čo pre nás urobil.

Na Zelený štvrtok o 09:30 hod. je sv. Omša svätenia olejov v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, ktorú celebruje biskup spolu s kňazmi diecézy.

Večer bude u nás sv. omša na Pamiatku Pánovej večere o 18.30 hod.

Na Veľký piatok sa nikde na svete neslúži sv. omša.

Ráno o 08.00 hod. bude u nás Krížová cesta.

Veľkopiatkové obrady sa začnú v našej kaplnke o 17.00 hod.

Na Bielu sobotu ráno o 08.00 hod. v našej Kaplnke budú spoločné modlitby Posvätného čítania a Ranných chvál, na ktoré vás srdečne pozývame.

Celodenná poklona pri Božom hrobe sa ukončí o 18.00 hod. Zapíšte sa, prosím, na istú hodinu, aby pri Božom hrobe vždy niekto bol. Papier bude na harmóniu pri sakristii.

Večerná Vigília Pánovho zmŕtvychvstania - v našej Kaplnke začne o 19:00 hod svätením ohňa pred kaplnkou.

Hoci tieto dni nie sú v Cirkvi zaradené medzi prikázané sviatky, ich slávenie z našej strany má byť ponímané tak, že sú vyvrcholením Ježišovej lásky k nám a našej záchrany od večnej smrti.

Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Kristovho zmŕtvychvstania. Je nedeľou všetkých nedieľ, lebo od nej sa odvíjajú všetky ostatné nedele v roku.

Ofera Na Veľkonočnú nedeľu bude veľkonočná ofera. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať.

Čítať ďalej...

OZNAMY NA PIATU PÔSTNU NEDEĽU „A“ 6. apríla 2014

So, Apr 19, 2014  | Blog: Piešťany

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: Kvetná nedeľa – Nedeľa Utrpenia Pána

Pôstne obdobie

Na piatu pôstnu nedeľu sa zahaľujú kríže, aj náš v sanktuáriu. Má nám to pripomínať že tajomstvo kríža máme nosiť predovšetkým v srdciach a rozjímať o ňom. A najmä to, že kríž nie je pre nás pohoršením, ale TAJOMSTVOM najväčšej lásky.

Pobožnosti Krížovej cesty Dnes bude pobožnosť Krížovej cesty v obvyklom čase, o 15:00 hod, ale na budúcu nedeľu sa presúva kvôli spovedaniu na 14:00 hod. V piatok ostáva čas nezmenený – o 17:30.

Spovedanie

Tento týždeň spovedáme už pri každej svätej omši. Prosíme, aby ste si sviatosť zmierenia nenechávali na posledné dni.

Spoločná svätá spoveď v našej Kaplnke Sedembolestnej bude na budúcu – Kvetnú nedeľu od 15:00 – 17:15 hod.

Svätenie ratolestí a sprievod

Na Kvetnú nedeľu budeme pri na začiatku každej svätej omše svätiť ratolesti, ktoré použijeme aj pri vstupnom sprievode k oltáru. Prosíme, prineste si ratolesti na posvätenie.

Čítať ďalej...

Modlitba za Magis Central Europe 2014

St, Apr 16, 2014  | Blog: Svetové dni mládeže (MAG+S)

Otče, stvoril si nás v nádhernej rôznorodosti a predsa, aby sme boli jedno.

Poslal si svojho Syna Ježiša a Ducha Svätého, aby spojili ľudstvo zranené rozdelením.

Urob nás svojimi spoločníkmi v službe jednoty a daj, aby sme boli otvorení jedinečnosti druhých.

Daj nám vnútornú slobodu, aby sme boli odvážni a pravdiví a obdaruj nás vzájomným rešpektom, ktorý iných oslobodzuje.

Daruj nám ducha úprimného dialógu, aby sme sa dokázali otvoriť pre iných.

Posilni nás, aby sme boli schopní angažovať sa za jednotu, dokonca aj za cenu veľkých obetí a ohlasovať slová odprosenia a odpustenia;

aby sme sa zmierili medzi sebou navzájom a s Tebou.

Nech ožije naša vzájomná dôvera, aby sme sa úplne vedeli prijímať takí, akí sme, a aby sme mohli zakúsiť radosť a vďačnosť, ktorá dosiahne svoju plnosť v Tvojom kráľovstve.

Čítať ďalej...

KVETNÁ NEDEĽA 13. 4. 2014

Ne, Apr 13, 2014  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

13. 4. KVETNÁ NEDEĽA čiže Nedeľa Utrpenia Pána
14. 4. Pondelok Veľkého týždňa
15. 4. Utorok Veľkého týždňa
16. 4. Streda Veľkého týždňa

17. 4. Štvrtok: Zelený štvrtok
18. 4. Piatok: Veľký piatok
19. 4. Sobota: Biela sobota
20. 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA SLÁVNOSŤ ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA

ZELENÝ ŠVRTOK: Večerná sv. omša na pamiatku Pánovej večere o 18.00h.
VEĽKÝ PIATOK: Slávenie utrpenia a smrti Pána o 18.00h.
BIELA SOBOTA: Veľkonočná vigília o 20.00h.

- Dnes o 15.00 bude krížová cesta.
- Spovedať budeme dnes popoludní od 15.00 do 18.00h. V pondelok, utorok a stredu pred sv. omšou ráno od 7.00 do 9.00 a popoludní od 15.00 do 19.00 hod.
- Pozývame vás v nedeľu 13.4. 2014o 18.00 na Meditáciu nad umučením Pána pomocou reprodukovanej hudby Antonína Dvořáka STABAT MATER, prekladov textov a obrazov. Organizuje Katedra hudby Pedagog. fakulty KU v Ružomberku
- Na Veľký piatok je prísny pôst, treba sa zdržiavať mäsitého pokrmu. Poklona pri Božom hrobe bude v piatok do 21.00 h. V sobotu od 8.00 začneme modlitbou Liturgie hodín, poklona potrvá do 19.30h.
- Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní možno získať: na Zelený štvrtok pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti recitovaním Ctíme túto sviatosť slávnu, na Veľký piatok za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení a pri slávení Veľkonočnej vigílie za obnovu krstných sľubov.

Úmysly svätých omší:

Pondelok         14. 4. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Etelku Barancovú 18.00 + Vojtech
Utorok             15. 4. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Mateja a Marcela 18.00 Úmysel
Streda             16. 4. 8.00 + Stanislav, Jozef 18.00 Úmysel
Zelený štvrtok 17. 4. 18.00 Úmysel kňaza
Veľký piatok   18. 4. Sv. omša sa neslávi 18.00 Obrady Utrpenia Pána
Biela sobota    19. 4. 20.00 Úmysel kňaza
Nedeľa             20. 4. 7.00 Úmysel kňaza 9.00 Úmysel kňaza      20. 00 Úmysel

Čítať ďalej...

PIATA PÔSTNA NEDEĽA 6. 4. 2014

Po, Apr 7, 2014  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

6. 4. NEDEĽA - PIATA PÔSTNA NEDEĽA o 15.00 krížová cesta
7. 4. Pondelok po 5. pôstnej nedeli
8. 4. Utorok po 5. pôstnej nedeli
9. 4. Streda po 5. pôstnej nedeli
10. 4. Štvrtok po 5. pôstnej nedeli
11. 4. Piatok po 5. pôstnej nedeli
12. 4. Sobota po 5. pôstnej nedeli
13. 4. NEDEĽA - KVETNÁ NEDEĽA

- Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach budeme požehnávať ratolesti, ktoré si prinesiete.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Chceme vás povzbudiť, aby ste prichádzali k sviatosti zmierenia už v tomto týždni a nenechávali si ju na Veľký týždeň. Spovedať budeme každý deň pred sv. omšou ráno od 7:30 a pred večernou sv. omšou od 17:00 hod. V nedeľu 13. 4. 2014 budeme spovedať od 15.00 - 18.00 hod.

Úmysly svätých omší:

Pondelok           7. 4. 8.00 + rod. Adamová a Mrvová 18.00 + Jozef, Eduard, Ľudmila
Utorok               8. 4. 8.00 + František 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Milana
Streda                9. 4. 8.00 + Žofia, Jozef 18.00 + Mária, Marta
Štvrtok             10. 4. 8.00 Poďakovanie Bohu za pomoc a ochranu rod. Cevárovej 18.00 Za živých a zomrelých členov ružencového spolku
Piatok              11. 4. 8.00 + Pavlína, Vendelín 18.00 + Marian, Arnold
Sobota             12. 4. 8.00 Úmysel 18.00 Poďakovanie za 60 r. života Jozefa a za Božiu pomoc
Nedeľa             13. 4. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Čítať ďalej...

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA 30. 3. 2014

Ne, Mar 30, 2014  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

30. 3. NEDEĽA - ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA
31. 3. Pondelok po 4. pôstnej nedeli
1. 4. Utorok po 4. pôstnej nedeli
2. 4. Streda po 4. pôstnej nedeli
3. 4. Štvrtok po 4. pôstnej nedeli
4. 4. Piatok po 4. pôstnej nedeli
5. 4. Sobota po 4. pôstnej nedeli
6. 4. NEDEĽA - PIATA PÔSTNA NEDEĽA

- Bude prvý piatok v mesiaci apríl, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00h.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Tí veriaci, ktorí chcú odviesť 2% dane pre Spoločnosť Ježišovu, môžu si zobrať tlačivá, ktoré sú na stolíku v kostole. Úprimne ďakujeme.
- Srdečne pozývame mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov na letné jezuitské podujatie Stredoeurópsky MAGIS 2014, ktoré sa uskutoční v dňoch 19. - 27. júla 2014. Viac informácií na stránke jezuiti.sk

Úmysly svätých omší:

Pondelok         31. 3. 8.00 Za zdravie B. požehnanie pre Mareka a rodinu 18.00 + Helena, Agnesa, Ján, Ladislav
Utorok               1. 4. 8.00 + Mária, Ján, Pavol, Agneška, Ján 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Margitu
Streda                2. 4. 8.00 + rodina Višňovská 18.00 Úmysel
Štvrtok               3. 4. 8.00 Za do povolania SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok                4. 4. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Janku a za + Jána 18.00 + Dušan
Sobota               5. 4. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa               6. 4. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Čítať ďalej...

OZNAMY NA ŠTVRTÚ PÔSTNU NEDEĽU „A“ 30 marca 2014

So, Mar 29, 2014  | Blog: Piešťany

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: piata pôstna nedeľa

Pôstne obdobie

Štvrtá pôstna nedeľa sa na znak radosti slávi v ružovom rúchu. Ružová stuha pribudla v sanktuáriu k vrecovine, popolu, fialovej látky, a tŕňom, aby nám pripomenula cieľ pokánia: čo najužšie spojenie s Kristom a radosť z Božej iniciatívy, ktorou nás oslobodzuje od večnej smrti a zármutku hriechu.

Pobožnosti Krížovej cesty Dnes (túto nedeľu) o 15:00 hod. sa za prítomnosti kňaza budú modliť krížovú členky spoločenstva Modlitby matiek

Spovedanie Je prvopiatkový týždeň, spovedáme ako obvykle – teda aj pri ranných svätých omšiach o 6:00 hod a popoludní od stredy do piatku už od 15:00 hod.

Zapisovanie úmyslov svätých omší na mesiac máj bude v utorok 1. apríla pol hodinu pred každou svätou omšou.

Materské centrum

Mamičky s malými deťmi pozývame v stredu 2. apríla do JPC o 10:00 do Materského centra, kde bude príležitosť stretnúť sa s kňazom a možnosť sviatosti zmierenia.

Prvý štvrtok v mesiaci máme ako obvykle deň modlitieb za duchovné povolania, aj večernú adoráciu na tento úmysel.

Umenie ducha

Pozývame do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie k meditácii v rámci 33. pokračovania projektu Umenie Ducha – Návrat súčasného umenia do chrámu. Teraz je tam dielo výtvarníka Igora Kalného: Ukrižovaný. Má nás uvádzať do tajomstva Umučenia.

Veľkonočný koncert

V sobotu 5.4. bude o 19:00 hod v kostole sv. Cyrila a Metoda Veľkonočný koncert, na ktorom účinkujú Coro Laudamus, Miešaný spevácky zbor KYSUCA a Kysucký komorný orchester ČADCA

Čítať len v sobotu: Zmena času Dnes v noci z 29. na 30. marca sa mení čas na letný. O 02. hod. SEČ posúvame hodiny na 03.hod.

Oznamy farského úradu sv. Cyrila a Metoda

Aj dnes (v nedeľu) vás pozývame na Krížovú cestu na Červenej veži o 15:00 hod.

V tomto týždni máme aj 1. piatok nového mesiaca. Spovedáme ako obvykle.

Úmysly sv. omší na mesiac júl budeme zapisovať v Piešťanoch a na Banke v utorok 1. apríla, v Kocuriciach vo štvrtok 3. apríla, vždy po sv. omši.

Pozývame vás na púť do Šaštína v rámci fatimskej soboty. Odchod autobusu je v sobotu 5. apríla o 13:00 z Krajinskej cesty a o 13:10 hod. od kostola sv. Štefana.

Spevácky zbor Coro laudamus Piešťany vás srdečne pozýva na Veľkonočný koncert v sobotu 5. apríla o 19:00 hod. v kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch. Okrem domáceho zboru účinkujú aj Miešaný spevácky zbor Kysuca a Kysucký komorný orchester Čadca. Podrobnejšie informácie nájdete na nástenke a na internetovej stránke farnosti.

Pozývame vás na púť do Nitry v sobotu 26. apríla. Plánuje sa návšteva Nitrianskeho hradu - sídla nitrianskeho biskupa, nitrianskej Kalvárie ako aj ďalších miest na území mesta. Odchod autobusu je o 7:30 hod. z Krajinskej cesty a o 7:40 hod. od Kostola sv. Štefana. Cena je 5 eur. Prihlásiť sa možno v sakristii farského kostola alebo na kontaktoch uvedených na plagáte.

Pozývame vás na púť do Medjugoria v čase od 4. do 10. júna 2014. Podrobnosti na nástenke. Prihlásiť sa možno na telefónnom čísle uvedenom na plagáte.

Stále je možnosť prihlásiť sa na púť do Prahy a do Krakova. Podrobnejšie na nástenke.

Gréckokatolícka cirkev Trnava vás pozýva na púť do Ríma v dňoch od 21. do 27. septembra. Podrobnosti na internetovej stránke farnosti a na nástenke.

Po zmene času na letný sv. omše na filiálkach vo všedný deň budú o 18:00 hod.

Ako už možno viete, vo veku 46 rokov náhle zomrel kňaz dp. Branislav Bukovský. V roku 1995 pôsobil ako kaplán aj tu u nás v Piešťanoch. Spomeňme si naňho v modlitbách.

Zbierka na dokončenie Pastoračného centra a fary priniesla 1680 eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Čítať ďalej...

Napomáhať kresťanskému posolstvu elektronickými médami

So, Mar 29, 2014  | Blog: Xaveriáda

Objaviť krásu stretnutia s Kristom pomocou internetu

Vďaka mediálnej sieti kresťanské posolstvo môže cestovať „až po samý kraj zeme” (Sk 1, 8). Otvoriť brány kostolov znamená otvoriť ich aj digitálnemu prostrediu; jednak preto, aby ľudia mohli vstúpiť, nech už sa nachádzajú v akýchkoľvek životných podmienkach, ale tiež preto, aby evanjelium mohlo prekročiť prah chrámu a vyjsť v ústrety všetkým. Sme povolaní vydávať svedectvo o Cirkvi, ktorá má byť domovom všetkých, hovorí pápež František a pýta sa: Sme schopní takto komunikovať o tvári Cirkvi? Komunikácia prispieva k formovaniu misionárskeho povolania kresťanov a spoločenské siete sú dnes jedným z miest, kde toto povolanie treba žiť. Aj tam možno ľuďom pomôcť objaviť krásu viery, krásu stretnutia s Kristom. Digitálna sieť môže byť miestom bohatým na ľudskosť; nielen sieťou drôtov, ale sieťou osôb. Viac v Akcii 365 na Apríl 2014.

Čítať ďalej...

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA 23. 3. 2014

Po, Mar 24, 2014  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

23. 3. NEDEĽA - TRETIA PÔSTNA NEDEĽA
24. 3. Pondelok po 3. pôstnej nedeli
25. 3. Utorok Zvestovanie Pána, slávnosť
26. 3. Streda po 3. pôstnej nedeli
27. 3. Štvrtok po 3. pôstnej nedeli
28. 3. Piatok po 3. pôstnej nedeli
29. 3. Sobota po 3. pôstnej nedeli
30. 3. NEDEĽA - ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

- V utorok je slávnosť Zvestovania Pána, sv. omše budú ako vo všedný deň.. Je to i Deň počatého dieťaťa. Na stolíku v kostole sú informačné letáčiky o aktivitách Fóra života a biele stužky, ktorých nosením vyjadríme podporu ochrane každého dieťaťa od počatia.
- Vo štvrtok 27. 3. 2014 bude v našom kostole po večernej sv. omši prednáška pána Jána Košturiaka na tému: OD ZAMESTNANIA K POVOLANIU. Po prednáške bude v našich pastoračných priestoroch autogramiáda k jeho knihe Povolanie.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Tí veriaci, ktorí chcú odviesť 2% dane pre Spoločnosť Ježišovu, môžu si zobrať tlačivá, ktoré sú na stolíku v kostole. Úprimne ďakujeme.
- Srdečne pozývame mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov na letné jezuitské podujatie Stredoeurópsky MAGIS 2014, ktoré sa uskutoční v dňoch 19. - 27. júla 2014. Viac informácií na stránke jezuiti.sk

Úmysly svätých omší:

Pondelok         24. 3. 8.00 + Ondrej, Mária, Jozef 18.00 Za B. pomoc pre Petra a Nikolu
Utorok             25. 3. 8.00 + Štefan, Jozef 18.00 Úmysel
Streda              26. 3. 8.00 + Oľga Mariňáková 18.00 + Bonifác, Alžbeta, Františka
Štvrtok             27. 3. 8.00 + Rozália, Štefan, Gabriel 18.00 + Angela a Alojz Kavoňovci
Piatok              28. 3. 8.00 + Jozef, Karol, Žofia, Jozef 18.00 + Viktor Spišiak
Sobota             29. 3. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa             30. 3. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Čítať ďalej...

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA 16. 3. 2014

Po, Mar 24, 2014  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

16. 3. NEDEĽA - DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA
17. 3. Pondelok po 2. pôstnej nedeli
18. 3. Utorok po 2. pôstnej nedeli
19. 3. Streda Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
20. 3. Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
21. 3. Piatok po 2. pôstnej nedeli
22. 3. Sobota po 2. pôstnej nedeli
23. 3. NEDEĽA - TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Tí veriaci, ktorí chcú odviesť 2% dane pre Spoločnosť Ježišovu, môžu si zobrať tlačivá, ktoré sú na stolíku v kostole. Úprimne ďakujeme.
- Srdečne pozývame mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov na letné jezuitské podujatie Stredoeurópsky MAGIS 2014, ktoré sa uskutoční v dňoch 19. - 27. júla 2014. Účastníci v menších medzinárodných skupinkách strávia 5 dní v experimente podľa vlastného výberu. Experimenty, sociálne, umelecké, pútnické, ekologické alebo spirituálne budú prebiehať v Rumunsku, Maďarsku aj na Slovensku. Program následne vyvrcholí na Medzinárodnom ignaciánskom stretnutí mládeže v Budapešti. Účastnícky poplatok je 75 €. Registrácia prebieha priamo na stránke www.magis14.org. Viac informácií na stránke jezuiti.sk

Úmysly svätých omší:

Pondelok         17. 3. 8.00 Za Božiu pomoc pre Eduarda 18.00 Za zdravie pre Máriu
Utorok             18. 3. 8.00 + Anna, Jozef, Pavol 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefu
Streda              19. 3. 8.00 Za zdravie a dary Ducha Sv. pre    P. Jozefa Dojčáka 18.00 Úmysel
Štvrtok             20. 3. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Hančíkovú 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľuboša
Piatok              21. 3. 8.00 + Anna 18.00 + František, Božena
Sobota             22. 3. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa             23. 3. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Čítať ďalej...

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA 9. 3. 2014

Po, Mar 24, 2014  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

9. 3. NEDEĽA - PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA
10. 3. Pondelok po 1. pôstnej nedeli
11. 3. Utorok po 1. pôstnej nedeli
12. 3. Streda po 1. pôstnej nedeli
13. 3. Štvrtok po 1. pôstnej nedeli
14. 3. Piatok po 1. pôstnej nedeli
15. 3. Sobota po 1. pôstnej nedeli
16. 3. NEDEĽA - DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

- Od dnešnej nedele 9. 3. 2014 bude v našej farnosti 9 dní milostivá socha Fatimskej Panny Márie. Dnes popoludní o 14:30 bude v našom kostole úvodné večeradlo a zasväcujúca modlitba. Vo štvrtok bude socha P. Márie vo farskom kostole. Pozývame vás na modlitbu sv. ruženca po tieto dni. Viac informácií je na výveske v predsieni kostola.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Dnes na Prvú pôstnu nedeľu je zbierka na diecéznu charitu. Zbierka bude použitá na stavbu Špeciálnej základnej školy sv. Maximiliána Márie Kolbeho v Spišskej Novej Vsi, ktorú navštevujú kombinovane postihnuté deti. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Podporiť Charitu môžete okrem tradičnej jarnej zbierky aj formou Pôstnej krabičky pre Afriku. Všetky potrebné informácie sú aj na internetovej stránke www.charita.sk
- Tí veriaci, ktorí chcú odviesť 2% dane pre Spoločnosť Ježišovu, môžu si zobrať tlačivá, ktoré sú na stolíku v kostole. Úprimne ďakujeme.
- Vo štvrtok 13.3.2014 bude prvé výročie voľby pápeža Františka za najvyššieho pastiera univerzálnej Cirkvi. Venujme v tento deň osobitnú modlitbu za Svätého Otca.
- Kántrové dni Streda, piatok a sobota sú jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Úmysly svätých omší:

Pondelok         10. 3. 8.00 + Jozef, Katarína 18.00 + Emanuel
Utorok             11. 3. 8.00 Poďakovanie za Božiu pomoc pre Jozefa 18.00 + Ladislav
Streda              12. 3. 8.00 Za obrátenie hriešnikov 18.00 Úmysel
Štvrtok             13. 3. 8.00 + Štefan, Emília 18.00 Za Božiu pomoc pre Katarínu a Dušana
Piatok              14. 3. 8.00 + Ján, Mária 18.00 + Marta
Sobota             15. 3. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa             16. 3. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Čítať ďalej...

OZNAMY NA DRUHÚ PÔSTNU NEDEĽU „A“ 16. marca 2014

Pi, Mar 14, 2014  | Blog: Piešťany

Liturgický kalendár

Pondelok: sv. Patrik biskup, patrón Írska, spomienka

Utorok: sv. Cyril Jeruzalemský, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka

Streda: Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

Budúca nedeľa: tretia pôstna nedeľa

Pôstne obdobie

Od 2. pôstnej nedele pribudla v sanktuáriu k vrecovine a popolu aj fialová látka, ktorá je liturgickou farbou pokánia. Používa sa najmä pri vysluhovaní sviatosti zmierenia, takže nám pripomína potrebu sviatostného zmierenia s Bohom…

Sedemdňová duchovná obnova Touto nedeľou končí sedemdňová pôstna obnova, kazateľom už bude člen našej Piešťanskej komunity.

Novéna ku sv. Jozefovi Od pondelka 10. 3. sme začali novénu ku sv. Jozefovi, ktorá skončí v utorok pri večernej svätej omši, ktorá už bude zo slávnosti sv. Jozefa.

Teologický deň V utorok 18.3: sa zídu kňazi Trnavskej arcidiecézy pri sv. omši (v Katedrále o 10:00 hod.) a prednáškach so svojím arcibiskupom otcom Jánom Oroschom. Prosíme o modlitby za kňazov našej diecézy.

Pobožnosti Krížovej cesty Budúcu nedeľu o 15:00 hod. sa za prítomnosti kňaza budú modliť krížovú cestu členovia hnutia Viera a svetlo – teda rodiny a priatelia „inak obdarovaných ľudí“ – s mentálnym  postihnutím.

Modlitba k Patrónke Slovenska naďalej sa po každej svätej omši modlíme modlitbu za Slovensko k Sedembolestnej Panne Márii, ktorej je naša kaplnka zasvätená.

Poďakovanie za zbierky Spoločnosť Ježišova na Slovensku vyjadruje úprimnú vďaku všetkým dobrodincom dvoch významných zbierok, ktoré sa uskutočnili v uplynulých mesiacoch, zbierky „Spev pre Afriku“ a zbierky na pomoc obetiam tajfúnu na Filipínach.

Zbierka „Spev pre Afriku“ dosiahla 6687 eur. Financie boli odoslané do Južného Sudánu cez provincialát v Nairobi. Po zvážení bolo 20% sumy použitých na stavebný dozor prístavby jezuitskej strednej školy vo Wau, kde sa kapacita školy rozširuje zo 450 na 800 študentov; 80% zbierky bude použitých na dva hlavné vzdelávacie projekty jezuitskej komunity v Rumbeku.

Zbierka pre pomoc obetiam tajfúnu Hayian na Filipínach dosiahla 8465 eur a bola zaslaná filipínskej provincii prostredníctvom generalátu v Ríme. Spolu s ostatnými zbierkami bude použitá na výstavbu 150 príbytkov v lokalite Hernani, región východný Samar. Sócius filipínskej provincie páter William Abbott, ktorý sám má z matkinej strany slovenské korene a je informovaný o zbierke, vyjadruje osobitnú vďaku všetkým na Slovensku.

Čítať ďalej...
Staršie články