Spoločenstvo kresťanského života
(Christian Life Community - CLC - CVX)

Komunity kresťanského života sa na Slovensku prezentuje pod názvom “Jezuitské stretká”. Tieto stretká sa hlásia k medzinárodnému svetovému zhromaždeniu Komunity kresťanského života CVX (anglicky CLC), ktoré existujú na piatich kontinentoch a tvoria ich dospelí i mladí z rôznych sociálnych vrstiev.

Je to laické spoločenstvo, ktoré má vlastnú samosprávu a štruktúru stanovenú tzv. všeobecnými princípmi. Najvyšším výkonným orgánom je generálne zhromaždenie. Výkonný tajomník pre celosvetové CVX pracuje na sekretariáte v Ríme a jednotlivé národné komunity majú svojich cirkevných asistentov. Na Slovensku je to páter Bernard Mišovič.

Cieľom CVX je formovanie jej členov, angažovaných v službe Cirkvi, na všetkých úsekoch života - rodinnom, služobnom, civilnom, cirkevnom.

CVX je určené pre tých, ktorí cítia naliehavejšiu potrebu spojiť  svoj ľudský život vo všetkých rozmeroch s kresťanskou vierou v jej plnosti.

Prameňom a charakteristickým nástrojom spirituality CVX sú duchovné cvičenia sv. Ignáca. Táto spiritualita učí človeka byť pripravený na všetko, čo Boh žiada v konkrétnej situácii každodenného života. Osobný a komunitný postup „skúsenosť - reflexia - činnosť” je najviac nápomocný pre získanie milosti nachádzania  Boha vo všetkých veciach.

-

Viac údajov o Spoločenstve kresťanského života na Slovensku nájdete na stránke: www.cvx.sk

-

Viac údajov o “Komunite kresťanského života” vo svete:

The Christian Life Community - World Secretariat (Rome)

CLC (CVX) Around the world

Christian Life Comunity in Europe

Christian Life Comunity - USA

XV General Assembly Christian Life Community (Fatima 2008)

Christian Life Comunity - Facebook