Pri jezuitskom Kolégiu Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave pôsobia dve spoločenstvá, založené na báze duchovného čítania Svätého Písma vo forme Lectio divina.

-

Koordinátorka spoločenstva Lectio divina, ktoré sa stretáva každý utorok o 19.00 hod. v pastoračnej miestnosti (2) Kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa (vchod z Františkánskeho námestia 4):

KATKA KUNDRÍKOVÁ

E-mail: kundrikk[zavinac]gmail.com

-

Koordinátori spoločenstva Lectio divina, ktoré sa stretáva každý štvrtok o 18.45 hod. v pastoračnej miestnosti (2) Kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa (vchod z Františkánskeho námestia 4):

BRANISLAV NOVÁK

-

-

Duchovné čítanie Písma,

Lectio divina a jeho štruktúra

Brat Luke OSB, Prijatie Božieho objatia; dávne umenie: LECTIO DIVINA

***

Mirosław Ślełdziński MIC: LECTIO DIVINA

SV. EFRÉM, Božie slovo je nevyčerpateľný prameň života

***

Fr. Jim Martin SJ: LECTIO DIVINA

(Krátky úvod do Lectio divina v angličtine na YOUTUBE)

Vysvetlenie štyroch krokov v Lectio divina:
1. LECTIO - Čo hovorí text?
2. MEDITATION - Čo mne hovorí tento text?
3. ORATIO - Čo chcem ja povedať Bohu o tomto texte?
4. ACTIO - K akej zmene v mojom živote ma tento text pozýva?

***

Úvod do Lectio Divina (Lectio-Meditatio-Oratio) - klikni

_

Úvod do LECTIO DIVINA

1. Prosba k Duchu Svätému

Skôr, ako začneš čítať Sväté Písmo modli sa k Duchu Svätému, aby zostúpil na teba, aby „otvoril oči tvojho srdca“ a aby ti dal najavo Božiu vôľu; nie cez víziu, ale vo svetle viery. Modli sa s istotou, že budeš vypočutý, lebo Boh vždy dáva Ducha Svätého tomu, kto ho vzýva s pokorou a poslušnosťou. Môžeš sa modliť napríklad takto:

Náš Bože, Otec svetla, ty si poslal na svet svojho Syna, Slovo, ktoré sa stalo telom, aby si nám zjavil seba samého. Zošli svojho Svätého Ducha na mňa, aby som sa mohol stretnúť s Ježišom Kristom v tomto Slove, ktoré prichádza od teba, aby som ho lepšie poznal a viac miloval. Amen.

2. Zober Písmo a čítaj (Lectio)

Sväté Písmo je pred tebou… Toto nie je hocijaká kniha, ale je to kniha, ktorá obsahuje Slovo Boha. Cez toto Slovo sa ti chce Boh osobne prihovoriť aj dnes.

Čítaj text pozorne, pomaly a viac krát. Či je to text z lekcionára alebo priamo zo Svätého Písma, čítaj ho počúvajúc jeho význam s celým srdcom, celým svojim umom a celým svojim bytím. Vonkajšie i vnútorné ticho a pozornosť nech sprevádzajú tvoje čítanie a nech napomáhajú tvojmu počúvaniu.

3. Hľadaj cez meditáciu (Meditatio)

Zamysli sa nad textom, reflektuj nad ním svojim rozumom a mysľou, ktorá je osvietená Božím svetlom. Pomôž si prípadne rôznymi nástrojmi, ako sú: biblické konkordancie, patristické, či duchovné alebo exegetické komentáre, snažiac sa do hĺbky pochopiť to, čo je v texte napísané. Nechaj, aby sa tvoje intelektuálne kapacity sklonili pred Božou vôľou a pred jej posolstvom. Nezabúdaj, že Sväté Písmo je jednotnou knihou, teda snaž sa Bibliu interpretovať Bibliou, hľadajúc vždy Krista, ktorý zomrel a vstal zmŕtvych, ktorý je centrom každej strany Písma a centrom celej Biblie. Zákon, proroci a apoštolovia hovoria vždy o ňom. Znova a znova čítaj danú stať Písma, hľadajúc posolstvo adresované tebe. Premýšľaj nad slovami vo svojom srdci a snaž sa ich aplikovať na seba, na svoju situáciu, bez toho, že by si upadol do „psychologizovania“ alebo spytovania svedomia. Nechaj sa nadchnúť týmto Slovom. Hľaď a reflektuj Krista v sebe a nehľaď príliš na svoju osobu. Kristus je ten, ktorý ťa premieňa.

4. Modli sa k Pánovi, ktorý sa ti prihovoril (Oratio)

A teraz, naplnený Božím slovom, hovor tvojmu Pánovi, alebo lepšie povedaná odpovedaj mu na pozvania, na podnety, inšpirácie, volania atď., ktorými sa na teba Pán obrátil cez svoje Slovo chápané v Duchu Svätom.

Modli sa s otvorenosťou, úprimnosťou, dôverou, bez prestania a bez upadnutia do mnohých ľudských slov. Táto modlitba je modlitbou chvály, vďakyvzdania, prosby. Neupieraj pohľad iba na seba, ale nadchnutý tvárou Pána, ktorého si poznal v Kristovi, nasleduj ho po stopách, ktoré ti naznačuje a nehľaď späť. Nechaj slobodu tvojim kreatívnym schopnostiam, tvojej citlivosti, emocionalite a vlož ich do služieb Slova, v poslušnosti Bohu, ktorý k tebe prehovoril.

5. Kontempluj (Contemplatio)

V zmluve s Pánom snaž sa hľadieť svojimi očami na všetky skutočnosti: na seba, na druhých, na udalosti, na dejiny, na všetky stvorenia na svete. Kontemplácia znamená vidieť všetko a všetkých očami Boha. Ak budeš všetko vidieť a hodnotiť Božími očami, spoznáš pokoj … Všetko je milosť a v očakávaní zjavenia sa Božej lásky… Toto je hodina navštívenia Slova… nevysloviteľného, pre každého osobitne skusovaného…

Pán vkladá do tvojho srdca určitý druh neschopnosti pokračovať v reflexii, meditovaní nad Slovom diskurzívnou formou (myslieť od jedného bodu k druhému) a dá ti určitý druh účasti na ohni spoločenstva a lásky, ktoré presahuje „povedané“…

6. Uchovaj vo svojom srdci Slovo

Slovo, ktoré si prijal uchovaj vo svojom srdci ako Mária, ktorá je ženou počúvania. Staraj sa o toto Slovo a pamätaj naň. Snaž sa pripomenúť si toto slovo počas rozličných denných hodín, rozpomenúc sa tak na úryvok Písma, ktorý sa stal predmetom tvojej modlitby. Stačí sa niekedy rozpamätať na jeden verš… Toto je pripomenutie si Boha, ktorý môže dať úžasnú jednotu tvojmu dňu, tvojej práci, odpočinku, tvojmu osobnému a spoločenskému životu. Opäť prebuď, nechaj vzklíčiť semeno Slova, ktoré bolo v tebe zasiate. Upokoj sa a chráň si Slovo, aby ťa sprevádzalo počas celého dňa.

7. Nezabudni, že počúvať znamená poslúchať (Actio)

Ak si naozaj pravdivo počúval Slovo, musíš ho vložiť do praxe každodenného života; musíš realizovať vo svete a medzi ľuďmi to, k čomu ťa Pán pozýva. Počúvať znamená poslúchať a teda pravdivé počúvanie má aj svoje praktické konzekvencie na základe tvojho povolania a tvojej úlohy medzi ľuďmi, utvoriac priestor pre Slovo, aby malo v tvojom živote prvé miesto.

Usiluj sa teda o realizovanie Božieho Slova, aby si ním nebol súdený, podľa toho, nakoľko si ho vložil (alebo nevložil) do praxe v tvojom osobnom, spoločenstvom, profesionálnom, politickom alebo cirkevnom živote. Dielo, ktoré ťa očakáva je veriť a skrze vieru sprostredkovať ovocie Ducha, ktoré je: „láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,  miernosť, zdržanlivosť (Gal 5,22-23). A spoznáš veľkú radosť lásky a milosrdenstvo.

***

Satmárky - Lectio divina

***

BREAKING THE BREAD OF THE WORD: A Lectio Divina Approach to the Sunday Liturgy


Spracované podľa: Enzo Bianchi, Pregare la parola. Introduzione alla “Lectio Divina”, Milano 1998, 81-84.

Nájdené podstránky.