31. Január, 2012 Rozdelenie podľa katedier TFTU

Dekanát

Filozofia

Biblické a historické vedy

Systematická teológia (Dogmatika)

Pastorálna teológia, Liturgika, Kánonické Právo

Sociálna práca