on 1. Január, 2012doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.

Konzultačné hodiny:
streda: 16,00 - 16,45 h.
štvrtok: 11,00 - 12,00 h.

Pracovisko:
katedra filozofie

Vedecká biografia:
Dátum narodenia: 22. 4. 1976

Dosiahnuté vzdelanie:
2002 - Mgr. (TF TU v Trnave)
2003 - PhDr. (UP Olomouc)
2005 - PhD. (TF TU v Trnave)
2011 - doc. (TF TU v Trnave)

Vedecká orientácia:
filozofia vedy, filozofia prírody, vzájomný vzťah vedy a náboženstva

Publikačná činnosť:

2. AAB | Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 KARABA, M.: Filozofické implikácie kvantovej teórie vo filozofii prírody. Trnava : Dobrá kniha 2009, s. 252 , ISBN 978-80-7141-573-2

11. ADE | Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADE01 KARABA, M.: Vzájomný vzťah vedy a viery v dokumentoch II. Vatikánskeho koncilu. In : Studia Theologica. Olomouc : roč. VII, č. 1, 2005, s. 69-77, ISSN 1212-8570
ADE02 KARABA, M.: Polkinghornov model Božej činnosti vo svete. In : Studia Bobolanum. 2011, č. 1, s. 101-117, ISSN 1642-5650

12. ADF | Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADF01 KARABA, M.: Lakatosova verzia vedeckého pokroku ako inkorporácie. In : Studia Aloisiana 2010, roč. 1, č. 1, s. 29-42, ISSN 1338-0508
ADF02 KARABA, M.: Whewellova interpretácia histórie vedy. In : Studia Aloisiana 2010, roč. 1, č. 2, s. 17-31, ISSN 1338-0508
ADF03 KARABA, M. Vedecký realizmus ako východisko pre riešenie problému Božej činnosti vo svete. In : RaN 2010, roč. 13, č. 1, ISSN 1335-3543, s. 15-25
ADF04 KARABA, M.: Antropický princíp v dialógu medzi prírodnými vedami a teológiou. In: Viera a život: časopis pre kresťanskú orientáciu, 2009, roč. XIX. č. 5 , s. 70-78, ISSN 1335-6771
ADF05 KARABA, M.: Cesty k vedeckému objavu. In : RAN, Ústredie Slovenskej Kresťanskej Inteligencie (ÚSKI) 2009, roč. 12, č. 1-2, s. 63-72, ISSN 1335-3543
ADF06 KARABA, M.: Peacockov panenteizmus ako odpoveď na problém Božej činnosti vo svete. In : Teologický časopis, 2009. roč. VII. č. 2, s. 51-62 ISSN 1336-3395
ADF07 KARABA, M.: Teórie vedeckého pokroku - evolúcia alebo revolúcia? In : RAN: spoločensko-duchovná revue. VEDA 2008, ročník 11, č. 1 s. 49-59 ISSN 1335-3543
ADF08 KARABA, M.: Základné aspekty používania modelov v prírodných vedách a v teológii. In : RAN : Spoločensko-duchovná revue, 2008. Bratislava : ÚSKI, roč. 11, č. 2 ,s. 31-40 ISSN 1335-3543
ADF09 KARABA, M.: Realizmus vo vede a v náboženstve - možnosti vzájomnej konvergencie. In : RAN roč. 10, č. 2, Bratislava 2007 s. 48-54. ISSN 1335-3543
ADF10 KARABA, M.: Borbourova koncepcia vzájomného vzťahu vedy a náboženstva. In : RaN, 2011 , roč. 14, č. 1, s. 67-77, ISSN 1335-3543
ADF11 KARABA, M.: Sociologický obrat vo filozofii vedy. In : Studia Aloisiana 2011, roč. 2, č. 2, s. 45-58, ISSN 1338-0508

13. AEC | Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEC01 KARABA, M.: Realistic Interpretations of Scientific Knowledge in Theistic Context. In: Humanity, the World and God. Studies in Science and Theology. Volume 11 (2007-2008) Lund University 2007. S. 167-173.

15. AEE | Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEE01 KARABA, M.; Blažek M.: Correct distinguishing as a Component of prosperous
education. In : Nauka i vera (Nauka, ideologia, religia) Sankt Peterburg, Russia,
2005, s. 145-148 (50%)
AEE02 KARABA, M., Csontos, L., Blažek M.: Convergence in Undestanding the Universe from the Viewpoints of the Science, religion and cultur. In : Zborník z konferencie. Candle -2004 Sources : Nature, Science, Religion and Education. Ed.: E. I. Aninin, č. 11, s. 32-40, ISBN 5-89368-524-5 (50%)

16. AEF | Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEF01 KARABA, M.: Vedecký pokrok a jeho zdroje v koncepcii T. S. Kuhna. In : Studia Aloisiana 2007, ročenka TF TU. Trnava : Dobrá kniha, 2008. s. 127-141 ISBN 978-80-7141-600-5
AEF02 KARABA, M.: Úloha teórií v Popperovom falzifikačnom modeli vedy. In : Studia Aloisiana 2007, ročenka TF TU. Trnava : Dobrá kniha, 2008. s. 141-155 ISBN 978-80-7141-600-5
AEF03 KARABA, M.: Koncepcia priestoru a času vo filozofii Immanuela Kanta
In: Studia Aloisiana : ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 2006. - [1. vyd.]. - Bratislava: Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2007. - ISBN 978-80-7141-559-6. - S. 135-151.
AEF04 KARABA, M.: Základné princípy prírodnej filozofie Issaca Newtona. In : Studia Aloisiana, Bratislava : 2006, ISBN 80-7141-517-0 s. 157-168
AEF05 KARABA, M.: Vzťah teórie a pozorovania v paradigmatickom prístupe T. S. Kuhna.
In: Studia Aloisiana : ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 2006. - [1. vyd.]. - Bratislava: Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2007. - ISBN 978-80-7141-559-6. s. 153-165.
AEF06 KARABA, M.: Varianty antropického kosmologického princípu. In . Studia Aloisina - ročenka TF TU, 2002, s.79-87, ISBN 80-7141-404-2

27. BDF | Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BDF01 KARABA, M.: Vesmír - účel či náhoda? In : Domino fórum : kritický týdenník pre politiku, ekonomiku, civilizáciu a kultúru 2003, roč. XII, č. 35, s. 18 ISSN 1335-4426
BDF02 KARABA, M.: Veda a viera - jednota alebo boj protikladov? In : Domino fórum : kritický týdenník pre politiku, ekonomiku, civilizáciu a kultúru 2004, roč. XIII, č. 41, s. 14 ISSN 1335-4426
BDF03 KARABA, M.: kauza Galilei: mýty a skutočnosť slavného prípadu. In : Domino fórum : kritický týdenník pre politiku, ekonomiku, civilizáciu a kultúru 2004, roč. XIII, č. 7,
s. 21, ISSN 1335-4426

50. DAI | Dizertačné a habilitičné práce
DAI01 KARABA, M.: Vedecký pokrok ako filozofický problém. Habilitačná práca bola úspešne obhájená 17. 6. 2011

52. EDI | Recenzie v časopisoch a zborníkoch
DAI01 KARABA, M.: Vedecký pokrok ako filozofický problém. Habilitačná práca bola úspešne obhájená 17. 6. 2011

56. GII | Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 KARABA, M.: Vzťah medzi prírodnými vedami, filozofiou a teológiou - Vedecká konferencia ÚSKI. KU, Ružomberok. In : Studia Aloisiana 2010, roč. 1, č. 1, s. 91-92, ISSN 1338-0508
GII02 KARABA, M.: ECST XIII : European Conference on Science and Theology. In : RaN 2010, roč. 13, č. 1, s. 46-47, ISSN 1335-3543
GII03 KARABA, M.: How dop we Know? Understanding in Science and Theology. 30. apríl - 5. máj 2008. Švédsko. In : Teologický časopis, 2008, roč. VI. č. 2, s. 79-80, ISSN 1336-3395
GII04 KARABA, M.: Konference report on Human Evolution: In Search of Our Anthropic Roots. In : ESSAT -News 17:4, Glasgow 2007, roč. 17, č. 4, s. 5-6
GII05 KARABA, M.: Artur Peacocke (1924-2006). In : Teologický časopis 2006, roč. IV, č. 2, s. 93-95, ISSN 1336-3395
GII06 KARABA, M.: Continuity and Change : Perspectives on Science and Religion. Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie. Metanexus Institute on religion and Science. Philadelphia (USA) 3.-7. júna 2006 In : Teologický časopis 1/2006. s. 83-86 ISSN 1336-3395
GII07 KARABA, M.: Metanexus Annual Konference 2004. In : Teologický časopis 2004, roč. II, č. 2, s. 102-103, ISSN 1336-3395
GII08 KARABA, M.: Xth European Konference on Science and Theology: Streams of Wisdom, Science, Theology and Cultural Dynamics. In : Teologický časopis 2004, roč. II, č. 2, s. 99-101, ISSN 1336-3395