19. Marec, 2010Výzva na predkladanie ponúk - oprava kostola v Trnave

Predmetom zákazky II. etapy stavebných úprav je objekt kostola s priľahlou
kaplnkou sv. Jozefa spočívajúci v obnove fasád dvorových priečelí a strechy
hlavnej lode a svätyne
.

Uskutočnenie stavebných prác je spojené s obnovou
omietok bočných a zadnej fasády hlavnej lode kostola. Na základe posúdenia
súčasného nevyhovujúceho a rýchlo degradujúceho stavebno- technického stavu
fasádnych omietok, materiálu sokla, hlavných a kordónových ríms sa predpokladá
obnova cca 80% omietok rovných častí, cca 40 % profilovanej plochy, cca 60 %
muriva ríms.

Po vykonaní obnovy murovaných a omietaných častí bude potrené
vykonaťkompletný nový fasádny náter. Obnova klampiarskych prvkov bude
spočívaťvo výmene poškodených častí a nanesení nových náterových vrstiev.
Podrobná špecifikácia obstarávaných prác je uvedená v súťažných podkladoch,
ktorých nevyhnutnou súčasťou je vypracovaný projekt pre realizáciu stavebných
stavby spolu s výkazom výmer pre vypracovanie ceny ponuky.

Viac a podrobnejšie

 

14. Máj, 2009Cezhraničná spolupráca


logo

Kontaktná adresa:
Dom Spoločnosti Ježišovej
Františkánska 34
T r n a v a

M A P A  oblastí cezhraničnej spolupráce

Mapa regiony

Európska komisia dňa 21. 12. 2007 schválila Operačný program Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. S rozpočtom 92,7 miliónov € z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja program podporuje spoločensko-kultúrny a hospodársky rozvoj, územnú dostupnosť a životné prostredie v slovensko-českom prihraničí. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaci orgán programu vyhlásilo dňa 14.4.2008 priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.

RKFÚ Velehrad a Dom Spoločnosti Ježišovej v Trnave, budú na základe schválenej žiadosti v I. etape v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR realizovať spoločný projekt pod názvom:

Velehrad - Trnava, spoločné korene jezuitskej kultúry a vzdelanosti.

Nositeľom projektu je FÚ Velehrad, ktorý spravujú jezuiti.

Obsah projektu: V I. etape prác chceme urobiť opravu fasády priečelia kostola Najsvätejšej Trojice, výmenu krytiny na veži, včetne pozlátenia krížov, reštaurátorské práce na kamenných portáloch a sochách na priečelí kaplnky sv. Jozefa.

Popis súčasného stavu: Kto pozná náš jezuitský kostol vie, v akom stave je vonkajšia fasáda. Kostol sa nachádza v samom centre Trnavy a pohľad naň nepôsobí vôbec príťažlivo, lebo fasáda je v dezolátnom stave. Zavlhnuté sú najmä nadzemné časti kostola. Vstupné portály sú primo odpudzujúce. Krytina veží kostola, opadané rímsy, vyžadujú urýchlenú opravu.

Cieľ a zámer obnovy: Prichádzajú k nám turisti naši i zahraniční a to najmä v letných mesiacoch. V kostole sú relikvie Košických mučeníkov, ktorí priťahujú veriacich z celej Európy. Nie je to dobrá vizitka pre našu rehoľu už aj z toho dôvodu, že všetky kostoly v Trnave sú obnovené, všetky veže opravené, len tá naša je zanedbaná. Nie je to však z nedostatku dobrej vôle, lebo si každý vie predstaviť, aké obrovské finančné náklady stála rekonštrukcia tak veľkého kláštora. Preto sme uvítali ponuku jezuitov z Velehradu, aby sme šli spoločne do projektu Cezhraničnej spolupráce a tak získali prostriedky z fondov Európskej únie. Čo sa nám v I. etape aj podarilo.