Sep 16 2013

Premenovanie Združenia učiteľov filozofie na TF

Na 17. konferencii Združenia v Nitre sme spoločne schválili niektoré dôležité zmeny: - Združenie sa bude volať: Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu, aby jej členmi mohli byť aj filozofi z iných inštitúcií, ktorí sa zaujímajú o kresťanstvo. - Nová spoločnosť bude mať svoju stránku s doménou.

Viac na rozvíjajúcej sa stránke Spoločnosti. . . .

2 komentárov »

Aug 29 2013

17. konferencia Združenia v Nitre

Združenie pozýva všetkých záujemcov na filozofickú konferenciu s témou:

Filozofické základy etiky a práva

Čas: 9.-10. september 2013, Miesto: Nitra.

Príspevky:

Tomáš Machula (TF Jihočeské U České Budějovice): „Cognitio per connaturalitatem a jeho význam pro etiku“; Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, (TF Katolícka U, Košice): „Morálka bez náboženstva? Možnosti zblíženia teologickej a filozofickej etiky“, Vojtěch Šimek, (TF Jihočeské U, České Budějovice): „Kritika epifenomenalismu a materialistického determinismu lidského jednání z pohledu Hanse Jonase“, Jan Koblížek,

Martin Cajthaml (FF Masarykova U Brno): „Pojetí mravní ctnosti u Dietricha von Hildebranda se zřetelem k Aristotelovi“, Peter Fekiač, Gašpar Fronc.

Ubytovanie: Gašpar Fronc.

(Viac o konferencii, prihlaska)

Zatiaľ jeden komentár »

Sep 04 2012

16. konferencia Združenia v Prahe

Téma konferencie:

Nesmrteľnosť ľudskej duše

Miesto: Praha, Katolícka teologická fakulta, miestnosť P3,

Čas: 3. - 4. septembra (září) 2012.

Program:

Nedeľa, 2. 9. 17:00 až 22:00 príchod a ubytovanie

Pondelok, 3. 9. (mimo program sv. omša 7:30)
8:15 Raňajky
9:00 Slávnostné zahájenie
Čítať ďalej »

2 komentárov »

Sep 02 2011

15. konferencia Združenia v Bratislave

Téma konferencie:

Apriórne a aposteriórne poznanie

Čas: 5. - 6. Septembra 201, Miesto konania: Bratislava,

Prednášky: Teologická fakulta Trnavskej univerzity (Aloisianum) (Primaciálne námestie). Stravovanie: kňazský seminár (CMBF).

Konferencie sa môžu zúčastniť všetci záujemci, zvlášť sú vítaní záujemci o kresťanskú filozofiu. Osem príspevkov budú mať prednostne členovia Združenia.

(Program konferencie v pdf)

Bratislava

Bratislava

Viac obrázkov Bratislavy

Program konferencie

Nedeľa - 4.9. 2011 - príchod medzi 19.00 a 21.00. CMBF. Večera vonku. Prehliadka nočnej Bratislavy.

- - - - - -

Pondelok - 5.9. 2011

- 9.00 Zahájenie, otvorenie, privítanie, organizačné pokyny (Aloisianum)

- 9.15 (1) Prokop Sousedík: “Jsou nutné soudy a priori?” (Abstrakt)

- 10.00 (2) Peter Mlynarčík: „Apriorizmus poznania a racionálna indukcia u Josefa Tvrdého.”

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 05 2010

14. konferencia Združenia v Olomouci

Téma konferencie:

Dobro a hodnoty (Problém zla)

Čas: od 5. do 7. septembra 2010, Miesto: Olomouc

PROGRAM

- - - - - - - - - - -

Príspevky zo Slovenska:

Marian Ambrozy: Pohľady na dobro a zlo u sv. Augustína v kontexte De civitate dei a De gratia et de libero arbitrio.

Alžbeta Dufferová: Otázka dobra a zla v globalizačnom procese (Príspevok)

Ivan Ondrášik: Hodnotové aspekty zmyslu života (Príspevok)

Oľga Gavendová: Dobro v etike Josepha de Finance (Príspevok)

(Jozef Jurina: Problém normatívnosti v etike a súčasný relativizmus)

- - - - - - - - - - -

Z Českej strany:

Martina Štěpinová: Universum sv. Alberta Velikého a dobro v něm (Príspevok)

Ladislav Chvátal: Vybrané antropologické důrazy teologie Dionysia Areopagity

Lukáš Kotala: Etická dimenze řečové situace v postanalytické filosofii (Príspevok)

Jakub Jinek: Moralni a politicke dobro: analogicke, nebo univocni?

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 06 2010

Konferencia o metafyzike, Praha

Česká sekcia Združenia zorganizovala konferenciu s názvom

Metafyzika: aristotelovská, scholastická, analytická.

30. jún - 3. júl

2010, Praha, Strahovská kláštor (Czech Republic)

Stránka konferencie

Príspevky mali: Michael LOUXE. J. LOWEPeter van INWAGEN a ďalší.

Zo SLOVENSKA: Peter VOLEK

Fotografie z konferencie - DOLU

Stanislav Soused�k
Profesor Stanislav Sousedík, jeden zo zakladateľov Združenia

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Dec 02 2009

Peter DVOŘÁK o modalitách vo filozofii

Slovenské filozofické združenie pri SAV, Filozofický ústav SAV, Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK v Bratislave

Srdečne pozývajú všetkých záujemcov

na prednášku Petra Dvořáka, PhD. na tému:

Otázky spojené s modalitami ve scholastice a analytické filozofii náboženství

Prednáška sa bude konať dňa 10. decembra 2009 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti FiÚ SAV na Klemensovej ulici 19.

Pozvánka


Zatiaľ žiadny komentár »

Nov 06 2009

Prípevky z konferecnie o ateizme

Vážení členovia Združenia,

naskytla sa možnosť publikovať príspevky z našej konferencie o ateizme v nasledujúcom čísle fakultného časopisu CMBF v Bratislave, ktoré by bolo monotématicky venované konferencii v Nitre.

Prosím Vás preto o autorizované texty Vašich príspevkov aj s anglickým abstraktom do konca novembra 2009.

Uveďte aj presnú adresu pracoviska a akademické tituly.

Príspevky boli publikované v ACTA Facultatis Theologicae, roč. VII, č. 2, Bratislava, 2010.


Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 09 2009

13. konferencia Združenia v Nitre

V dňoch 7. a 8. septembra 2009 sa v Nitre

uskutočnilo 13. stretnutie

Združenia učiteľov filozofie na teologických fakultách v Čechách a na Slovensku.

Téma: Ateizmus - filozofické a teologické súvislosti

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 01 2008

12. konferencia Združenia v Prahe

V dňoch 1. až 2. septembra 2008 sa v Prahe

uskutočnilo 12. stretnutie

Združenia učiteľov filozofie na teologických fakultách v Čechách a na Slovensku.

Téma: Tomáš Akvinský a tomizmy

Traja zo Slovenských učastníkov

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »