Jezuitistr25042018

50. výročie kňazstva P. Jána Ďuricu SJ

Jubilant P. Ján Ďurica SJ.
Celebrácie sv. omše sa zúčastnilo viacero jezuitov z celého Slovenska.
Omšu spevom sprevádzal jezuitský chrámový zbor Chorus Salvatoris.
P. Jozef Kyselica SJ, rektor jezuitského kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa
V homílii sa prítomným prihovoril P. Jozef Kyselica SJ, rektor jezuitského kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa
Jubilant P. Ján Ďurica SJ po skončení sv. omše
Rektor Trnavskej univerzity, prof. Marek Šmid, ododvzdal jubilantovi pamätnú medailu Trnavskej univerzity a takýmto spôsobom mu v mene celej univerzity poďakoval za jeho dlhoročné pôsobenie na pôde univerzity.
P. Ján Ďurica SJ s medailou, ktorú mu udelila Trnavská univerzita za jeho zásluhy v akademickej práci.

V nedeľu, 5. júna uplynulo presne 50 rokov od kňazskej vysviacky slovenského jezuitu, P. Jána Ďuricu SJ. Krásne vďaky vzdávanie za požehnaných 50 rokov kňazstva P. Jána začalo sv. omšou v bratislavskom jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa. Omšu spevom sprevádzali jezuitský chrámový zbor Chorus Salvatoris a priatelia P. Jána z Neokatechumenátneho spoločenstva v Bratislave. 

Po slávnostnej sv. omši nasledovalo agapé pre pozvaných hostí v priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, počas ktorého bol prečítaný pozdrav generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej P. Adolfa Nicolása pátrovi Jánovi, v ktorom mu najvyšší predstavený jezuitskej rehole vyjadril vďaku za jeho apoštolské a akademické nasadenie. Rektor Trnavskej univerzity, prof. Marek Šmid, ododvzdal jubilantovi pamätnú medailu Trnavskej univerzity a takýmto spôsobom mu v mene celej univerzity poďakoval za jeho dlhoročné pôsobenie na pôde univerzity.

Foto: Ondrej Gabriš SJ

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život