Jezuitištv19042018

P. Rudolf Uher prevzal úrad

P. Rudolf Uher SJ

V nedeľu 11. mája, ktorá sa slávi ako Nedeľa Dobrého pastiera, prevzal službu provinciála Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej páter Rudolf Uher SJ. Slávnostné uvedenie do úradu sa konalo pri svätej omši o 11. hod. v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Páter Rudolf Uher bol tejto služby menovaný 19. decembra 2013 generálnym predstaveným Spoločnosti Ježišovej, pátrom Adolfom Nicolásom. V období po náhlom úmrtí predchádzajúceho provinciála pátra Petra Bujka dňa 3. septembra 2013 provinciu viedol viceprovinciál páter Jozef Šuppa.

Slávnosti uvedenia do úradu sa okrem slovenských jezuitov zúčastnili hostia zo zahraničia: provinciál českých jezuitov P. Josef Stuchlý, aktuálny provinciál rakúskej provincie P. Gernot Wisser a jeho nástupca P. Bernhard Bürgler a P. Andrzej Majewski, rektor jezuitského kolégia Bobolanum vo Varšave. Kazateľom bol páter Jozef Šuppa, ktorý sa na konci homílie týmito slovami modlil za nového provinciála:
„Dobrý Ježišu, keď sa stretávame v nedeľu Dobrého pastiera na začiatku služby nášho nového pátra provinciála – Rudolfa Uhera – na príhovor tvojej i našej Sedembolestnej Matky ťa prosíme: Obdaruj jeho i nás všetkých darom skutočnej lásky; lásky, ktorá je ukrižovaná a bolí, no je vždy ochotná vo všetkom milovať a slúžiť. Lebo takou bola a ostáva tvoja láska! A my sme spoznali a uverili, že nás miluješ takouto láskou a učíš nás žiť pravým životom. Svätý Ignác, nauč aj nás vo všetkom milovať a slúžiť.“

Homília P. Jozefa Šuppu: Dávať sa, slúžiť a milovať aj keď to bolí

Životopis Pátra Rudolfa Uhera SJ
P. Rudolf Uher sa narodil 17. novembra 1968 v Piešťanoch. Vyrastal v obci Moravany nad Váhom.
V roku 1987 nastúpil do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. O tri roky vstúpil do Noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave. Potom pokračoval v štúdiu na Teologickom inštitúte sv. Alojza v Bratislave (dnešnej Teologickej fakulty Trnavskej univerzity).
Po kňazskej vysviacke 29. júla 1995 dva roky pastoračne pôsobil v Košiciach medzi vysokoškolskou mládežou a v jezuitskom Kostole Božského Srdca Ježišovho.
V rokoch 1997 až 2000 pokračoval postgraduálnym štúdiom fundamentálnej teológie a masmediálnej komunikácie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Potom pracoval šesť rokov ako kaplán vo farnosti v Banskej Bystrici, Radvaň, ktorú spravovala komunita jezuitov.
V rokoch 2006 až 2007 pôsobil v Exercičnom dome v Piešťanoch, kde sa venoval apoštolátu rodín, detí a mládeže a dávaniu exercícií.
V roku 2007 ho predstavení menovali za špirituála a o rok nesksôr za prefekta jezuitských študentov, školastikov v Bratislave. Okrem toho sa venoval pastoračnej službe v kostole a práci s rodinami.
V rokoch 2009 až 2011 absolvoval štúdium formácie pre kňazstvo a spiritualitu na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Po návrate pracoval jeden rok v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove ako vicesuperior komunity a správca kaplnky.
V roku 2012 sa stal vicesuperiorom Kolégia v Bratislave. Páter provinciál Peter Bujko SJ ho menoval za provinčného konzultora a za delegáta pre formáciu.
Páter Uher svoju rehoľnú formáciu zavŕšil treťou probáciou v Ivanke pri Dunaji koncom augusta 2013. Slávnostné sľuby zložil 25. januára 2014 v Bratislave.
18. decembra 2013 ho generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej, Páter Adolfo Nicolás SJ, menoval za provinciála slovenských jezuitov.
Nedeľou Dobrého pastiera, 11. mája 2014, začína plniť svoju službu provinciála Spoločnosti Ježišovej na Slovensku.

 

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život