Jezuitištv22032018

Bl. Diego Carvalho

Miguel Carvalho

Bl. Diego (Diogo) Carvalho sa narodil v portugalskom meste Cordobe r. 1578. Už ako 16ročný vstúpil do jezuitskej rehole v r. 1594. Túžil pracovať v misiách. Keď prejavoval stálosť v rehoľnom povolaní, predstavení mu ešte počas štúdií v r. 1600 dovolili odcestovať na Ďaleký východ. Mladý Diego si v jezuitskom seminári v Macau dokončil filozofické a teologické štúdiá a prijal kňazskú vysviacku. V r. 1609 prešiel do Japonska. Tam však mohol nerušene účinkovať iba päť rokov, lebo v r. 1614 cisár Ieyasu Tokugawa vydal dekrét, podľa ktorého mali opustiť Japonsko všetci misionári. Páter Diego sa aspoň na istý čas podriadil cisárovmu nariadeniu. Pre misie to nebola strata, lebo po odchode z Japonska páter Diego Carvalho pomohol pátrovi Františkovi Burzonimu založiť misiu v Kočinčíne, v najjužnejšej časti terajšieho Vietnamu.

Po dvoch rokoch vyhnanstva sa páter Diego v r. 1616 vrátil tajne do Japonska. Predstavení mu určili ako pôsobisko severné oblasti krajiny. Tak mohol pomáhať kresťanom, ktorí sa z juhu presťahovali na sever za prácou. V tom čase sa tam rozvíjalo baníctvo, lebo krátko predtým sa v tejto oblasti podarilo objaviť náleziská zlata. Kňazská služba medzi roztrúsenými skupinami kresťanov však bola náročná. Jednak sa bolo treba prispôsobiť drsnému podnebiu a jednak bolo treba veľa cestovať. Misionár často menil prestrojenie, aby unikol pozornosti polície. Osobitnú ťažkosť predstavovali colnice, keď prechádzal z jedného kraja alebo ostrova do druhého. Musel dávať pozor, aby mu colníci neobjavili kňazské pomôcky, predovšetkým vybavenie na slúženie svätej omše. Tešilo ho, že tieto námahy neboli zbytočné. Okrem toho, že slúžil starším kresťanom, podarilo sa mu získať aj nových. V r. 1620 došiel až na ostrov Yezo, terajšie Hokkaido, kde 5. augusta slúžil ako prvý kňaz svätú omšu v tejto časti Japonska. Ďalšiu svätú omšu slúžil 15. augusta pre kresťanských baníkov. Niekoľkokrát navštívil aj tábory pre kresťanských vyhnancov, ktorí boli vysídlení z juhu do oblasti Tsugaru na severe.

Kým na kresťanskejšom juhu sa prenasledovanie kresťanov naplno rozbehlo už v r. 1617, na severe to bolo až od r. 1623. Vtedy sa aj vladár kniežatstva Oxu Masamune zmenil z priateľa kresťanov na ich prenasledovateľa. Páter Diego Carvalho sa o tom dozvedel v decembri 1623, keď sa chystal sláviť vianočné sviatky u popredného kresťana Jána Gotó v Miwake. Aby nezapríčinil ťažkosti svojmu hostiteľovi, bez meškania od neho odišiel. To pomýlilo aj vojakov, ktorí šli pátra zatknúť do domu Jána Gotó, ale už ho tam nezastihli. Našli sa však udavači, ktorí informovali úrady o pohyboch pátra Diega. Keď sa dozvedel, že ho idú zatknúť, chcel sa skryť v jednom hlbokom údolí s väčšou skupinou veriacich. Ale vojaci našli utečencov podľa stôp, ktoré zanechali v snehu.

Keď páter videl, že sa prenasledovatelia blížia, chcel zachrániť aspoň svojich spoločníkov. Preto sa obrátil a šiel vojakom oproti. Spolu s ním šlo zo desať kresťanov, ktorí ho nechceli za žiadnu cenu opustiť. Vojaci všetkých odviedli do väzenia v Šendai. Odtiaľ ich 18. februára 1624 priviedli k nie veľmi hlbokej rieke Hirose, ktorá bola vtedy zamrznutá. V ľade boli vysekané otvory a v nich boli postavené drevené stĺpy. Väzňom kázali vyzliecť sa a sadnúť si do ľadovej vody k stĺpom, ku ktorým ich priviazali. Tak ich nechali tri hodiny. Potom ich odviazali a hnali ich naspäť do väzenia. Niektorí neprežili túto tortúru. S tými, ktorí prežili, opakovali spomenuté sadistické mučenie v ľadovej vode 22. februára. Tento raz nechali väzňov v ľade celkom zahynúť. Posledný zomrel páter Diego až neskoro v noci. Na druhý deň posekali zamrznuté telá na kusy a pohádzali do rieky. Kresťanom sa údajne podarilo zachrániť hlavy misionára a štyroch ďalších mučeníkov. Páter Diego Carvalho patril do veľkej skupiny mučeníkov, ktorých vyhlásil za blahoslavených pápež Pius IX. v júli 1867.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba