Jezuitištv19042018

P. Martin Čeleš

Do  Spoločnosti  Ježišovej  vstúpil  v€roku  1657.  Noviciát  absolvoval v €Trenčíne, filozofiu i€teológiu vyštudoval vo Viedni, potom bol profesorom na univerzitách v €Trnave, Štajerskom Hradci, Viedni, rektorom, inštruktorom tretej probácie a€v€rokoch 1693 – 1699 spovedníkom v€ Ríme. Študoval €archívoch, excerpoval k€uhorským dejinám; v €Univerzitnej knižnici v €Budapešti sa zachovalo niekoľko zväzkov jeho rukou kaligraficky prepísaných dokumentov Vatikánskeho tajného archívu. Písal nádhernou latinčinou, pre ktorú ho volali „uhorským Cicerom“. Za Rákociho povstania ho väznili v €Nových Zámkoch i €Mukačeve. Z €jeho publikovaných diel: Historicko-chronologický pohľad na Sedmohradské biskupstvo, Rím 1702; Desať rokov pôsobenia ostrihomského metropolitu Juraja Séčéniho, Trnava 1721. V €rukopise zostali Poklad krátkych búl o€dejinách práv a€privilégií uhorskej cirkvi, 11 zv.; Opis rozlohy Sriemskeho biskupstva.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život