Jezuitištv22032018

Sv. Rochus González de Santa Cruz

roque gonzalez de santa cruz

Najstarší a najvýznamnejší zo spomenutých misionárov bol Rochus (špan. Roque) González de Santa Cruz. Narodil sa r. 1576 v Asuncióne, terajšom hlavnom meste juhoamerického štátu Paraguaj. Už od detstva mal veľké sympatie k polokočovným Indiánom veľkého kmeňa, alebo skôr národa – Guaraní. Naučil sa ich reč a chcel medzi nimi pôsobiť ako kňaz. S tým cieľom študoval teológiu, ktorú zakončil prijatím kňazskej vysviacky v r. 1599.
Avšak ani medzi kresťanskými kolonistami nebolo dosť kňazov, a preto asunciónski občania chceli, aby ich rodák pôsobil medzi nimi. Napokon dosiahli, že sa stal farárom v miestnej katedrále. V tejto funkcii obetavo pracoval desať rokov. Keď asunciónskeho biskupa preložili do vzdialeného rozvíjajúceho sa veľkomesta Buenos Aires, Rochusa Gonzáleza ustanovili za generálneho vikára rozsiahlej asunciónskej diecézy. On však netúžil po cirkevných hodnostiach a keď sa dozvedel, že v juhoamerických misiách pôsobia kňazi a rehoľní bratia Spoločnosti Ježišovej, vstúpil do tejto rehole. Po základnej rehoľnej formácii predstavení vyhoveli jeho túžbam a dovolili mu pracovať ako misionárovi pri zakladaní redukcií.
Táto práca kládla na misionárov mimoriadne nároky. Páter Rochus bol nielen kňazom a učiteľom, ale aj murárom, tesárom, roľníkom, hudobníkom a maliarom. Prvým sídliskom, ktoré budoval, bola redukcia sv. Ignáca. V liste takto opisuje svoju činnosť:
„Bolo treba od základov postaviť celú dedinu. Aby sa odstránila stará vžitá príležitosť k hriechu, rozhodol som sa postaviť ju podľa vzoru španielskych dedín, aby každý mal vlastný dom s presne vymedzenými hranicami. Pre našu službu sa stavia budova a kostol. Mnoho sme pracovali, aby sme toto všetko dali do poriadku. No ešte s väčším oduševnením, príčinlivosťou a s vypätím všetkých síl sme začali stavať Bohu, nášmu Pánovi, chrámy nevybudované ľudskou rukou, duchovné chrámy, ktorými sú duše týchto domorodcov. V nedele a vo sviatky kážeme počas svätej omše, pred ňou vysvetľujeme katechizmus…”
Pri civilizovaní a pokresťančovaní Indiánov prišiel páter Rochus do konfliktu s dvoma skupinami ich utláčateľov: boli to domorodí strigôni, čarodejníci, a koloniálni feudáli, tzv. „encomenderos”. Najmä títo mali ťažké srdce na jezuitov a žiadali, aby boli vypovedaní z krajiny. Páter Rochus o tom píše:

„Nie od včerajška, ale už dlhý čas títo páni encomenderos a vojaci protestujú proti Spoločnosti Ježišovej, lebo táto háji Indiánov a ich právo na slobodu… Nie je ďaleko deň, keď dostanú zaslúžený trest za zločiny, ktorých sa dopustili osobitne na chudobných… Hovoria, že Indiáni už mnoho rokov nemajú z čoho zaplatiť daň, ktorú sú povinní platiť. To ma veľmi prekvapilo, lebo viem, že encomenderos so všetkým, čo majú, by nemohli zaplatiť to, čo dlhujú Indiánom, i keby mali ostať iba v košeli. Táto veľká slepota svedomia, v ktorej zotrvávajú encomenderos, je dôvod, prečo ich vzdelaní a svedomití kňazi nechcú spovedať,… lebo sa dopustili zla, ktoré nechcú uznať, a tým menej vykonať náhradu a polepšiť sa…”
Keď založil redukciu sv. Ignáca, páter Rochus González pokračoval v misionárskej práci pozdĺž rieky Paraná. Na území dnešnej Argentíny založil osady S. Ana de Iberá, Itapúa (počiatok dnešných miest Posadas a Encarnación), Concepción v severovýchodnej časti provincie Corrientes. Všade učil Indiánov spievať, ba i tancovať, maľovať, zoznamoval ich s poľnohospodárstvom, s remeselníckou prácou a obchodom. Robil všetko možné, aby ich ochránil od hladu, od epidémií a od vykorisťovania kolonizátorov. Tak získal mnoho Indiánov, ktorí s ním začali viesť život dôstojný ľudských bytostí.
O mimoriadnej práci tohto misionára sa dozvedel aj guvernér mesta Buenos Aires. Dal si ho zavolať, aby mu zveril civilizačné dielo medzi Indiánmi provincie Uruguaj. Keď páter prichádzal ku guvernérovi, ten ho privítal čestnými delostreleckými salvami.
Okolo roku 1625 páter Rochus González dostal dvoch mladých pomocníkov v osobách dvoch mladých jezuitských kňazov. Boli to pátri Alonso (Alfonz) Rodríguez a Juan (Ján) del Castillo. Obidvaja pochádzali zo Španielska.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba