Jezuitištv19042018

P. Zdenko Homolka SJ (1912 – 1996)

P. Zdenko Homolka SJ

Páter Zdenko Homolka sa narodil 30. decembra 1912 v Barchoviciach v Čechách. Príchodom jeho otca na Myjavu (1918) a neskôr aj s príchodom matky s deťmi sa celá rodina presťahovala (1919) za prácou na Slovensko. Mladý Zdenko zavŕšil gymnaziálne štúdiá v roku 1931 v Liptovskom Mikuláši. Čerstvý maturant sa ešte vráti do Čiech na Vysokú obchodnú školu v Prahe, ale z nej absolvoval len prvý rok štúdií. V závere školského roku sa rozhodol vstúpiť k jezuitom na Slovensku. Tí ho prijali do formácie 9. októbra 1932. Po noviciáte v Ružomberku odišiel v roku 1934 na filozofické štúdiá na ostrov Jersey. Po absolvovaní filozofie sa vrátil v roku 1937 na Slovensko. Nasledujúci rok strávil ako magister v Ružomberku, kde vyučoval matematiku, fyziku a deskriptívnu geometriu. Teologické štúdiá začal v zahraničí v holandskom Valkenburgu v roku 1938. Tu bol 15. júla 1941 vysvätený na kňaza. Nacisti po roku zatvorili valkenburský teologát. V novej situácii ešte pomáhal s pastoráciou v nemeckom Aachene a neskôr v Berlíne, ale i odtiaľ ho úrady ako českého rodáka vykázali do Čiech. Po porade s predstavenými odišiel na moravský Hostýn, kde 1. októbra 1942 nastúpil na formačný rok tretej probácie. Koncom roku 1943 sa vrátil na Slovensko a krátko pôsobil v Ružomberku. Pod tlakom politických pomerov odchádza opäť do Čiech, kde až do konca vojny pastoračne pôsobil v jezuitskom kostole v Prahe. Koniec vojnových nepokojov mu v roku 1945 umožnil opäť návrat na Slovensko. Učiteľsky pôsobil dva roky v Banskej Bystrici a od jesene 1947 začal štúdiá na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave. Štvorročné štúdiá úspešne zakončil v roku 1952. Páter Zdenko v roku 1949 opustil rehoľu a ako nerehoľný kňaz bol rovnako vystavený neistým pomerom totalitných čias.

Po skončení školy najprv pracoval ako prekladateľ odborných textov z nemčiny a z francúzštiny, až kým sa nezamestnal ako duchovný správca Kochovho sanatória v Bratislave. Z tejto služby ho po čase odvolali. Nevyužil ani ponuky k práci medzi vlasteneckými kňazmi a dlhšiu dobu nemohol nájsť nijaké zamestnanie. Matematické vzdelanie mu otvorilo novú cestu k práci účtovníka a skladníka v štátnom podniku Palma. Odtiaľ odchádza v roku 1958 pracovať ako laborant do Technicko-skúšobného ústavu, kde vytvoril matematické oddelenie. Náplňou jeho práce bola matematicko-štatistická oblasť, v ktorej vypracovával úlohy pre Ministerstvo stavebníctva. Ako vedúci matematického oddelenia viedol sekciu až do svojho dôchodku.

V júni 1979 dostal štátny súhlas ako pomocný duchovný na pastoračnú službu vo farnosti Najsvätejšej Trojice v Bratislave. Denne slúžieval večerné omše v redemptoristickom kostolíku sv. Cyrila a Metoda na Puškinovej ulici. V tomto období – až do konca roku 1983, keď mu odňali štátny súhlas – vošiel do povedomia mnohých Bratislavčanov. Službu duchovného vedenia ďalej vykonával v skrytosti a niektorých mladých ľudí priviedol k rehoľnému povolaniu. Venoval sa písaniu kázní a znova aj prekladateľskej činnosti. Z nemčiny preložil knihu vierouky Glaube aktuell?, ktorá neskôr vyšla pod názvom Zajtra sa bude opäť veriť. Vďaka iniciatíve jezuitského provinciála Andreja Osvalda si obnovil príslušnosť k jezuitskej reholi a na sv. Ignáca 1989 zložil v Beckove posledné rehoľné sľuby. V októbri 1989 mu bol opäť udelený štátny súhlas pre pastoračnú činnosť v Bratislave. Po nežnej revolúcii, už o niekoľko týždňov, pôsobil v bratislavskom kostole Notre Dame, ktorý zakrátko prešiel do správy sestier kanonisiek sv. Augustína. Po príchode ďalších jezuitov do pastoračnej práce v Bratislave týždenne pomáhal s nedeľnými omšami v jezuitskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa. V závere svojho života zápasil s onkologickou chorobou, ktorej podľahol 20. marca 1996. Je pochovaný v Trnave.

Pátra Zdenka Homolku poznali viacerí ľudia v Bratislave ako dobrého kazateľa a spovedníka. Jeho kázne v knižnej podobe vychádzali vo vydavateľstve JAS vďaka pani Alojzii Čiernej, ktorá ich prepisovala z pátrových rukopisov. Doteraz z nich vyšlo šesť zväzkov.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život