Jezuitištv19042018

200. výročie obnovenia Spoločnosti Ježišovej

Obnovenie Spoločnosti Ježišovej v roku 1814 pápežom Piom VII.

Spoločnosť Ježišova si v tomto roku 2014 pripomína významné výročie – 200 rokov od svojho obnovenia. Jezuitská rehoľa bola celosvetovo obnovená 7. augusta 1814 bulou pápeža Pia VII. Sollicitudo omnium ecclesiarum. Stalo sa tak vyše 40 rokov od jej zrušenia pápežom Klementom XIV. v roku 1773.

Rehoľa, ktorá pod vedením sv. Ignáca z Loyoly získala pápežské schválenie už v roku 1540, si svoju históriu pripomenie viacerými formami. Generálny predstavený jezuitov P. Adolfo Nicolás SJ v liste vydanom 14. novembra 2013 pozval všetkých členov i spolupracovníkov rehole, každú komunitu, apoštolské dielo, región a provinciu Spoločnosti pripomenúť si 200. výročie obnovenia „s pokornou a úprimnou vďačnosťou Pánovi, s túžbou učiť sa z našich dejín a ako príležitosť na duchovnú a apoštolskú obnovu.“ Slávenie bude v Spoločnosti Ježišovej prebiehať od sviatku Najsvätejšieho mena Ježiš 3. januára 2014 do 27. septembra 2014, výročia potvrdenia Spoločnosti v roku 1540.

Spoločnosť Ježišova, ktorú v roku 1540 schválil na podnet sv. Ignáca pápež Pavol III., sa dostala v druhej polovici 18. storočia pod paľbu ostrej kritiky. V tom čase dosahovala rehoľa svoj najväčší rozkvet a práve na tomto dejinnom vrchole sa začalo nad jezuitmi zmrákať, a to zo všetkých strán naraz a s obrovskou intenzitou. Pápež Klement XVI. úradným dokumentom Dominus ac Redemptor z 21. júla 1773 zrušil jezuitský rád na celom svete. Protináboženský duch osvietenstva, politické prevraty v Európe a sekularizácia spôsobili veľa škôd rehoľnému stavu. Znovuobnovenie Spoločnosti Ježišovej sa začalo v Neapolskom kráľovstve, kde pápež Pius VII. schválil komunity v roku 1804. V roku 1813 dovolil, aby mohli jezuiti účinkovať v Írsku a v USA. Na tieto jeho kroky prichádzali dobré ohlasy. Pius VII. sa preto rozhodol obnoviť Spoločnosť Ježišovu po celom svete 7. augusta 1814. Vydal bulu Sollicitudo omnium ecclesiarum, ktorou znovu uviedol jezuitov do života celej všeobecnej Cirkvi. Počet členov rehole dva roky po obnovení bol 674. Veľmi rýchlo rástol a na konci 19. storočia ich bolo už 15 tisíc. Na Slovensko bola rehoľa uvedená v roku 1853 v Trnave. O rok neskôr prišli jezuiti aj do Bratislavy. Toľko stručne z histórie o okolnostiach zrušenia a obnovenia Spoločnosti Ježišovej.

Toto jubileum nás má viesť k hlbšiemu prežívaniu našej tradície. Ako hovorí P. Adolfo Nicolás SJ v liste adresovanom celej Spoločnosti: „Najlepším spôsobom, ako duchovne vstúpiť do tohto osobitného roku, je žiadať si milosť, ktorú navrhuje sv. Ignác v Duchovných cvičeniach, v meditácii o nazeraní na dosiahnutie lásky: „prosiť si od Pána vnútorné poznanie toľkých a takých veľkých dobier, ktoré som dostal od Boha, aby som, uznávajúc to úplne, mohol vo všetkom milovať jeho božskú Velebnosť a jej slúžiť”. Inými slovami, nechceme, aby sa naša pozornosť upierala iba na minulosť. Želáme si lepšie pochopiť a oceniť našu minulosť, aby sme mohli kráčať vpred v ústrety budúcnosti s obnoveným zápalom a horlivosťou pre náš život a dnešné poslanie. Hľadiac na tento míľnik v dejinách našej Spoločnosti, pokorne sa poďakujme Bohu, že naša najmenšia Spoločnosť trvá dodnes, že v Spoločnosti neprestávame hľadať cestu k Bohu skrze spiritualitu sv. Ignáca; že neprestávame rásť z podpory a výzvy našich bratov v komunite; že prostredníctvom našich služieb stále zakúšame výsadu a radosť slúžiť Cirkvi a svetu, osobitne najnúdznejším. Modlime sa, aby naša vďačná oslava pamiatky tohto 200. výročia znovuobnovenia Spoločnosti bola požehnaná hlbším osvojením si nášho spôsobu života a tvorivejšou, veľkodušnejšou a radostnejšou odovzdanosťou dať svoje životy do služby na väčšiu Božiu slávu.”

Stránka v angličtine, na ktorej nájdete ďalšie informácie o tomto jubileu: sj2014.net

Spracoval: Peter Buša SJ

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život