Jezuitištv22032018

Sv. Ján Ogilvie, mučeník

sv. Ján Ogilvie, mučeník

Sv. Ján (John) Ogilvie pochádzal zo Škótska z kraja Banffshire. Tam sa narodil v kalvínskej šľachtickej rodine r. 1579.
Keďže prejavoval nadpriemerné rozumové schopnosti, rodičia ho vo veku 14-tich rokov (1593) poslali na vyššie štúdiá do Európy. Vstúpil do škótskeho kolégia v meste Douai. Po dvoch rokoch sa kolégium presťahovalo do mesta Louvainu, kde sa Ján pod vedením významného jezuitského kňaza Kornélia a Lapide (van den Steen) stal katolíkom.

Z Louvainu odišiel v r. 1598 na ďalšie štúdiá do strednej Európy. Po krátkom pobyte u škótskych benediktínov v Regensburgu prešiel na jezuitské kolégium v Olomouci, kde urobil ďalší dôležitý krok svojho života, keď sa prihlásil do je-zuit-skej rehole. Po prijatí vstúpil koncom roku 1599 do noviciátu v Brne.

Po dvojročnom noviciáte ho predstavení poslali na ďalšiu formáciu do Štajerského Hradca a do Viedne, kde vyučoval rétoriku. Napokon prišiel znovu do Olomouca, kde študoval teológiu. Za kňaza bol však vysvätený v Paríži r. 1610.

Na ďalšie pôsobenie ho predstavení poslali do francúzskeho mesta Rouenu na severozápad od Paríža. Bolo to neďaleko atlantického pobrežia, ktoré mu pripomínalo škótsku otčinu, kde bola prenasledovaná katolícka cirkev a kde boli katolícki veriaci bez kňazov. Ján prosil predstavených, aby mu dovolili ísť do nebezpečnej škótskej misie. Konečne po dva a pol roku prosieb a modlitieb dostal vytúžené dovolenie. V jeho zmysle 11. novembra 1613 tajne, prestrojený, vystú-pil na škótsku pevninu. Bolo to pravdepodobne v prístave Leith pri Edinburghu.

V tom období bola katolícka cirkev v Škótsku v ťažšej situácii ako v Anglicku. Úrady sa síce usilovali vyhýbať rozsudkom smrti, aby z katolíkov nerobili mučeníkov, ale každý prejav katolíckej viery tvrdo trestali. Bolo zakázané slúžiť svätú omšu a koho pristihli na tajných katolíckych bohoslužbách, tomu zhabali majetok tak, že ho ani dedičia nemohli dostať. A vycestovať do zahraničia dovolili len tomu, kto sa zaviazal, že neprijme katolícku vieru.

Páter Ján Ogilvie pôsobil prvých šesť týždňov v severnom Škótsku. Potom sa usadil v Edinburghu u horlivého katolíka, parlamentného advokáta Viliama Sinclaira. V jeho dome slúžil svätú omšu a kázal. S patričnou obozretnosťou navštevoval veriacich aj v ich domoch, ba v prestrojení sa odvážil navštíviť tiež uväznených katolíkov, aby ich posilnil vo viere. Na istý čas odcestoval do Londýna a viackrát bol v Glasgowe, čo sa mu napokon stalo osudným.

Posledný raz odcestoval do Glasgowa 3. októbra 1614. Mal tam prijať do Cirkvi piatich inovercov. Na túto príležitosť však čakal udavač, istý Adam Boyd, ktorý oznámil príchod pátra Ogilvieho protestantskému arcibiskupovi Johnovi Spottiswoodovi. Horlivého misionára zatkli hneď na druhý deň po príchode.

Tak sa začala jeho päťmesačná kalvária. Celý ten čas strávil v neľudských podmienkach. Ťažké putá mu nedovoľovali takmer nijaký pohyb. Okrem toho rozličným spôsobom ho trýznili. Päťkrát ho odvliekli na výsluch, z toho dvakrát v decembri 1614 do Edinburghu.

Posledný výsluch bol v Glasgowe 10. marca 1615. Jezuitského misionára odsúdili na smrť za to, že obhajoval pápežovu právomoc v duchovných veciach aj nad poddanými anglického kráľa. Pátra Ogilvieho ešte v ten deň odpoludnia obesili na šibenici, ktorú postavili v strede mesta. Hneď ho pochovali na cintoríne určenom pre odsúdencov. Advokát Viliam Sinclair neskôr tvrdil, že dvaja šľachtici v noci po poprave vykopali misionárovo telo a pochovali ho na inom mieste. Čokoľvek sa už stalo, skutočnosť je taká, že sa nič nevie o mučeníkových telesných pozostatkoch.

Už v roku 1629 sa začal cirkevný proces vedúci k blahorečeniu mučeníka Jána Ogilvieho. Pre rozličné príčiny sa však tento proces skončil až o tristo rokov neskôr, v decembri 1929. Vtedy ho vyhlásil za blahoslaveného pápež Pius XI. Úctu svätých mu priznal pápež Pavol VI. v októbri 1976. Vo všeobecnom cirkevnom zozname svätých je jeho spomienka zaradená na výročitý deň jeho smrti, t. j. na deň 10. marca. V jezuitskej reholi sa slávi 14. októbra.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba