Jezuitined18022018

Noviciát

novic

Cieľ noviciátu je overenie povolania kandidáta do Spoločnosti. Deje sa to uvažovaním nad rozličnými zážitkami a skúškami, ktoré sú vlastné tomuto obdobiu. Sprevádzaní novicmajstrom sa novici pomocou experimentov formujú, skúšajú, učia a pri tom si osvojujú spôsob postupovania a apoštolské poslanie Spoločnosti. Dôležité je naučiť sa rozlišovať Božiu vôľu v kontexte úzkeho osobného vzťahu s Bohom, a zároveň zvládajúc komplikované a náročné situácie.

Noviciát Noviciát je časom formácie a skúšania. Má poskytnúť skúsenosť Boha, kde duchovné cvičenia sú ústredným prvkom. V nich má novic spoznať, že jezuita je hriešnik, ktorý bol omilostený a povolaný k tomu, aby bol Ježišovým spoločníkom. Táto skúsenosť mu má poukázať na prekážky, ako aj na želania a túžby, ktoré nosí hlboko v srdci. V exercíciach sa má prehĺbiť dôverný vzťah ku Kristovi. Experimenty a každodenný život - modlitba, Eucharistia, spytovanie svedomia, osobné rozlišovanie, duchovné čítanie, komunitný život a apoštolská práca - majú za cieľ celkovo prehĺbiť a posilniť osobný vzťah k Bohu.

Novici sa oboznamujú s charizmou a poslaním Spoločnosti Ježišovej pomocou štúdia našich dokumentov: Formula Inštitútu, autobiografia sv. Ignáca, Stanovy a doplňujúce normy, dekréty posledných generálnych kongregácií. (Výber z týchto dokumentov.)

Na ceste k hlbokej osobnej zmene novicovi pomáha novicmajster. K nemu je pridelený sócius alebo asistent, ktorý mu pomáha. Novicmajster má dôkladne poznať život a apoštolský plán provincie, a má byť taký, aby mohol novicov uviesť do konkrétneho spôsobu života v našej provincii.

Súčasťou noviciátu sú už spomenuté experimenty, ktoré ukazujú novicovi či je naozaj súci a slobodný pre nasledovanie Krista ako jezuita. Spoločnosť zo svojej strany skúma, či má dotyčný novic prirodzené dary a milosti, ktoré by mu umožnili prijať jezuitský spôsob postupovania. Ide o overenie si, či tu skutočne ide o Pánovo volanie. Experimenty sa prispôsobujú podmienkam provincie. Experimenty "majú novicov uviesť do takých podmienok, kde môžu ukázať, akí sú v skutočnosti a ako si osvojujú duchovné postoje, ktoré sú vlastné nášmu povolaniu". Experimenty majú vyjaviť pravú motiváciu novica, jeho zrelosť a schopnosť čeliť ťažkým situáciám, ako aj skutočnosť, nakoľko si už osvojil náš spôsob postupovania.

U novica sa predpokladá, že za dva roky v noviciáte získa dostatočné sebapoznanie a vnútornú slobodu, ktoré mu umožnia urobiť konečné rozhodnutie pre Boha.

Duchovný život

Spiritualita

Zamyslenia

Tajomstvo svätosti

Modlitba