Udalosti okolo novely vysokoškolského zákona dospeli do bodu, keď univerzity spoločne s vysokoškolskými reprezentáciami spustiliili petíciu a pripravili verejný protest na 16. novembra 2021. Akademický svet je rozčarovaný z prístupu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré ignorovalo návrhy kontaktnej skupiny, a snaží sa mocensky presadiť priame riadenie univerzít politickými nominantmi. Protest prichádza v čase, kedy sa s výhradami akademického prostredia stotožnil aj Klub 500 a apeloval na stiahnutie zákona, a po rokovaní školského výboru parlamentu, na ktorom predseda výboru Richard Vašečka zdôrazňoval potrebu dosiahnuť konsenzus namiesto „lámania veci cez koleno“.

Celé znenie petície:

„My, učitelia, výskumníci, študenti, zamestnanci a zástupcovia slovenských vysokých škôl, máme záujem neustále sa zlepšovať, usilovať sa o kvalitné vzdelávanie a podporovať zmysluplné reformy.

Zásadne však odmietame predložený návrh novely vysokoškolského zákona, pretože obmedzuje akademické slobody a dáva nebezpečné právomoci politickým nominantom, ktorí by tak mohli úplne ovládnuť vysoké školy, ich majetok a blokovať im všetky dôležité rozhodovacie procesy. Nechceme návrat do obdobia spred roku 1989.

Žiadame preto predkladateľa, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, stiahnuť aktuálny návrh novely, vrátiť sa k vecnej diskusii a nastaviť vysokoškolský zákon tak, aby pripravil prostredie pre skutočné zvyšovanie kvality univerzít a zredukovanie odlivu študentov a výskumníkov do zahraničia v záujme budúcnosti a konkurencieschopnosti Slovenska.“

Predseda petičného výboru:

Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor STU

Petičný výbor:
Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor STU
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda RVŠ
Bc. Filip Šuran, predseda ŠRVŠ
a
Petíciu je možné podporiť na: www.peticie.com

Informácie o proteste nájdete na: www.facebook.com/events

Zdroj: uniba.sk, stuba.sk