V závere apríla 2022 sa v Ríme uskutočnila ďakovná púť slovenských veriacich za návštevu Svätého Otca na Slovensku v septembri 2021. Táto udalosť ponúka aj prostredníctvom Akcie 365 bohatstvo myšlienok adresovaných pútnikom vo večnom meste pre veriacich na Slovensku.
S prianím obohatenia posolstvom našich duchovných pastierov vám želám aj požehnaný veľkonočný čas.

Milan Hudaček SJ
.

Milí priatelia!

Udalosťou vlaňajšej jese-ne bola návšteva Svätého Otca Františka na Sloven-sku. Pri bohoslužbách v Šaštíne i v Prešove sa stretol s katolíkmi oboch obradov. V Košiciach jeho návšteva s posolstvom zaostrila na mladých ľudí a na rómsku menšinu. V Bratislave sa Svätý Otec stretol s ľuďmi, ktorí Ježiša Krista nasle-dujú zblízka, i s duchovenstvom, ktoré sa usiluje o jednotu v duchu aktuálneho ekumenického hnu-tia na Slovensku, ako aj so židovským spoločen-stvom. Koncom apríla 2022 sa do Ríma odobrali slovenskí veriaci, aby sa ako pútnici poďakovali Svätému Otcovi za čas strávený na Slovensku a posolstvá, ktoré tu adresoval veriacim. Púť do Ríma viedol bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský spolu s košickým arcibiskupom Bernar-dom Boberom a desiatkou rímskokatolíckych i gréckokatolíckych biskupov. Pútnikov osobne pozdravil aj emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Jozef Tomko.

Z poďakovania Mons. Stanislava Zvolenského
Svätý Otče dovoľte mi pozdraviť Vás v mene pútnikov, ktorí prišli do Ríma, a ešte majú v srdci čerstvú spomienku na krásne dni 12. až 15. septembra 2021, ktoré sme s Vami mohli prežiť v Bratislave, Prešove, v Košiciach a Šaš-tíne. S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom, tak znelo motto Vašej apoštolskej cesty. V du-chu týchto slov prichádzame za Vami, aby sme na týchto vzácnych miestach vyznali a posilnili vieru v Krista, aby sme prosili Pannu Máriu i svätého Jozefa o orodovanie za naše rodiny a spoločenstvá a aby sme vyjadrili našu jednotu s Vami, drahý Svätý Otče. Ďakujeme Vám za Vašu ochotu i námahu, ktorú ste podstúpili ces-tovaním k nám, i za Vaše dnešné láskavé prija-tie. Máme veľkú radosť, že tu dnes môžeme byť s Vami, využívajúc Božie dary slobody, kre-ativity a napredujúc v dialógu – tak ako ste nás povzbudili počas Vašej návštevy u nás. Našu po-zornosť ste upriamili na to, aby sme boli nablíz-ku ľuďom, ktorí trpia, aby sme zostali vnímaví pre našich bratov a sestry, ktorých životné okolnosti priviedli na perifériu. Spolu s priateľ-mi z Ukrajiny sú tu s nami tiež zástupcovia rómskej komunity, viacerí naši seniori, chorí, hendikepovaní. Chceme tak symbolicky vyjadriť našu ochotu pomáhať a otvárať svoje srdcia, prijímať utečencov do našich spoločenstiev v duchu Vašich slov a prosiť Vás o povzbudenie našich veriacich k vytrvalosti v láske, solidarite a starostlivosti.

Z príhovoru Svätého Otca Františka
Bolo pre mňa veľkým potešením vidieť, ako Cirkev na Slovensku žije bohatstvom rozmani-tosti obradov a tradícií, ako most spájajúci kresťanský Západ a Východ. Keď som prišiel medzi vás, chcel som vás povzbudiť, aby ste kráčali v štýle stretnutia, všetci spolu: mladí, rodiny, starší ľudia, rôzne komunity, ktoré sú historicky súčasťou vašej spoločnosti. Kultúra stretnutia sa vytvára úsilím o harmóniu medzi rozdielnosťami, harmóniu, ktorá si vyžaduje prijatie, otvorenosť a tvorivosť. V základoch tohto spôsobu života je evanjelium, je tu Duch Svätý. Ako hosťa ste ma prijali s chlebom a so-ľou. Soľou prijatia, ktorá odkazuje na soľ evan-jelia. V poslednej dobe sa vaše prijatie opäť prejavilo, tentoraz v tragickom kontexte vojny. V týchto mesiacoch mnohé vaše rodiny, farnosti a inštitúcie prijali pod svoju strechu matky s deťmi z ukrajinských rodín, ktoré sa museli rozdeliť, aby sa zachránili, a ktoré prišli so svo-jou chudobnou batožinou. Povzbudzujem vás, aby ste sa aj naďalej modlili a pracovali za po-koj, ktorý sa buduje v našom každodennom ži-vote, aj týmito gestami láskyplného prijatia. Nech vás Boh vždy zachová bohatých na soľ po-hostinnosti! A nech vaša soľ nestratí svoju chuť a vždy sa obnovuje čerpaním životnej sily z ko-reňov. Modlím sa za vás, za vaše rodiny a za váš ušľachtilý ľud. Poďme ďalej a s odvahou!

Z posolstva pútnikom v chráme sv. Petra
„Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev… tebe dám kľúče od nebeského kráľov-stva.“ (Mt 16, 18-19). Na týchto miestach apoštol svätý Peter podstúpil mučenícku smrť pre vieru a tu ho aj pochovali. Malý rybár, prišiel s posol-stvom o zmŕtvychvstalom Ježišovi, človekovi a Božom Synovi, do kozmopolitného mesta, kde boli zastúpené všetky vtedajšie náboženstvá. Odvtedy sa týmto mestom prehnali mnohé dejin-né búrky a aj početné nebezpečenstvá, ktoré mali zničiť pápežstvo a vieru. Ale Pánove prisľú-benia apoštolovi Petrovi neprestali byť účinné. Tradícia na zobrazeniach vložila do rúk svätého Petra dva kľúče: jeden strieborný a druhý zlatý. Strieborný kľúč sú vedomosti, ktoré potrebuje-me, aby sme netápali životom ako slepci. Aby sme vedeli: Odkiaľ vlastne pochádzam, kam smeru-jem? Čo je to „byť človekom“? Aký je svet? Existuje Boh? Druhý, zlatý kľúč je láska. Boh je láska, hovorí nám svätý Ján (1 Jn 4, 8). Pretože je to tak, láska je kľúčom, ktorý odomyká zá-kladné dvere a nakoniec aj tie rozhodujúce – tie k samotnému Bohu. Strieborný a zlatý kľúč: viera a láska, to sú kľúče k živému Bohu. Prosme v ten-to deň Pána, aby sme si znova uvedomili duchovné kľúče, ktoré potrebujeme, aby sme jedného dňa všetci našli dvere otvorené u nášho Otca v nebi.

Leták pripravili:
Margita Stančíková
Letícia Dirbáková CJ
Milan Hudaček SJ

Leták akcie 365 na máj 2022 v PDF

Foto: vaticannews.va