V sobotu, 6. mája sa v španielskej Loyole začne 71. Kongregácia prokurátorov, na ktorej sa zúčastní viac ako 100 jezuitov zo všetkých kontinentov. Slovenskú provinciu bude zastupovať P. Peter Dubovský SJ. Kľúčovým momentom bude prezentácia De Statu Societatis – O stave Spoločnosti Ježišovej, ktorú prednesie páter generál Arturo Sosa. De Statu sa okrem iného bude zamýšľať nad Univerzálnymi apoštolskými preferenciami a nad tým, ako formujú život a poslanie jezuitov.

„Kongregácia prokurátorov je jedinečnou príležitosťou načúvať Duchu Svätému“, povedal páter Sosa. „Žijeme v období obrovských zmien a Univerzálne apoštolské preferencie nás voviedli na dobrodružnú cestu objavovania. Náš spoločný domov je ohrozený ako nikdy predtým, chudoba narastá a ľudia sa cítia čoraz viac odcudzení a vylúčení na okraj spoločnosti, muži a ženy túžia po životodarnom Duchu, mladí túžia po budúcnosti naplnenej nádejou. Stretnutie tu v Loyole bude príležitosťou zamyslieť sa nad tým, ako toto dobrodružstvo prebieha, a pomôže nám ho prehĺbiť.“

Kongregácie prokurátorov prebieha od 15. mája a končí sa na Nanebovstúpenie Pána 21. mája záverečnou svätou omšou v bazilike Loyola. Kongregácia prokurátorov nie je izolovaným alebo samostatným podujatím. Prichádza po rozsiahlom rozlišovaní na miestnej úrovni prostredníctvom provinčných kongregácií. Okrem toho každý delegát po svojom zvolení obišiel svoju provinciu, počúval a rozlišoval s komunitami. Delegáti boli požiadaní, aby svoje správy zamerali na tému „Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi“. Konkrétne Páter Generál poveril delegátov, aby podali správu o tom, ako Univerzálne apoštolské preferencie, ktoré schváli pápež František v roku 2019, zmenili život a službu v celosvetovej Spoločnosti. Každý prokurátor bude mať možnosť prediskutovať svoju správu na súkromnom stretnutí s P. Arturom Sosom počas stretnutia v Loyole. Po skončení KP páter generál požiada celú Spoločnosť, aby sa zamyslela nad De Statu Societatisa aby rozlíšila, ako môžeme prehĺbiť našu cestu ďalej v našom živote a v našom poslaní.

Kongregácia prokurátorov sa začne, ako všetko v jezuitskom živote, modlitbou. Delegáti a páter generál začnú 6. mája osemdňové ignaciánske duchovné cvičenia, v rámci ktorých sa zamerajú na svoje otázky, ujasnia si hnutia Ducha Svätého v ich časti sveta a budú kráčať k obnove, vďaka ktorej sa KP stane stretnutím sŕdc a myslí.

Priebeh kongregácie (texty DC, ranné modlitby, výstupy…) môžete sledovať TU.

Prosíme o modlitby za pátra generála Artura Sosu a delegátov Kongregácie, keď budú rozlišovať, ako najlepšie zapojiť Spoločnosť Ježišovu do služby Cirkvi.

 

Modlitba za 71. kongregáciu prokurátorov
(6. – 21. 5. 2023)

Milosrdný Otče,
nášmu otcovi Ignácovi si ponúkol cestu obrátenia
a viedol si ho za ruku k čomusi väčšiemu.

My, jeho duchovní synovia, ťa teraz prosíme,
aby si aj nás v tomto čase výziev viedol tak
ako jeho: cestou chudoby a pokory,
aby sme cítili a zakúšali tvoju vôľu.

Prijmi, Otče, našu najmenšiu Spoločnosť,
ktorá sa schádza v tvojom mene.

Zapáľ v našich srdciach oheň Ducha tvojho Syna,
ktorý je naším Bratom, Priateľom a Pánom,
a v ktorého Láske a Poslaní nás aj naďalej zhromažďuješ.

Aj dnes chceme, Pane,
v spoločenstve s Cirkvou a s jej evanjelizačným poslaním,
byť cestou k tebe, aby ťa hľadajúci mohli nájsť;
radostnými priateľmi chudobných a vylúčených;
pútnikmi spolu s mladými v ich objavovaní nádeje pre nový svet;
strážcami nášho spoločného domu
a rozsievačmi spravodlivosti a zmierenia.

Prosíme ťa, teda, Pane, aby sme,
v tejto mimoriadnej chvíli otvorenej tvojim zasľúbeniam,
boli pridružení k tvojmu Synovi,
aby si v nás obnovil svoju Nádej,
a aby sme v Ňom videli všetky veci novým spôsobom.

Nech nás v týchto dňoch modlitby a spoločného rozlišovania
sprevádza a vedie tvoj Duch,
aby sme vo všetkom vedeli rozpoznať tvoju vôľu
a v plnej miere ju vedeli aj naplniť.

Do rúk Márie, Ukazovateľky Cesty,
Ježišovej i našej Matky,
zverujeme túto kongregáciu prokurátorov,
aby ju zahrnula svojou materinskou láskou.

AMEN.

jesuits.global