Pozdrav Pán Boh

Mnohé verejné podujatia sú kvôli pandémii preložené, alebo sa neuskutočnia. Takými sú ekumenické stretnutia, usilujúce o podporu pre jednotu kresťanov. Pre ne bol vyhradený najmä týždeň od 18. do 25. januára, kedy Katolícka cirkev každoročne podporuje unifikačné úsilia kresťanov modlitbami. Snahám o napomáhanie tejto jednoty je venovaná aj úvaha Akcie 365.
Prajem Vám požehnaný čas pre najlepšie kroky k jednote rodín, pracovných kolektívov i veriacich spoločenstiev.

S pozdravom
Milan Hudaček Sj
a

Milí priatelia!

Pred tohoročným týždňom modlitieb za jednotu kresťanov Svetová luteránska federácia (Der Lutherische Weltbund) a Pápežská rada pre jednotu kresťanov oznámili, že 25. júna 2021 v Ríme usporiadajú spoločnú bohoslužbu zmierenia, ktorú povedú generálny sekretár Luteránskej federácie Martin Junge a predseda Pápežskej rady pre jednotu kresťanov kardinál Kurt Koch. Bohoslužba sa bude konať pri príležitosti 500. výročia exkomunikácie Martina Luthera. Exkomunikačnú bulu vyniesol pápež Lev X. v roku 1521. Udalosť chce byť ponímaná ako znak prekonania obdobia konfliktu. Podujatie má načrtnúť, ako cesta ekumenizmu za uplynulých niekoľko desaťročí umožňuje vrátiť sa k bolestnému okamihu dejín, no zároveň nájsť aj otvorenosť pre dar jednoty, za ktorú sa luteráni a katolíci naďalej modlia a spoločne pracujú,“ zdôrazňujú generálny sekretár Martin Junge a kardinál Kurt Koch.

História jedného konfliktu
Dňa 3. januára 1521 vydal pápež Lev X. bulu „Decet Romanum Pontificem“, ktorá zakázala spisy a myšlienky nemeckého augustiniánskeho mnícha Martina Luthera. S bulou bola spojená aj jeho exkomunikácia. Rok predtým, 15. júna, ten istý pápež vydal bulu „Exsurge Domine“, ktorou žiadal Luthera, aby odvolal svoje tézy. Šesť mesiacov neskôr, 10. decembra 1520, reformátor verejne spálil kópiu buly na námestí vo Wittenbergu. Následne, o tri týždne došlo k exkomunikácii a skutočnému začiatku protestantskej schizmy. V apríli 1521 Ríšsky snem, ktorý zasadal vo Wormse za vlády cisára Karla V., žiadal Luthera, aby odvolal svoje učenie, ale on to odmietol. Preto nasledovalo cisárovo odsúdenie a označenie Luthera za „nepriateľa kresťanstva“. Vystúpenie reformátora pred Ríšskym snemom vo Wormse vyvrcholilo jeho vyhlásením: „Tu stojím. Inak nemôžem. Amen.“ Mesto Worms a Evanjelická cirkev v Hesensku a Násavsku si tieto udalosti chcú pripomenúť rozsiahlym programom podujatí. Ak to pandémia umožní, na 18. apríla je naplánovaná i slávnostná bohoslužba s predsedom Rady Evanjelickej cirkvi v Nemecku (EKD) Heinrichom Bedfordom a predsedom Nemeckej biskupskej konferencie Mons. Georgom Bätzingom. Vzhľadom na 500. výročie odsúdenia reformátora sa diskutovalo o tom, či nie je čas formálne zrušiť exkomunikáciu. Exkomunikácia Martina Luthera je „stále bolestivou ranou v dejinách rozdelenia katolíkov a luteránov,“ uviedol kard. Kurt Koch, predseda Pápežskej rady pre jednotu kresťanov.

Súčasná ekumenická púť
Katolícka cirkev si tento rok pripomína dve významné jubileá v oblasti ekumenizmu: 60 rokov od vzniku vatikánskeho úradu zameraného na podporu jednoty kresťanov a 25 rokov od zverejnenia encykliky sv. Jána Pavla II. Ut unum sint (Aby boli jedno). Jednou z najväčších výziev pre ekumenické hnutie tkvie práve v nedostatku skutočne pevného konsenzu o cieli ekumenizmu. Zhodneme sa na nevyhnutnej potrebe jednoty, avšak ešte nie o tom, akú formu by mala mať. Cítime potrebu spoločnej vízie, ktorá je nevyhnutná pre jednotu Cirkvi. Budúce kroky sa totiž dajú spraviť jedine vtedy, ak máme na mysli jasný cieľ. Ekumenická cesta je často definovaná ako „výmena darov“. Ktoré dary Katolícka cirkev ponúkla iným kresťanom? Katolícka cirkev môže zo svojej strany ponúknuť ako osobitný dar dôraz kladený na univerzalitu Cirkvi. To znamená, že môže v zmysle príkladu preukázať, že jednota a mnohosť nie sú protichodné ani v ekumenizme, ale sa vzájomne podporujú. Každá cirkev môže priniesť osobitný príspevok pre obnovenie jednoty. Od cirkví a cirkevných komunít zrodených z reformácie sa Katolícka cirkev naučila predovšetkým ústrednému miestu Božieho slova v živote Cirkvi, v liturgických sláveniach a v teologickom myslení. Oživilo sa v nás vedomie, že viera pochádza z počúvania Božieho slova a že evanjelium Ježiša Krista musí byť v centre Cirkvi. Od pravoslávnych cirkví, ako viackrát zdôraznil pápež František, sa môžeme učiť veľa o synodalite v živote Cirkvi a o kolegialite biskupov.

Perspektívy pre spoločnú cestu
Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov pri 60. výročí svojho vzniku vydala Ekumenické vademecum. Nový dokument je určený biskupom a napomáha praktickými odporúčaniami v ich práci pre podporu jednoty a súdržnosti kresťanov. Jeho potreba sa ukazuje aj vzhľadom na migračné toky osôb a pre potrebu vzájomného dialógu, ktorý je metódou evanjelizácie. Biskupom prináša aj zoznam praktických odporúčaní, ktoré zhŕňajú úlohy a iniciatívy, aké biskup môže podporovať na miestnej a regionálnej úrovni. V prílohe sa ponúka stručný opis partnerov Katolíckej cirkvi v medzinárodných teologických dialógoch a hlavné témy, ktorými sa dialóg zaoberal. Pápež František často zdôrazňuje, že jednota sa vytvára kráčajúc: Ak kráčame spoločne s Kristom, on sám uskutoční jednotu. Jednota nepríde ako nejaký zázrak na konci, vytvára ju Duch Svätý na ceste.“ V Bratislave bola nedávno prezentovaná kniha bývalého predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, kardinála Waltera Kaspera – Príručka duchovného ekumenizmu. Autor knihy osobne urobil syntézu plodov uplynulého obdobia spoločných rozhovorov, s otvorenými otázkami pre teologické ekumenické dialógy do budúcnosti. Kniha sa skladá z troch častí, ktoré sa vzťahujú na tri základné oblasti života v spoločenstve viery: ohlasovanie Božieho slova, bohoslužba i slávenie sviatostí a diakonia.

Leták pripravili:
Margita Stančíková
Letícia Dirbáková CJ
Milan Hudaček SJ

Leták akcie 365 na február 2021 v PDF