Milé deti a rodičia, pripravili sme pre vás hru Adventný detektív, ktorú môžete hrať s vašimi deťmi počas adventu, ale môžu sa zapojiť aj starší. Nápad na hru sme prevzali z vira.cz a trochu upravili. Spolu s naším detektívom Sherlockom Holmesom budeme hľadať cestičku k maštaľke do Betlehema, k malému Ježišovi. Sherlock nám svojimi indíciami pomôže vystopovať cestu, aby sme včas dorazili do Betlehema.
Postupne každú adventnú nedeľu nás bude sprevádzať úryvok z Písma a detektív Sherlock. Ten nám ponúkne indíciu (rekvizitu), ktorá nám v tom pomôže – okuliare, ochranný plášť, odznak a lupa. Spolu s rekvizitami je spojená aj úloha.
Keď sa vám kamaráti podarí splniť určitú úlohu daný deň, do svojej cestičky si môžete nakresliť rekvizitu.

Hru stiahnete TU
Odporúčame vytlačiť obojstranne aspoň na A4.

4.adventná nedeľa
Lk 1,26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou. “Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. “Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám? “Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné. “Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. “Anjel potom od nej odišiel.

Rekvizita: LUPA
Úloha: Detektív si pomocou lupy všíma, kde sú odtlačky prstov, aká vrstva prachu sa kde nachádza… – anjel Gabriel prichádza na miesto, kde žila Panna Mária, ktorá sa určite vzorne starala o domček v Nazarete – pomôžem pri predvianočnom upratovaní, upracem si svoju detskú izbu, utriem prach, ozdobím vianočný stromček…

3.adventná nedeľa
Jn 1, 6-8. 19-28

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš. “„Čo teda, „pýtali sa ho, „si Eliáš? “Povedal: „Nie som. “„Si prorok?“ Odpovedal: „Nie. “Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe? “Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: ‚Vyrovnajte cestu Pánovi,‘ ako povedal prorok Izaiáš. “Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok?“ Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. “To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

Rekvizita: ODZNAK
Úloha: Podľa toho, ako detektív kladie otázky a aké slová používa, ľahko spoznáme, že je to detektív (a môže nám to dosvedčiť aj svojím odznakom… príp. detektív si do zápisníka zapisuje slová a výpovede svedkov…) – Ján Krstiteľ pekne rozprával o Pánovi Ježišovi – každý deň sa budem snažiť používať iba pekné a radostné slová

2. adventná nedeľa
Mk 1,1-8

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srstia okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

Rekvizita: OCHRANNÝ PLÁŠŤ
Úloha: Ján Krstiteľ mal svoj odev, detektív má tiež svoje špeciálne oblečenie – každý deň ráno si nachystám a večer upracem svoje oblečenie, budem udržiavať v čistote aj svoj vnútorný odev (budem sa snažiť vyhýbať hriechom)

1. ADVENTNÁ NEDEĽA
Mk 13,33-37

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“

Rekvizita: OKULIARE
Úloha: byť vždy pozorný, dobre vidieť čo potrebujú moji rodičia alebo súrodenci, byť vnímavý na potreby blížnych– každý deň niekomu pomôžem (urobím dobrý skutok)