Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave (AS TU) ako reprezentant akademickej obce a samosprávy TU v Trnave s obavou sleduje kroky ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a štátneho tajomníka v oblasti vysokého školstva a vyhlasuje štrajkovú pohotovosť akademickej obce Trnavskej univerzity v Trnave.

AS TU zásadne odmieta zverejnený návrh novely vysokoškolského zákona a pripája sa k stanoviskám Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl SR a Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR. AS TU je vážne znepokojený likvidáciou akademickej samosprávy na vysokých školách, faktickým podriadením vysokých škôl ministrovi školstva a umožnením politických intervencií do akademického prostredia až na úrovni fakúlt, ako to navrhuje novela vysokoškolského zákona.

AS TU znovu dôrazne žiada ministra školstva, aby predloženú účelovú novelu stiahol, aby príprave pre vysoké školstvo užitočnej novely predchádzala dôsledná analýza a aby k jej príprave prizval oficiálne a pluralitné reprezentácie vysokých škôl. Zároveň apeluje na ministra školstva, aby podnikal kroky, ktoré navyšujú finančné zabezpečenie už aj tak poddimenzovaného financovania vysokého školstva, a nepodnikal také kroky, ktoré nezvratne poškodzujú vysokoškolské prostredie na Slovensku.

Ďalšie kroky akademická obec Trnavskej univerzity v Trnave zváži na základe ďalších krokov ministerstva školstva.

Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave bolo schválené uznesením AS TU 6K-1/2021 dňa 26. februára 2021.

Rektor René Bilik: Navrhovaná novela povedie k strate autonómie a politickej neutrality:

 

Prof. Ladislav Csontos SJ: Novela VŠ zákona ide proti duchu Novembra 1989:

 

Ďalšie reakcie a vyjadrenia k aktuálnej situácii nájdete na stránke Trnavskej univerzity

Zdroj a foto: truni.sk