Pozdrav Pán Boh

Silvestrovskou nocou sme vhupli do nového roku. Naša spoločnosť má mnohé ťažkosti s ochranou zdravia občanov a robí čo vie a môže. Ježiš nás uvádza aj do vnútorného života a pripomína, že netreba zabúdať ani na vnútorné motívy pre vylepšovanie osobného i spoločenského života. K tejto práci Vám chcem v novom roku zaželať veľa síl. Spoločne sa chceme povzbudiť aj na živote pátra Štefana Senčíka, ktorý hnutie Akcia 365 priniesol z Kanady na Slovensko a animoval ho dlhé roky. Nech nás jeho príklad animuje aj naďalej v najlepších myšlienkach a pohnútkach pre vnútorný život.

S novoročným pozdravom
Milan Hudaček Sj

Milí priatelia!

V polovici decembra uplynulo 100 rokov od narodenia pátra Štefana Senčíka SJ, iniciátora Akcie 365. Jeho životný príbeh začal 12. 12. 1920 v Starom Tekove. V roku 1933 prišiel na gymnaziálne štúdiá k jezuitom do Trnavy a po piatom ročníku vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Noviciát zavŕšil rehoľnými sľubmi v roku 1940. V gymnaziálnych štúdiách pokračoval v Ružomberku, kde o dva roky zmaturoval. Ďalej nasledujú filozofické štúdiá v Piešťanoch a v Trnave. V povojnovom školskom roku pokračuje v teologických štúdiách v poľskej Starej Wśi a od januára 1947 v holandskom Maastrichte. V auguste 1949 je v Holandsku vysvätený za kňaza. Medzitým sa na Slovensku zhorší situácia a séria proticirkevných opatrení vrcholí v apríli 1950 zrušením jezuitskej rehole v ČSR. P. Senčík ďalej pokračuje vo formácii v Dubline. V jej závere a po zdokonalení sa v angličtine odchádza v roku 1951 do Austrálie do pastoračnej služby medzi tamojších Slovákov.

Misionár medzi Slovákmi v Austrálii
Austrálski Slováci sa združovali najmä v Sydney, Melbourne, Adelaide a Brisbane. Páter musel často cestovať za veriacimi dlhé hodiny vlakom, autobusom alebo taxíkom. Ako sám spomínal v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas: „Neraz nebolo taxíka a bolo treba pešo kráčať aj niekoľko kilometrov o hlade a v horúčave.” Slováci sa vďaka bohoslužbám s pátrom viac stretávali a žili slovenskou kultúrou. Výnimkou nebola ani účasť slovenských evanjelikov. Spoločné stretnutia mali tak aj národný význam. V Sydney začal vydávať časopis Život s podtitulom Náboženský mesačník pre slovenských katolíkov v Austrálii. V ňom zúročil svoje redaktorské skúsenosti zo študentských čias. Svojou vytrvalou prácou povzbudzoval veriacich k výstavbe slovenského kostola, ktorý v roku 1956 aj postavili. Kostol Sedembolestnej Panny Márie sa potom stal pútnickým miestom. Na Veľkú noc 1957 sa páter na výzvu predstavených vracia späť do Európy. Jeho novým pôsobiskom sa malo stať slovenské oddelenie Vatikánskeho rozhlasu v Ríme. Po šesťročnej redaktorskej práci vo Vatikánskom rozhlase P. Senčík odchádza z Ríma do Kanady. V meste Guelph slovenskí jezuiti otvorili v roku 1952 misiu pre kanadských Slovákov, ktorá sa stane načas jeho pracoviskom. Jezuiti cestovali za Slovákmi po celom teritóriu Kanady. Navyše tu už mali vypracovaný systém pastoračných aktivít v najväčších slovenských centrách, kde bolo potrebné spoľahlivo v nich pracovať.

Misia jezuitov v Kanade
Senčíkov príchod do Kanady znamenal citeľný prínos najmä pre vydavateľskú činnosť jezuitskej misie. Páter pripravil do tlače viac kníh, ktoré preložil do slovenčiny. Dvakrát do roka pripravoval časopis Slovenskí jezuiti v Kanade a až do roku 1974 pravidelne redigoval časopis Echo. Mediálne známejší bol mesačník Posol, ktorý vďaka pátrovi vychádzal v niekoľkotisícovom náklade od roku 1974. Po založení vydavateľstva Dobrá kniha aj sám tvoril náboženskú literatúru, ktorá sa rôznymi cestami prepravovala na Slovensko. V rokoch 1974 až 1982 ako provinciálny predstavený organizoval prácu všetkých slovenských jezuitov v zahraničí. Jeho zásluhou vznikol dom slovenských jezuitov v Nemecku, ktorý pomáhal exulantom v Európe. V Kanade páter podnietil užšiu spoluprácu aj ďalších mužských a ženských slovenských reholí pôsobiacich v zahraničí. V roku 1977 sa v Danville uskutočnilo dôležité stretnutie, ktoré si vytýčilo spoluprácu až po neskorší vznik Konferencie slovenských rehoľníkov. P. Štefan zastupoval slovenských jezuitov v rokoch 1974 – 1975 na Generálnej kongregácii Spoločnosti Ježišovej v Ríme a na Kongregácii rehoľných prokurátorov v roku 1978. Práce pribúdalo, aj keď nové rehoľné povolania chýbali, a tak od roku 1984 sa opäť vrátil do slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu. Do Kanady zasielal z Ríma rukopisy pre tlač nových slovenských publikácii. V roku 1990 rozhlasovú redakciu preberá p. František Sočufka a on sa uvoľní pre apoštolát na Slovensku.

Návrat na Slovensko
Jezuitom v roku 1990 – 1993 vrátil štát ich domy v dezolátnom stave. Páter využíval vhodný charitný dom v Piešťanoch, aby tam dával duchovné cvičenia. V roku 1992 sa vracia do Kanady, kde sa stáva predstaveným jezuitskej komunity v Cambridge. Organizuje sťahovanie tlačiarne i vydavateľstva Dobrej knihy do Trnavy a po troch rokoch sa definitívne presťahoval aj P. Senčík. Ako spisovateľ ponúkal slovenským knižným vydavateľstvám svoju písomnú tvorbu. Z tohto obdobia možno nájsť jeho príspevky v časopisoch Posol, Viera a život, Kultúra, Katolícke noviny, Liturgia, Duchovný pastier, Národná osveta, Historická revue, Knižná revue. Mnoho jeho príspevkov obohatilo zborníky, kde spracoval monografie o zahraničných misiách a o Vatikánskom rozhlase. Denne mával verejné bohoslužby v kostole uršulínok v Trnave. Na Slovensku rozšíril hnutie Akcie 365 a dával duchovné cvičenia, o ktoré žiadali nielen exercičné domy, ale aj Biskupská konferencia. Jeho spolupracovník páter Sočufka o ňom napísal: „Žasol som, keď som v archíve slovenského oddelenia Vatikánskeho rozhlasu objavoval, aký rozsah práce páter zvládal.” Uprostred týchto aktivít, v deň, keď sa ponáhľal na novénu do hrubého kostola v Trnave, mu prišlo nevoľno a Pán ho povolal 19. novembra 2001 k sebe. Vďaka za jeho bohatú a vytrvalú misiu.

Leták pripravili:
Margita Stančíková
Letícia Dirbáková CJ
Milan Hudaček SJ

Leták akcie 365 na január 2021 v PDF