Pozdrav Pán Boh

Udalosťou, ktorú si Cirkev na Slovensku v júli osobitne pripomína je 25 rokov od návštevy pápeža Jána Pavla II. v roku 1995. Štvordňová návšteva vtedy priniesla oživenie miestnej cirkvi. Občianská spoločnosť bola vo svojich diskusiách o smerovaní slovenského verejného života podnietená v pápežových príhovoroch k západnému kresťanstvu a kultúre, ku ktorým nabádalo aj univerzálne ohlasovanie pápeža.
S prianím požehnaných prázdnin

Milan Hudaček SJ
a

Milí priatelia!

V júli 1995 navštívil Sloven-sko pápež Ján Pavol II. Počas prvej návštevy v roku 1990 bola jeho návšteva ešte súčasťou, či skôr za-stávkou návštevy Československa, kým v roku 1995 už navštívil osobitne Slovenskú republiku, ktorá sa stala nezávislou od roku 1993. Spoloč-nosť a Cirkev na Slovensku boli na prahu novej éry. Vtedajšia vnútorná politická situácia bola komplikovaná, avšak tieto vnútorné rozpory, tý-kajúce sa pocitov veľkej časti obyvateľstva, v čase návštevy ustúpili. V dobe pápežovej náv-števy mladý nezávislý štát hľadal spôsob, ako vstúpiť do spoločenstva európskych národov. Jeho cesta nebola ľahká, keďže existovalo veľa prekážok, tmavých zákutí i slepých uličiek k re-alizácii dávneho sna. Napriek tomu pápežova návšteva zvýšila sebadôveru Katolíckej cirkvi a dostalo sa jej povzbudenia do duchovného ži-vota v nových spoločenských podmienkach.

Svätý Otec v Bratislave
Začiatok štvordňovej apoštolskej návštevy bol v Dóme sv. Martina v Bratislave. Tu sa 30. júna stretol s kňazstvom a s rehoľníkmi. V plnom chráme pápež poukázal na historický rozmer návštevy: „Nemôžem nespomenúť diecézneho kňaza Marka Križina a rehoľníkov Melichara Grodského, Štefana Pongráca, ktorých počas návštevy budem mať česť vyhlásiť za svätých. Nech sa vzdáva Bohu vďaka za to, že nenecháva svoj ľud bez svätých vodcov a pastierov.“ Vo sv. omši a v kázni potom vyzdvihol svedectvo mnohých biskupov, kňazov a rehoľníkov, ktorí počas komunistickej diktatúry hrdinsky dokazo-vali svoju vernosť Kristovi a vyjadril im svoje uznanie: „Predĺžili ste v sebe utrpenie Ježiša Krista, s ním ste trpeli a s ním úspešne odolávali nespravodlivosti a násiliu. S ním sa teraz môžete tešiť, že ste víťazne obstáli v skúškach.“ Ján Pavol II. mimo napísaný text aj osobne pospomí-nal: „Veľmi dobre viem, aké to bolo na Sloven-sku…, že tu to bolo ťažšie, a dúfam, že to prine-sie svoje ovocie.“ Zasväteným osobám adresoval slová: „Vaša prítomnosť v Cirkvi je dar, ktorého sa nemožno vzdať a vaše životy nadobudli po-dobu prorockého svedectva v temnotách skúšky, že svitnú lepšie časy, aby nové generácie nezos-tali bez daru Bohu zasväteného života. Pán bol s vami v ťažkých rokoch. Jeho láska vás posilňo-vala, rozširovala vám srdce a učila vás ochotne brať na plecia Kristov kríž a kráčať úzkou ces-tou, ktorá vedie k pravému životu. Vaše svedec-tvo bolo veľké a Cirkev je vám zaň vďačná.

Slovo mládeži
Popoludňajšia bohoslužba slova v Nitre bola vy-hradená pre mladých ľudí. V úvode sa im pápež zdôveril: „Som vďačný Pánu Bohu, že som mohol prísť do staroslávnej Nitry, ktorá je Betle-hemom kresťanstva na Slovensku. Tu neďaleko stál prvý kresťanský kostol v stredovýchodnej Európe. Tu sa od roku 828 pšeničné zrno stáva v Eucharistii telom Krista, ktorý v sebe zjedno-cuje všetkých, čo ho s vierou prijímajú. Preto som túžil navštíviť Nitru. Ešte za života svätého Metoda tu bola zriadená diecéza. Katedrálny chrám, ktorý sa vypína nad mestom, je jedným z najstarších biskupských sídiel medzi slovan-skými národmi.” Dnes už svätý Ján Pavol II. v sprievode vtedajšieho nitrianskeho biskupa Jána Chryzostoma kardinála Korca navštívil aj Nitriansky hrad a Baziliku sv. Emeráma. Na po-česť pápežskej návštevy stojí v areáli hradu so-cha sv. Jána Pavla II. a hradné námestie nesie jeho meno. Svätý Otec na ďalší deň navštívil ná-rodnú baziliku v Šaštíne. Večer 1. júla sa vrátil do Bratislavy, kde sa v uršulínskom kostole P. Márie Loretánskej sa pomodlil ruženec, ktorý prenášal do celého sveta Vatikánsky rozhlas.
Ráno bola nedeľa 2. júla. Pápež po raňajkách a po krátkom príhovore učiteľskému zboru ur-šulínskej školy odletel do Košíc. Na miestnom le-tisku sa konala sv. omša, počas ktorej vyhlásil za svätých troch mučeníkov Š. Pongráca, M. Grod-ského a M. Križina, ktorí v Košiciach hrdinsky vyznali vieru v čase reformačných vojen v r. 1619. Potom odišiel do Prešova.

Gréckokatolícky Prešov
Príchod pápeža do Prešova bol zaujímavý tým, že nechal zastaviť svoje vozidlo pri pomníku po-pravených protestantských veriacich v 17. stor., kde strávil chvíľku v modlitbe. Tam ho pozdravil aj evanjelický biskup. Pri športovom areáli sa za prítomnosti asi dvestotisíc gréckokatolíkov po-modlil mariánsky Akatist. V príhovore zdôraznil špecifickosť územia východného Slovenska ako križovatky rôznych kultúr. Tomuto bohatstvu a rozmanitosti dal význam znamenia, ktoré je súčasťou sebauvedomovania katolíkov východ-ného obradu ako duchovných potomkov svätých Cyrila a Metoda. Generácii, ktorá zažila prena-sledovanie komunizmu, pápež poďakoval za ver-nosť Katolíckej cirkvi. Príhovor Svätého Otca obsahoval aj nezabudnuteľné znamenie konkrét-nosti a istej poetickosti. Keď hovoril o prírod-ných krásach, najmä v Tatrách, prirovnal gréc-kokatolícke spoločenstvá k horským jazerám, tzv. plesám, ktoré sú považované za vzácny kle-not prírody. Menšinové gréckokatolícke komu-nity sú cenné, pretože odzrkadľujú rôznorodosť a bohatstvo celej Katolíckej cirkvi. Ján Pavol II. sa potom na ďalší deň 3. júla aj skutočne zasta-vil vo Vysokých Tatrách, kde si vo Velickej do-line urobil krátku vychádzku k plesu. Posledný deň svojej návštevy venoval levočským pútnikom pre ktorých slúžil na Mariánskej hore sv. omšu.

Foto: vaticannews.va

Leták pripravili:
Margita Stančíková
Letícia Dirbáková CJ
Milan Hudaček SJ

Leták akcie 365 na február v PDF