Milí priatelia!

Mesiac máj je mariánsky mesiac. Mariánska úcta má v Cirkvi dávne korene. Medzi základné mariánske modlitby patrí chválospev Magnificat – Velebí moja duša Pána, ktorý spievala podľa Lukášovho evanjelia Panna Mária. V 3. storočí vznikla modlitba Pod tvoju ochranu sa utiekame… a v 6. – 7. storočí aj hymnus Akatist. Prvé májové oslavy Panny Márie sú známe z 12. storočia zo Španielska, Francúzska a Nemecka. Veriaci ozdobovali jej obrazy i sochy jarnými kvetmi, znásobovali svoje modlitby a skladali piesne a básne, ktoré sa prednášali pri rôznych recitačných príležitostiach. Najrozšírenejšia mariánska modlitba Zdravas Mária vznikala postupne a dnešnú podobu dostala v 14. storočí. Dnes je neodmysliteľnou súčasťou ruženca, pri modlitbe ktorého sa strieda po desiatkoch s inými modlitbami.

Modlitbová púť za Pannou Máriou

Svätý ruženec je meditatívna modlitba. Pri nej sa rozjíma o jednotlivých “tajomstvách” Ježišovho života. V zhustenej forme obsahuje celé evanjeliá. Vznik ruženca sa pripisuje svätému Dominikovi, ktorý zomrel v roku 1221. Podľa tradície sa mu zjavila sama Kráľovná nebies a túto modlitbu ho naučila ako účinný prostriedok v boji proti zlu. V 14. storočí z francúzskeho mesta Toulouse vychádzalo mnoho mariánskych podnetov a pobožností. Vďaka nim vznikalo mnoho mariánskych litánií. Pápež Klement VIII. v roku 1601 musel zakročiť a odmietol všetky okrem tých, ktoré sa spievali v loretskej jaskyni. Odtiaľ pochádza názov známych Loretánskych litánií. Na oficiálnu cirkevnú pôdu prenášali mariánsku úctu z ľudového prostredia najmä jezuiti, a to predovšetkým v revolučných a vojnových rokoch 18. storočia. Keď pápež Pius VII. v roku 1815 obohatil mariánske pobožnosti aj odpustkami, rozšírili sa ešte viac. K starobylému titulu Panny Márie Bohorodička postupne pribúdali ďalšie, ako Nepoškvrnené počatie, Sedem-bolestná, Kráľovná neba a pod. Tituly, ktoré Panne Márii dala Cirkev a ktoré približujú jej veľkosť, vznešenosť, moc, zvlášť vystihujú jej materinskú lásku a dobrotu voči nám, jej deťom. Prijala nás za svoje deti pri kríži svojho Syna. Na hore utrpenia nám nemohol dať viac. Dal nám seba samého a svoju Matku na pomoc, aby sme vykúpenie, získané vo veľkonočnom tajomstve, nestratili.

Pomoc v konkrétnych krízach

Máj je mesiacom, v ktorom oslavujeme Boha a ďakujeme mu zvlášť za Pannu Máriu. Tento rok prežívame mesiac máj veľmi zvláštne a netradične. Sme izolovaní kvôli pandémii koronavírusu. Ježiš nám pomáha zvládať aj takéto situácie, keď hovorí: „…kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18, 20) Môžeme sa stretnúť pri modlitbe aj doma alebo sa môžeme stretnúť či zjednotiť sa viacerí aj duchovne. V čase tohoročnej pandémie Svätý Otec František zveril mesto Rím, Taliansko a celý svet do ochrany Matky Božej ako znamenie spásy a nádeje. Zároveň vyzval cez mesiac máj k modlitbe sv. ruženca. Urobil tak podobne, ako robili pápeži v minulosti, keď vyprosovali pre Rimanov ochranu Božej Matky. V pamäti viacerých je historické zjednotenie obyvateľov Ríma pod vedením pápeža Pia XII. v Kostole sv. Ignáca 11. júna 1944. V chráme pred milostivým obrazom Matky Božskej lásky, v zlomovom momente Druhej svetovej vojny, vyprosoval pápež spoločne so zhromaždenými veriacimi na príhovor Panny Márie Božiu ochranu mestu pred vojnovým pustošením.
Tento rok sa pápežský vikár kardinál De Donatis v jednote s Biskupskou radou obrátil na všetkých kresťanov Ríma, aby si určili stredu 11. marca 2020 za deň modlitby a pôstu na vyprosenie Božej pomoci pre mesto Rím, pre Taliansko a pre svet. Zrieknutím sa jedla a almužnou vo forme zbierky tak chceli byť nablízku, ale aj znamením pomoci trpiacim. Výťažok zbierky poputuje na podporu zdravotníckeho personálu, ktorý sa veľkodušne a obetavo venuje starostlivosti o chorých. Kardinál De Donatis zároveň slávil v tento deň svätú omšu v mariánskej pútnickej svätyni Matky Božskej lásky na okraji Ríma. Slávenie bolo z dôvodu prísnych predpisov talianskej vlády bez účasti veriacich. Bohoslužbu však prenášala talianska katolícka televízia TV 2000. Po uplynutí dvoch mesiacov zodpovedné autority v Taliansku rozhodli o postupnom obnovení riadnych služieb, počnúc 4. májom 2020, a to pri zachovaní zdravotnej prevencie na zamedzenie nákazy, aby sa tak zabezpečila služba pre Svätého Otca a univerzálnu Cirkev. Podobne aj na Slovensku veriaci na výzvu biskupov modlitbou a pôstom prosili o ochranu pred pandémiou. Cirkev cez krízy života, modlitby a pôsty prehlbuje svoje korene viery. Svätý Otec František v posynodálnej apoštolskej exhortácii Christus vivit hovorí o mladých ako o „mladých s koreňmi“. Tejto téme venuje celú 6. kapitolu, v ktorej napísal: „...nie je možné rásť, ak nemáme silné korene, ktoré nám pomáhajú stáť pevne na nohách…“ (CHV 6, 179) Jedným z týchto koreňov sú aj mariánske pobožnosti. Nedávajme bokom tento poklad, ktorý si naši predkovia tak chránili a strážili.

Foto: pixabay.com

Leták pripravili

Margita Stančíková: stancikova@gmail.com
Letícia Dirbáková CJ: anna.dirbakova@truni.sk
Milan Hudaček SJ: m.hudacek@gmail.com

Leták akcie 365 na február v PDF