Začíname pôstne obdobie a chceli by sme ho využiť pre náboženské prehlbenie čo najlepšie. Jednou z možností ako to urobiť je bdieť nad reguláciou konzumu potravín, aby sme potravinami neplnili koše. K tejto téme sa nám prihovára aj úvaha Akcie 365 na marec 2022 a chce nás nadchnúť k šetreniu potravinami…

S prianím požehnaných pôstnych dní
Milan Hudaček SJ
.

Milí priatelia!

Podľa najnovšieho odhadu sa v Európe vyprodukuje 88 miliónov ton potravinového odpadu. Ak by sme vyčíslili náklady na výrobu tohoto množstva potravín predstavovala by sumu 143 miliárd €. Kým 20 % potravín vyrobených v EÚ sa stratí alebo sa vyhodí, každý druhý deň si približne 33 miliónov ľudí nemôže dovoliť kvalitné jedlo (mäso, ryby alebo vegetariánske potraviny). Potravinový odpad má obrovský vplyv aj na životné prostredie, pretože ho zaťažuje škodlivými emisiami. Emisie škodlivých plynov zaťažujú prírodné zdroje pri obrábaní pôdy a pri spracovaní vody. Celkovo predstavujú asi 6 % z celkového počtu emisií vyprodukovaných v EÚ. Boj proti plytvaniu potravinami prináša trojitú výhru: šetrí jedlo pre ľudskú spotrebu; pomáha poľnohospodárom, spoločnostiam a spotrebiteľom šetriť peniaze; a znižuje zaťaženie životného prostredia spôsobené výrobou a spotrebou potravín.

Ako znížiť plytvanie potravinami?
Na zníženie plytvania potravinami sa v Európe prijala stratégia „Z farmy na vidličku“ (Farm to Fork). Stratégia je kľúčovým prvkom Európskej zelenej dohody. Úlohou stratégie EÚ je zintenzívniť opatrenia na predchádzanie potravinových strát a plytvania v rámci celého potravinového hodnotového reťazca. Straty chce v EÚ znižovať prijatím účinnejšieho modelu výroby a spotreby potravín. Akčný plán usiluje o prijatie takých usmernení, ktoré by uľahčili darovanie a používanie potravín, ktoré by neboli určené na spotrebu pre ľudí, ale využili by sa ako krmivo pre zvieratá. Zároveň v pláne ide o rozvoj metodík merania potravinového odpadu a o zlepšenie prác súvisiacich s označovaním dátumu spotreby potravín. Riešenie plytvania potravinami si vyžaduje prehodnotenie spôsobu, akým vyrábame, predávame, distribuujeme a konzumujeme jedlo. Komisia chce skúmať straty potravín už v ich výrobnej fáze a chce mobilizovať členské štáty EÚ, potravinárske podniky a občiansku spoločnosť, najmä k plneniu opatrení všetkými jej členskými krajinami. Komisia zváži ďalšie možnosti v obmedzovaní strát potravín a ich plytvania pomocou príslušných politík členských štátov a prijatím nových opatrení pre preventívne zásahy proti ich plytvaniu. Na základe stanovených cieľov chce do roku 2030 znížiť potravinový odpad na obyvateľa na úrovni maloobchodu a u spotrebiteľov o polovicu.

Kde vzniká potravinový odpad?
K plytvaniu potravinami dochádza na všetkých úrovniach potravinového dodávateľského reťazca, od farmy až po stôl. Najväčšia časť odpadu vzniká pri spotrebe a pri spracovaní potravín. Celosvetovo potravinový odpad sa tvorí na úrovni maloobchodu a odhaduje sa na 121 kg na obyvateľa. Z domácností pochádza 61 % potravinového odpadu, 26 % z potravinárskych (reštauračných a stravovacích) služieb a 13 % z maloobchodu. Platforma pre potravinové straty a plytvanie potravinami spája všetkých kľúčových aktérov: Organizáciu pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, OSN, inštitúcie EÚ, expertov a zainteresované strany členských štátov z potravinového dodávateľského reťazca, potravinové banky a iné mimovládne organizácie. Mesačný bulletin platformy ponúka prehľad o potravinových stratách a iniciatívy na predchádzanie vzniku odpadu, ktoré prijali členovia a je otvorený pre každého zo zainteresovaných strán. Odporúčania prispievajú do budúcnosti pre rozvoj politík EÚ na predchádzanie stratám a plytvaniu. Uľahčenie darcovstva potravín je prioritnou oblasťou práce v akčnom pláne EÚ na predchádzanie mrhania potravinami. Keď sa vytvorí prebytok potravín, ktorý je bezpečný a vhodný na ľudskú spotrebu, preferovaným cieľom je sprístupniť ho ľuďom v núdzi.

Bedlivosť a konzum
Na predchádzanie plytvania potravinami je rozhodujúce sledovanie aj ľudskej praxe, aby sa následne mohli budovať efektívnejšie stratégie. V náboženskej terminológii by sme povedali, že je dôležité vyhodnocovať našu prax a vnútornou kontrolou vo svedomí bedliť nad vyváženosťou ľudskej spotreby. V evanjeliu sa nám dvakrát zachovala udalosť o rozmnožení chleba hladným poslucháčom Božieho slova. V oboch prípadoch sa zachovala aj zmienka o tom, že zo zvyšných kúskov chleba sa nazbieralo niekoľko košov, ktoré neboli určené do odpadu. Ježiš pomohol aj novomanželom v Káne keď sa im minulo na svadbe víno, aby hostia nepocítili ujmu vo chvíli významnej životnej udalosti mladých ľudí. Evanjelium nám dáva najavo aj potrebu plánovania našej potravinovej spotreby, aby sa nepociťovala ujma zo strany Božej starostlivosti. Cirkev vytvorila na základe svojich skúseností sociálnu náuku, kde vedie veriacich k starostlivosti o hmotné dobrá tak, aby nikto netrpel núdzu. Veriaci pociťujú Božiu starostlivosť o ich hmotné potreby a je správne ak ju ľudia v spoločnosti napodobňujú, aby nedochádzalo na jednej strane k prebytkom, ktoré sa vyhadzujú a na druhej strane k hladu, na ktorý inde zase ľudia umierajú.

Leták pripravili:
Margita Stančíková
Letícia Dirbáková CJ
Milan Hudaček SJ

Leták akcie 365 na marec 2022 v PDF