Pozdrav Pán Boh

Pred 15 rokmi bola na Slovensku obnovená Akcia 365. Jej vznik siaha do povojnových rokov v Nemecku. K nám došla púťou cez Západný svet, čo čitateľom približuje aj novembrový leták. Aj keď každý odberateľ má svoju vlastnú skúsenosť s jej posolstvom, pridávame dnes všeobecnú históriu celého jedného hnutia, ktoré vo svete je už široko rozvetvenou rodinou vo vyše 30 krajinách (porov. https://www.action365.de/ )

S prosbou o modlitby pre evanjelizáciou cestou posolstiev Akcie 365 a s prianím všetkého dobrého.
Milan Hudaček SJ
a

Milí priatelia!

Povojnové roky v Nemecku boli poznačené ťažkým utrpením aj tých, ktorí sa do Druhej svetovej vojny vôbec nezapojili. Zničené hospodárstvo, príval presídlených Nemcov z Poľska, z Čiech, z Maďarska znásoboval v Nemecku biedu i smútok za tými, ktorí sa už z vojny nikdy nevrátili. Nie menej bola postihnutá aj Katolícka cirkev, ktorej chýbali ľudia i tradičné inštitúcie pre podporu sociálneho života. Z jezuitov priložil ruku k dielu obnovy osobitným spôsobom P. Ján Leppich (1915 – 1992). Navštevoval rodiny, v ktorých chýbal niekto kto sa z vojny už nevrátil. Navštevoval tábory zajatcov i utečencov, staral sa o deti z ulice i mužov prichádzajúcich zo zajateckých táborov, najmä z Ruska. V Nemecku im bolo potrebné dať novú nádej. Páter si všimol, že 70% z nich sú ľudia, ktorí nepraktizujú žiadnu formu kresťanstva. Spolu s hľadaním sociálnej pomoci a zamestnania pre nich sa opieral o silu Božieho slova, ktoré zavádzal ako témy pre stretnutia. V tomto kontexte vznikla myšlienka pre hnutie Akcie 365.

Akcia 365 v Nemecku
Z ľudí páter Ján utváral malé skupiny, ktoré nazýval bunkami. Z potreby denne čítať a uvažovať nad Svätým písmom sa zrodil pravidelný impulz s názvom Akcia 365. Členov spoločenstva spájala modlitba o každodennú pomoc Božieho Ducha pri čítaní Božieho slova a praktická pomoc medzi sebou navzájom. P. Leppich sa opakovane zaujímal o stav týchto ľudí, až nakoniec ich bolo toľko, že si v r. 1958 musel zriadiť sekretariát vo Frankfurte. Pozvania prichádzali z ďalších nemeckých miest, v ktorých organizoval stretnutia na otvorených priestranstvách. Tisícovým zástupom jednoduchých Nemcov i prichádzajúcim emigrantom z komunistických krajín kázal Božie slovo a inšpiroval ich k hľadaniu východísk z materiálnej i duchovnej biedy. Sám začal organizovať tlač kníh, učebníc a náboženskej literatúry, aby sa pomaly rodilo to, čo neskôr dostane názov nemecký zázrak. Nemecko sa opäť dostalo na dobrú materiálnu úroveň. Práca v malých spoločenstvách pokračovala ďalej, ale rozšírila sa aj o podobný spôsob pomoci v misijných krajinách. V roku 1968 sa Akcia 365 z Nemecka rozšírila už do 33 krajín Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky. Vojnové konflikty, rozmnožená bieda, uväznení ľudia boli živým poľom pre pomoc dobrodincov, ktorí nadchnutí evanjeliom a spojení duchom Akcie 365 rozdávali pomoc, kto akú chcel a vedel prijať. Hnutie medzitým nadobudlo aj ekumenickú sekciu, ktorú si oddelení bratia animujú vo svojom duchu. Nadobudlo tak aj ekumenickú sekciu, ktorú si oddelení bratia animujú vo svojom duchu.

Hnutie medzi slovenskmi exulantmi
Tento štýl pomoci si všimli aj mladí slovenskí jezuiti, ktorí sa po roku 1950 nemohli vrátiť zo zahraničných štúdií do Československa. Komunistický režim vtedy zrušil rehole na Slovensku. Mladší pátri našli nové misijné miesto v Kanade medzi tamojšími Slovákmi roztrúsenými po veľkom teritóriu krajiny. V rozľahlej krajine mali ale sťaženú komunikáciu. P. Štefan Senčík aplikoval do tejto situácie spôsob P. Leppicha, aby stlmil u exulantov pocit opustenosti. Na ich adresy, ktoré mali jezuiti zachytené v ústrednom dome v Galte pri Toronte, začal mesačne rozposielať leták s katechézou a s myšlienkou na kalendárny deň. Na osobné i skupinové stretnutie využíval prvú septembrovú nedeľu, kedy sa v Cambridge konala výročná odpustová slávnosť. Po páde totalitného režimu v Československu P. Senčík prichádza do Piešťan, kde sa stáva jedným z exercitátorov, ktorí pracovali na duchovnej obnove postkomunistickej spoločnosti. Po skončení každých exercícií, kedy účastníci majú chuť ostávať zomknutí v nadobudnutom duchovnom priateľstve, páter ponúkol možnosť ostať naďalej v spojení prostredníctvom Akcie 365. Zo svojej strany prisľúbil mesačne posielať leták hnutia na ich adresy. Povinnosťou účastníkov bolo urobiť každý deň dobrý skutok. Rokmi sa pátrovi nahromadilo dostatok adries. Hnutie dal zaregistrovať aj na štátnych úradoch. Pre svoju nenápadnú činnosť získal aj cirkevné schválenie (imprimatur) od Bratislavskotrnavského arcibiskupa Jána Sokola.

Aktuálne hnutia na Slovensku
Na Slovensku, kde sa začínala široká duchovná obnova v 90-tych rokoch, to bol dobrý vklad nenápadnej Akcie. Pátra Senčíka ale povolal Pán života v 2001 na večnosť. Hnutie, ako aj mesačná animácia nemali pokračovateľa. Po 4 rokoch od smrti pátra Senčíka si skupina mladých ľudí, najmä tých, ktorí sa zúčastňovali peších pútí do Levoče, hľadali spôsob, ako udržať živými vzájomné stretnutia aj po skončení pútí. Tu prišiel vhod spôsob, aký používal pre komunikáciu P. Štefan Senčík. Verní myšlienke hnutia, vykonať každý deň jeden dobrý skutok, sa Margita Sančíková, Ondrej Longauer podujali aj na mesačnú prípravu letátka. Od decembra 2005 pracovali veľmi zodpovedne. Spoločenstvo mladých ľudí sa postupne rozšírilo aj o ďalších. Pri tvorbe základného posolstva reflexia zohľadňuje aktuálny život Cirkvi, ku ktorej sa pridávajú myšlienky od významnejších svedkov viery, Masovejšiemu šíreniu Akcie napomohlo jej zverejnenie na webovej stránke slovenských jezuitov. Po pätnástich ročníkoch putovania do Levoče hnutie nadobudlo svoj pravidelný štýl stretávania sa na niekoľkodennej pešej púti, ktorá pod názvom Xaveriáda je aj duchovnou obnovou pre zúčastnených. Radi by sme poďakovali všetkým, ktorí leták Akcie pripravujú, ako aj tým, ktorí ho odoberajú a praktizujú denne jeho odkaz. Ak máte záujem odoberať leták napíšte mail na tretiu adresu.

Leták pripravili:
Margita Stančíková
Letícia Dirbáková CJ
Milan Hudaček SJ

Leták akcie 365 na november 2020 v PDF