Pozdrav Pán Boh
Uplynulým mesiacom sa skončil Rok Božieho slova. Božie slovo však potrebujeme pre každodennú motiváciu našej kultúry aj naďalej. Na mesiac október 2020 pápež František predstavil svoj úmysel ohľadne angažovania sa v Cirkvi slovami: „Aby mohli mať veriaci laici, najmä ženy, vďaka krstu väčšie zastúpenie na zodpovedných miestach v Cirkvi.“ Chceme preto našu kresťanskú kultúru orientovať aj dobrými skutkami v rámci Akcie tak, aby sa Cirkev cítila obohatená aj realizáciou pápežových úmyslov.
K tomu vám želám pomoc Zhora a prosím aj o Vašu modlitbovu podporu i akciu pre napomáhanie prezentovaného úmyslu.

S pozdravom
Milan Hudaček SJ

a
Milí priatelia!

Modernú dobu, v ktorej žijeme, môžeme nazvať vekom informácií. Nikdy v dejinách ľudia neprijímali také veľké množstvo informácií, často nepotrebných, ako je tomu dnes. Informácie potrebné pre život sa pritom získavajú ťažko. Pre ich význam v pluralitnej spoločnosti bolo vždy dosť ľudí ochotných robiť agentov, či priemyselnú špionáž, aby získali informácie, ktoré im niekedy pomohli prežiť, ba aj znepriatelenú skupinu prekonať kultúrne, či hospodársky. Novinári sa už neskrývajú ako špióni. Pre získanie informácií sú odhodlaní verejne prekročiť nepriateľskú líniu, hľadať a pátrať v rozhovoroch s inými, ba často nebezpečnými ľuďmi. Fascinácia tým, aká je pravda, ktorú druhá skupina nepozná, alebo pravdu zanedbáva, prináša prekonávanie samých seba. Nie vždy sa ju však podarí vypátrať. Ľudia sa skôr uzatvárajú, aby si informácie ktoré ťažko získali rozumovými úvahami, skúsenosťou, či dedukciou, zdedením alebo vierou viac chránili.

Nadčasové posolstvo
Poznáme ešte istý druh informácií, ktoré nám chcú pomôcť v tom, aby sme prežili život dobre a v hodine smrti ho preniesli cez most ničoty do hlbšieho pokoja. Tieto informácie ľudstvo zbieralo celé tisícročia. Boli zaujímavé nielen svojou nadčasovosťou, ale najmä tým, že prichádzali zvonku. Zvonku, zo sveta mimo nás. Osoby či bytosti, ktoré stretávali patriarchov v Palestíne, inšpirovali prorokov na Blízkom i Strednom východe, neboli až také zriedkavé. Vďaka nim vzišlo veľa misionárov ich slova po celej Stredomorskej oblasti. Boli to informácie, ktoré vyvolávali u vtedajších vládcov či u ľudí, pre ktorých neboli určené, kruté plány. Biblický Abrahám musel viesť vojnu proti presile siedmich kráľov Kanaánu, lebo poznal život z druhej strany. Mojžiš pri záchrane Abrahámovho potomstva v Egypte zničil faraóna s jeho vojskom a dobyl pre židov stratený Kanaán. Informácie o živote a slová, ktoré poznal, spísal do piatich kníh, aby sa tak aj jeho knižnou zásluhou zrodilo písané Božie slovo. Je to slovo, ktoré malo moc vybudovať osobitnú kultúru a pozemské kráľovstvo. Ako všetko pozemské, ani toto kráľovstvo netrvalo večne. Impéria Asýrčanov a Babylončanov ho zničili. Grécke a Rímske impérium včlenili ich obyvateľov, ba aj územie tohto kráľovstva, do rozsiahlych ríš. Možno nechtiac poskytli príležitosť kultúre slova vybudovať niečo, čo je jej vlastné, pre čo sa v novších časoch zaužíval názov Božie kráľovstvo. Osobitné kázne, ktoré voláme evanjeliá, tomuto kráľovstvu zanechal aj Ježiš Kristus.

Kresťanstvo a kultúra
Ani teraz sa však tieto informácie nestali vlastníctvom vplyvných ľudí. Aj keď potomkov Abraháma – Židov – by sme mohli za takých pokladať, pogromy aké ich v priebehu vekov postretli, až po nedávny holokaust, svedčia, že musia vždy začínať odznova. Nemožno za takých pokladať ani kresťanov, ktorí slovo Ježiša Krista roznášajú v tlačených Bibliách do celého sveta. Svet má svoje tempo a svoje vízie, pre ktoré ale nechce a neželá si zaoberať sa kresťanskými ideami. Navyše kresťanstvo malo problémy, aké ani samo nečakalo. Boli to najprv prenasledovania v prvých storočiach a potom vnútorné konflikty, ktoré zapríčinili medzi veriacimi nejednotu trvajúcu po dnes. V prvých storočiach Božie slovo vo svojej informácii však prinieslo hlbokú úvahu nad samotným kresťanstvom. Veľké snemy, ktoré kresťania zvolávali, i menšie synody ich dokázali vždy posilniť, aby sa skoncentrovali na to, čo je pre život viac. Dokázali opustiť kultúrne zásady vytýčené staršou generáciou, aby podľa novšieho pohľadu vložili informáciu o živote do práve rodiacej sa kultúry. Špecifikom najnovších kultúr už nebola na prvom mieste politická moc ako v staroveku, ale ekonomická moc. Jej charakteristikou bolo to, že bola ochotná rešpektovať akúkoľvek politickú moc, ak tej na ekonomike záležalo viac ako na politike. Božie slovo, ktoré kresťania mali v úcte, im nahováralo, že toto nie je ich priorita. Aj tu sa dalo ľahko stratiť v bludisku pozemských nástrah, o čom svedčilo aj mnoho siekt, ktoré kresťanstvo zanechávali, lebo videli váhavosť či pochybnosť nositeľov Božích informácií. Kresťanstvo v slede stredovekých storočí, kráľovstiev i novovekých sporov o interné posolstvo dnes zaujímajú nové témy i nový zemepis. Všetko ukazuje na pozvoľný vývoj a nie je div, že kresťanstvo aj cez internet dnes sledujú i takí, ktorí s pápežom obhajujú potrebu zelene v amazonskom či konžskom regióne. Na názor kresťanov a na ich novšie slovo sa dopytujú tí, ktorí už triedia informácie veľkých mediálnych agentúr. Informácií je zrazu veľa. Menej je ale takých, aby sa s ich pomocou dala nadobudnúť stratená rovnováha túžiacich ľudí. Mnohí by chceli zakúsiť istotu dávnych čias, keď celé generácie počúvali pevné slová: „Boh povedal…”, a nik ich nespochybňoval. Uplynulý mesiac sa skončil Rok Božieho slova. Mnohí kazatelia mali viac adresnejších slov pre svojich poslucháčov, ale to neznamená, že slovo už nebude počuť. Pápež František nedávno v osobitnom liste napísal, že poslucháč s prijatou informáciou, ktorú vypočul, rastie. Rastie tým, že sa opätovne ponára do významu a novších akcentov slova, ktoré zachytil. Týmto krokom sa jedno slovo môže ozvať či pochopiť v rôznych kultúrach inak. Dôsledkom môže byť obohatenie, aké zažívame pri diskusiách na nejakú tému. Jednou z tém, ktorú pápež navrhol, je, „aby mohli mať veriaci laici, najmä ženy, väčšie zastúpenie na zodpovedných miestach v Cirkvi”. Pokúsme sa ju ako dobrú informáciu vložiť do debát, ktoré pred druhými otvoríme.

Leták pripravili:
Margita Stančíková
Letícia Dirbáková CJ
Milan Hudaček SJ

Leták akcie 365 na október 2020 v PDF