Jezuiti z rozličných krajín sa v dňoch 5. – 8. decembra 2023 stretli v Ríme na medzinárodnom workshope „Rozlišovanie a apoštolské plánovanie“. K téme pristúpili ako k metóde vnútornej obnovy rehole v záujme plnenia jej poslania v meniacich sa podmienkach.

Generálny asistent a poradca pre rozlišovanie a apoštolské plánovanie páter John Dardis SJ z Írska privítal medzi vyše stovkou účastníkov aj členov a členky iných spoločenstiev ignaciánskej rodiny a spolupracovníkov z radov laikov. Príspevky odborníkov spojené s diskusiami sa na prvom mieste týkali vernosti charizme sv. Ignáca z Loyoly a postojov potrebných na to, aby sa apoštolské plánovanie dialo pod vedením Ducha Svätého.

Generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej páter Arturo Sosa SJ hovoril o apoštolskom plánovaní ako „ceste obnovy a nádeje“. Zdôraznil prvoradosť  duchovného ukotvenia každého plánovania a obnovy:

„Ak ste zodpovední za procesy realizácie alebo realizáciu apoštolských plánov na ktorejkoľvek úrovni Spoločnosti, ste povolaní ich usmerňovať tým, že zabezpečíte modlitbový rozmer a zaručíte priestor pre duchovnú komunikáciu. Nie sme spoločnosť ani mimovládna organizácia, ale apoštolský organizmus, ktorý plánuje duchovne a nielen manažérsky. Ako organizácia chceme byť nástrojmi Božieho pôsobenia v dejinách tak, ako Duch Svätý inšpiroval Ignáca z Loyoly a prvých spoločníkov. Túto charizmu sme dostali a musíme ju obnoviť v našom životnom poslaní aj prostredníctvom rozlíšeného apoštolského plánovania.“

Generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej páter Arturo Sosa SJ

Ako skonštatoval páter Sosa, pri nových výzvach pre Cirkev a úbytku rehoľných povolaní, najmä v Európe, je nevyhnutná reštrukturalizácia, aby sa predišlo preťaženosti a zachovala sa akcieschopnosť rehole v duchu jej charizmy. Univerzálne apoštolské preferencie, ktoré si rehoľa vytýčila na obdobie 2019 – 2029, sú podľa jeho slov výzvou k obráteniu. Toto obrátenie znamená prekonávanie sektorovosti pôsobenia jezuitov, chápanie ich poslania ako pohybu, udržiavanie si pevného základu v Duchu Svätom, jednotnosť osobného života a poslania ako „život-poslanie“ a tiež aj uvedomelé praktizovanie apoštolského plánovania. Páter Arturo Sosa okrem iného uviedol:

„Dovoľte mi osobitné zamyslenie pre tých z vás, ktorí plánujete v kontextoch, kde trpíme znižovaním počtu jezuitov. Prosím, nezužujte svoju víziu. Potrebujeme víziu, ktorá je široká, odvážna, tvorivá… Udržujte tento druh vízie živý a dobre živený. Nedovoľte, aby z menších čísel pramenil pesimizmus vedúci k zmenšovaniu a zužovaniu vízie. Problémy týkajúce sa počtu jezuitov a obmedzených zdrojov existovali vždy, v rôznych podobách už od čias samotného Ignáca. Niekedy si predstavujeme iluzórnu históriu, v ktorej vidíme prestížnu, početnú Spoločnosť s mocnými inštitúciami. Naša predstavivosť skresľuje dejiny. Je pravda, boli časy, keď bola Spoločnosť v nebezpečnom pokušení byť sebestačnou a sebastrednou.“

Generálny predstavený Arturo Sosa v súvislosti s obnovou ďalej hovoril o vyhýbaní sa aktivizmu, ktorého výsledkom je preťaženosť a vyhorenie, ako aj o posilňovaní medziprovinčnej spolupráce, či o prekonávaní etnicko-kultúrnych uzavretostí. Pri téme posilňovania spolupráce nezabudol na potrebu primeranej formácie tých, ktorí spolupracujú s jezuitmi na ich dielach:

„Ďalším mimoriadne dôležitým bodom, keď hovoríme o spolupráci, je výzva, ktorú predstavuje formovanie tých, ktorí pochádzajú z rôznych povolaní, spolupracujú na apoštoláte Spoločnosti a stávajú sa spoločníkmi (partnermi) v misii. Čelíme nápadnému nepomeru medzi úsilím a zdrojmi investovanými do formácie jezuitov a do formácie partnerov v misii.“

Viaceré jezuitské provincie v poslednej dobe prešli alebo ešte prechádzajú tvorbou apoštolských plánov formou spoločného rozlišovania, do ktorého sú zapojení členovia rehole i laickí spolupracovníci. Medzinárodný workshop organizovaný Generálnou kúriou slúžil aj na výmenu ich nadobudnutých skúseností. Hovorilo sa o metóde spoločného duchovného rozlišovania, o zabezpečení dobrej komunikácie pri tvorbe plánu, či o monitorovaní realizačnej fázy.

V programe boli aj témy ako význam synodálneho procesu v súvise s apoštolským plánovaním, dôležitosť prístupu zosieťovania, otázky plánovania vo vzťahu k získavaniu finančných zdrojov. Workshopy sa týkali aj výmeny skúseností z novovytvorených provincií, ktoré v posledných rokoch vznikli spájaním.

Počas štvordňového programu sa opakovane dával dôraz na modlitbu. Každý večer sa účastníci zišli na spoločnom slávení svätej omše. Hovorilo sa aj o pripravenosti počítať s Božími prekvapeniami na ceste, tak ako pre  sv. Ignáca je nasledovanie Krista v rehoľnom živote predovšetkým „cesta“. Plnenie poslania podľa Božej vôle si vyžaduje dôsledné rozlišovanie, osobné nasadenie, budovanie vzťahov so spoločníkmi na ceste a zároveň plnú dôveru v Božiu prozreteľnosť.

Na záver možno zhrnúť, že správne poňaté apoštolské plánovanie je prostriedkom vnútornej obnovy rehole. Spoločné komunitné rozlišovanie vo vnímavosti na pôsobenie Ducha Svätého a pri ponechaní výsledného rozhodnutia na predstavených utužuje bratskú spoluprácu i ducha poslušnosti a otvára možnosti pre spoluprácu s laikmi.

Oficiálna stránka podujatia

Text: Jozef Bartkovjak SJ, foto: Komunikačné oddelenie Generálnej kúrie Spoločnosti Ježišovej