Čo prináša  aprílové vydanie časopisu Posol?

Rubrika Stále aktuálne slová sa začína titulkom – výzvou Svätého Otca Majme odvahu. Pápež pripomína čas, keď mal byť Ježiš vzatý zo zeme, pričom ostal sám, v najťažšej chvíli ho apoštoli opustili. „Kráčal osamotený ku krížu, nepochopený svojimi,“ píše Svätý Otec. Nabáda nás, aby sme zastali pred krížom a zhovárali sa s Ježišom, uvedomili si, čo všetko pre nás urobil a prosili ho o odvahu nasledovať ho zblízka.

V úvodníku nazvanom Dielo spásy sa Roman Modig zamýšľa nad Pánovým zmŕtvychvstaním a postavami, ktoré Ježiša sprevádzajú práve krátko po ňom: Mária Magdaléna, apoštol Peter, apoštol Ján. Na záver článku nechýba výzva prinášať zmŕtvychvstalého Krista do dnešného sveta, do prostredia, kde žijeme.

Bystrík Mistrík ponúka čitateľom novú báseň, inšpirovanú výrokmi, ktoré Spasiteľ vyslovil pri dovŕšení svojej obety za nás. Báseň nesie názov Ježišove slová z kríža.

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby a venuje sa osobnosti  svätého Bernardína Sienského (1380 – 1444). Pripomína dôležité križovatky jeho života, cestu za Pánom – do kajúceho bratstva i kňazstva, ďalej to, ako sa stal vyhľadávaným kazateľom a misionárom, zmierovateľom znepriatelených.

V rubrike Apoštolát modlitby sa autorka Andrea Eliášová venuje komunite Cenacolo, jej zakladateľke, talianskej rehoľnej sestre Elvíre Petrozziovej a jej úctyhodnému svedectvu o nasledovaní Krista medzi „stratenými dušami“. Pripomína, že sestra Elvíra nikdy nemala čas myslieť na seba, lebo vždy hľadela na druhých. „Neexistuje väčšie kráľovstvo ako srdce človeka,“ hovorí misionárka mladých. Preto má článok názov Liek Cirkvi pre doráňané duše.

Zastávka vo vnútornom pokoji – tak nazval svoj článok Ján Černý. Píše o tom, že ľudia najčastejšie vyhľadávajú pokoj a radosť. Ale často ich k nim privedie až prežitá bolesť, ako to bolo aj v prípade autora článku, ktorý prišiel o syna. „Márne je naše úsilie meniť svet a druhých bez vnútorného pokoja,“ konštatuje veľavravne. Svoje zamyslenie končí modlitbou svätého Františka Assiského.

Páter Ján Ďurica SJ v cykle Biblia a morálka objasňuje význam daru Eucharistie – nebeskej hostiny, ktorá formuje duchovné spoločenstvá.

V rubrike V radosti i bolesti prináša autorka Andrea Eliášová reportáž Lurdy a ich posolstvo ako liek aj v ťažkých časoch. Prináša svedectvo štyridsiatničky Alexandry, uzdravenej na tomto pútnickom mieste, a tiež výpoveď rehoľnej sestry Kataríny, ktorá v Lurdoch slúžila chorým ako dobrovoľníčka. Nechýba posolstvo vizionárky Bernardety Soubirousovej, ktorej sa zjavila Lurdská Panna Mária, a jej odkaz pre súčasníkov: „Ustavične križuj svoju vôľu, úsudok, záľuby, náklonnosti, city.“

V príbehu Vypočutá modlitba nájde čitateľ pozoruhodné svedectvo z jednej bratislavskej nemocnice, ktoré v roku 1960 zaznamenal kňaz salezián Ján Augustín Beňo.

Redakcia prináša aj nepravidelnú rubriku Hlasy a ohlasy, ktorá potvrdzuje záujem čitateľov o časopis nielen na Slovensku, ale aj v Kanade.

 Páter Milan Hromník  v rubrike Z našich dejín pokračuje v cykle článkov na tému Biskup Ján Vojtaššák. Tentoraz približuje rehabilitáciu biskupa Vojtaššáka po zmene režimu u nás a tiež úctu, akej sa teší na rozličných miestach Slovenska. Okrem toho autor pripomína začatie procesu blahorečenia biskupa Vojtaššáka na diecéznej úrovni, zbieranie svedectiev o svätosti jeho života i prekážky s ním spojené.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva čitateľom do pozornosti knihu Panna Mária v živote Pátra Pia. Kniha čerpá zo svedectiev kapucínskych spolubratov, z rozprávaní duchovných synov a dcér Pátra Pia, z výskumu jeho korešpondencie i zo skúseností talianskeho autora.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová vysvetľuje deťom tému Prečo je dôležité byť ohľaduplný – s dôležitým mravným posolstvom. Cez príbehy Starého i Nového zákona – najmä tie o Božom milosrdenstve prejavovanom počas celých dejín – pomáha deťom ukázať, aké ušľachtilé plody prináša dobro konané z lásky voči iným. Nechýbajú ani motivačné otázky pre najmenších.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia napríklad to, že až 800 rehoľníkov, rehoľníčok a kňazov objavilo za uplynulých tridsať rokov svoje povolanie v Medžugorí. Vedeli ste, že na Turínskom plátne nie je odtlačok tela mŕtveho muža – Ježiša po vložení do hrobu, – ale odraz postavy, ktorá chce vstať? Ukázal to najnovší výskum španielskeho profesora z univerzity v Navarre. V rubrike sa čitateľ dozvie aj to, že najstaršia katedrála na svete sa nachádza vArménsku.

Autorka Katarína M. Tóthová v článku Láska prúdiaca zo Svätého kríža pripomína, že „ak nebudeme Ježiša nasledovať v láske, nikdy sa nebudeme vedieť zjednotiť s jeho krížom a nikdy nespoznáme krásu čností Ježišovho Najsvätejšieho Srdca.“

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.