Čo prináša aprílové vydanie časopisu Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová sa pápež František venuje téme čnosti trpezlivosti. Uvažuje o ľudskej a Božej trpezlivosti, ktoré sú úplne odlišné. Hovorí o tom, že trpezlivý človek je Božím svedkom: nie je pasívny, nepoddáva sa osudu, ale je vždy plný nádeje. Svätý Otec pripomína, že Ježiš svojím trpezlivým svedectvom zmenil dejiny: pokornou silou lásky. Tak máme konať aj my, ak chceme Ježiša nasledovať.

Žiť v strachu, či dôvere? Pod týmto titulkom prináša skúsený duchovný radca jezuitský páter Jozef Šuppa úvahu o tom, čo všetko dnes narúša pokoj v srdciach ľudí, v rodinách, v spoločnosti. „Nech sú pre nás veľkonočné sviatky veľkým krokom dopredu od strachu k nádeji, aby sme napriek všetkým obavám žili zo svetla, ktorým je zmŕtvychvstalý Kristus,“ odporúča autor úvodníka.

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Venuje sa znovu osobnosti  svätej Terézie od Ježiša – tzv. Veľkej (1515-1582). Píše aj o tom, že svätica neraz opisuje nesmrteľnú dušu v podobe krásnej záhrady, ktorú si človek musí vážiť a chrániť ju ako najcennejší poklad. Čitateľ sa dozvie o dare stigmatizácie, ktorý dostala a ktorý trval až do konca jej života. Autorka sa vracia k  posledným rokom života svätej Terézie z Avily. Pripomína, že sa stala prvou ženou v dejinách s titulom „učiteľka Cirkvi“ a že ovocím jej modlitieb a duchovnosti bolo mnoho reformovaných kláštorov.

Boží hromozvod – takto nazvala autorka Andrea Eliášová príspevok o službe jezuitu, pátra Martina Halčáka, týkajúci sa osobitne sviatosti zmierenia a jej vplyvu na premeny životov a duší. Ide o konkrétne svedectvá kňaza z jeho služby, pričom vysvetľuje aj svoju cestu ku kňazstvu, ktorá bola zaujímavá, pretože začínal ako kuchár a krčmár.

Rubrika Apoštolát modlitby venuje pozornosť aprílovým modlitbám Svätého Otca za ľudí, ktorí trpia pod diktatúrou autoritárskych režimov alebo musia bojovať za základné ľudské práva v oslabených demokraciách, pričom často riskujú životy. Čitatelia nájdu v rubrike konkrétne svedectvá k tejto téme: prípad manželov Langrovcov a sestry Edigny Terézie Bílkovej z rehole boromejok, ktorým bývalý totalitný režim u nás kruto zasiahol do života.

Rehoľná sestra Katarína Krištofová, postulátorka procesu svätorečenia blahoslavenej Matky Alfonzy Márie Eppingerovej a členka Kongregácie Božského Vykupiteľa prináša aj tentoraz v časopise ďalšie pozoruhodné svedectvo, ktoré je ovocím príhovoru zakladateľky spomínanej rehole – blahoslavenej Matky Alfonzy. Skutočný príbeh nesie názov Vyprosený dar spásy pre Ľudmilu. Ponúka zamyslenie sa nad stavom ženy, ktorá takmer päťdesiat rokov žila bez Boha, ale krátko pred smrťou bola jej duša zachránená.

Páter Ján Ďurica SJ sa v cykle Biblia a morálka venuje tomu, ako správne „čítať“ Ježišove blahoslavenstvá, ako im rozumieť. Vysvetľuje, že blahoslavenstvá nemožno brať ako zámienku na idealizovanie ľudskej núdze v akejkoľvek forme a už vôbec nie v situácii prenasledovania – ako výzvu k pasívnej odovzdanosti. Pripomína, že Ježišom dané smernice majú hodnotu skutočných morálnych príkazov. Svoj príspevok uzatvára citátom známeho dánskeho filozofa a teológa: „Ježiš Kristus nechce obdivovateľov, ale nasledovníkov.“

 V rubrike na povzbudenie chorým a ťažko skúšaným – V radosti i bolesti – autorka Andrea Eliášová prináša článok Posledný servita: s odvahou v apoštoláte i ruinách kláštora. Čitateľom vykresľuje životný príbeh člena rehole servitov – pátra Bonfilia M. Wagnera, ktorý bol mužom modlitby, breviára a ruženca a ktorý obnovoval kláštor servitov v Českej republike – v Nových Hradoch ako vzácne historické dedičstvo. Na túto misiu prišiel z Rakúska po páde totality v Československu. Jeho obdivuhodné úsilie prerušila choroba, on však stihol kláštor odovzdať ďalším nasledovníkom Panny Márie.

 Z pera sestry Veroniky Králikovej CJ pochádza príspevok Ponúkol Bohu svoj život. Autorka píše o statočnom jezuitovi Benjamínovi Martinskom, ktorého životná dráha bola veľkým vyznaním lásky k Bohu i blížnemu.

Páter Milan Hromník pokračuje v cykle Výklad loretánskych litánií. Prináša ďalšiu časť tejto témy, ktorú vystihuje podtitul: Vzťah oslávenej Panny Márie k ľudstvu. Autor v príspevku objasňuje jednotlivé invokácie k Panne Márii – Kráľovnej.

Magdaléna Pajanková v príspevku Lúče milosrdenstva ponúka v dobe koronavírusu úvahu nad niektorými myšlienkami svätej sestry Faustíny. Môžu byť pre nás návodom, ako neupadnúť do vlažnosti a tvrdosti srdca, ale ako ho pretvárať pokorou a milosrdenstvom.

V rubrike Z našich dejín páter Pavol Benedict Lipták OJSS pripomína ďalšie pozoruhodné kapitoly zo života biskupa Pavla Hnilicu v súvislosti so storočnicou jeho narodenia. Opisuje mnohé príkoria a pokorenia, ktoré musel prežiť. Píše o jeho odchode do exilu, kde sa stal symbolom slovenskej trpiacej Cirkvi. Približuje aj záver jeho životnej cesty a jeho túžbu po nebeskej vlasti…

 Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva tentoraz čitateľom do pozornosti knihu Pozeraj sa a počúvaj. Ku koreňom ignaciánskej spirituality. Autor – anglický jezuita David Lonsdale – vychádza z Ignácových duchovných diel i z jeho vlastného životopisu. Záujem o duchovnosť, ktorú daroval Cirkvi svätý Ignác z Loyoly, neutícha ani po 500 rokoch od jeho obrátenia, ktoré si jezuiti pripomenú v máji tohto roku.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým sa skúsená autorka Gabriela Spustová obracia na deti s príbehom Kvapôčky a Vetríčka, ktorí deťom vysvetľujú Jánov krst a pôsobenie Pána Ježiša na púšti. Nechýbajú opäť ani motivačné otázky k téme.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia, že v africkom štáte Burkina Faso pribúda počet duchovných povolaní takým tempom, že už nestačia ani ubytovacie kapacity, ani prednáškové miestnosti. V rubrike nájdete i správu o najstaršej rehoľníčke na svete, o leteckej púti s relikviami sv. Antona Paduánskeho v čase pandémie, alebo o tom, že slovenský výtvarník Stano Lajda vytvoril úspešnú rekonštrukciu známej fresky Posledná večera…

V Roku svätého Jozefa ponúka aprílové číslo Posla modlitby z pera dvoch svätých žien, ktoré mali vo veľkej úcte Ježišovho pestúna. Terézia z Avily dosvedčuje, že Boh často vypočul modlitby na príhovor svätého Jozefa: „Duše, ktoré sa ti zverujú, dosiahnu pomoc mimoriadnym spôsobom.“ V druhej modlitbe sa obľúbenému svätcovi prihovára Terézia z Lisieux. Čitatelia nájdu modlitby pod titulkom: Svätý Jozef – náš dobrý pomocník.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.