Čo prináša aprílové číslo časopisu Posol?

Jeho rany nás uzdravili… Vstúp do Ježišových rán a rozjímaj o láske jeho Srdca k tebe, ku mne a ku všetkým… “ takto nás pozýva pápež František, aby sme uvažovali o význame smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Zároveň pripomína, že „radostné prejavovanie lásky tým, ktorí trpia na tele a na duši, je ten najsprávnejší spôsob, ako žiť evanjelium“.

Radostné svedectvo viery je veľmi dôležité, píše vo svojom úvodníku páter Andrej Filipek SJ. Podnetom k príťažlivému prežívaniu viery môže byť aj častejšie čítanie Skutkov apoštolov, pretože „svätý Lukáš ako kronikár v nich zachytáva udalosti po zoslaní Ducha Svätého, čas veľkého nadšenia a ničím nehatenej apoštolskej horlivosti. Čas radosti a uvedomovania si toho, akí sú ľudia milí Bohu.“

Rubrika Úcta k Ježišovmu Srdcu prináša 3. časť cyklu článkov na tému Srdce Božieho Syna. Autor, kanadský jezuita Gaston Roberge, tentokrát vysvetľuje, že ku vzniku Kristovho eucharistického tela prispievame aj my svojimi obetami.

Rubrika Apoštolát modlitby pozýva k spoločnej modlitbe s pápežom za ženy a ich poslanie – aby im každá kultúra priznala dôstojnosť a hodnotu, aby prestalo ich znevýhodňovanie v prístupe ku vzdelaniu, pri hľadaní zamestnania či v odmeňovaní za prácu. Autor úvahy páter Jozef Bartkovjak SJ uvádza jasné postoje svätého Jána Pavla II. i terajšieho pápeža Františka, pripomína i Všeobecnú deklaráciu ľudských práv.

„Mali by sme sa vyzbrojiť veľkou dávkou trpezlivosti pre naše vlastné nedostatky, aby sme vedeli znášať aj nedostatky našich blížnych. Pán Ježiš neraz pripomínal svätej Faustíne, aby bola trpezlivá nielen voči svojim blížnym, ale aj voči sebe samej,“ píše vo svojej úvahe s názvom Trpezlivosť autorka Katarína Tóthová, pričom si spomína na obľúbenú detskú hru.

Afrika a my. V druhej časti svojho článku kňaz Marián Gavenda – bystrý pozorovateľ –  opisuje život veriacich v Afrike. Prináša zaujímavé zhodnotenie nedávnej cesty do Tanzánie, kam zavítal spolu s ďalšími kňazmi – takisto podporovateľmi misií. Približuje aj činnosť talianskeho misionára, ktorý v Afrike pôsobí už 24 rokov a volajú ho padre Salvatore.

Žalmy – duchovný poklad ľudstva. V novom cykle článkov sa biblista páter Ján Ďurica SJ bude venovať jednej z obľúbených a často čítaných kníh Starého zákona. V úvodnej časti píše: „Žalmy sú veľmi vzácnymi textami v pokladnici modlitieb Cirkvi… Pomáhajú premieňať poznatky na modlitbu, v ktorej oslavujeme Boha ako Stvoriteľa, ďakujeme mu za všetky dobrodenia, prosíme ho o odpustenie…“

Svedectvo Božej lásky – takto nazvala pozoruhodný príbeh zo súčasnosti Veronika, zdravotná sestra. Vyrozprávala, čo prežila pri pacientke v poslednom štádiu jej choroby a vďačne svedčí o milosrdnej Božej láske… Keďže autorka článku má v osobitnej úcte Božiu Matku, s dôverou siahla po Zázračnej medaile Panny Márie a presvedčila sa o jej účinkoch…

Stretnutia so Zmŕtvychvstalým opisuje vo svojej meditatívnej úvahe páter Milan Hromník. Stavia pred náš duchovný zrak známe postavy z evanjelia: Máriu Magdalénu, vernú Ježišovi až po hrob… Ženy, ktorým vzkriesený Pán vyšiel v ústrety… Emauzských učeníkov, ktorým oživil vieru… Apoštolov vo večeradle, ktorým priniesol pokoj… Tomáša, ktorého viera musela dozrieť… Petra…

Veľkonočná radosť žiari z novej básne Bystríka Mistríka: „Ten Kráľ, čo v sláve žiari nám, / aby nás viedol k výšinám, / v kúsku chleba sa daroval. / Nech mu znie od nás pieseň chvál.“

V rubrike Z našich dejín páter Ladislav Csontos SJ píše o rehoľnej sestre Metode Márii Petrášovej (1909 – 2004) zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, rodáčke z Pobedima. Slúžila chorým ako ošetrovateľka až do júna 1950, keď bola zatknutá a odsúdená na 7 rokov väzenia. Tam sa spoznala aj s blahoslavenou sestrou Zdenkou…

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva do pozornosti knihu Jana Dobraczyńského Nikodémove listy. Tento poľský spisovateľ je i na Slovensku známy vďaka svojim románom s biblickou a náboženskou tematikou (Otcov tieň – o svätom Jozefovi, Svätý meč – o svätom Pavlovi). Hoci spravodlivý farizej Nikodém, ktorý sa „znovu narodí“ (porov. Jn 3), je významnou postavou diela, predsa len hlavnou postavou románu je Ježiš.

Rubrika Naši nebeskí priatelia približuje život svätého Fidela, rehoľného kňaza-kapucína, mučeníka zo 17. storočia, ktorý ako horlivý misionár šíril katolícku vieru v Nemecku a vo Švajčiarsku v náročnom období prenikania kalvinizmu.

Uzdravenie desiatich malomocných a sila viery – to je téma aprílovej rubriky Posol deťom malým i veľkým. Skúsená autorka Gabriela Spustová vysvetľuje evanjeliové príbehy zrozumiteľným, živým štýlom. Pripája motivačné otázky pre deti spojené so súťažou pre malých čitateľov.

O viacerých zaujímavostiach a udalostiach z Cirkvi u nás i vo svete sa čitatelia dozvedia v tradičnej rubrike Letom svetom.

Iskry svätého Ignáca – myšlienky zakladateľa jezuitov s úvahami Gabriela Hevenešiho SJ nanovo spracovali páter Vlastimil Dufka SJ a sestra Lívia Marková CJ. Ďalšia z uvedených „iskier“ má názov O svätom prijímaní.

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.