Modlitba je „prvou povinnosťou kresťana“, zdôraznil pápež František pri stretnutí s členmi Apoštolátu modlitby. Poďakoval im za službu, ktorú vykonávajú pre dobro celej Cirkvi podporovaním „mystiky modlitby“.

Svätý Otec prijal v piatok 26. januára 2024 na audiencii vo Vatikáne delegáciu Apoštolátu modlitby – Celosvetovej siete modlitby s pápežom. Skupinu s 36 účastníkmi viedol medzinárodný riaditeľ Apoštolátu modlitby P. Frédéric Fornos SJ. Pápež František sa im prihovoril týmito slovami:

„Som vám veľmi vďačný za túto návštevu. Vážim si vašu prácu, ktorá je cirkevným dielom a ktorá sa zrodila uprostred Spoločnosti Ježišovej.

Vo svojej apoštolskej práci – ak ju vykonáva dobre – cíti veriaci, diakon, kňaz, zasvätená osoba či biskup silnú potrebu modlitby a príhovoru. Znamená to, že samotná činnosť, hoci apoštolská, je bez modlitby iba podnikateľskou aktivitou. To, čo dáva zmysel apoštolátu, je modlitba.

Vždy na mňa robilo veľký dojem to, čo povedal Peter apoštolom po ustanovení diakonov: „A nám“ – teda biskupom – „zostáva venovať sa modlitbe a ohlasovaniu slova“ (porov. Sk 6,4).

Iným slovom, prvou povinnosťou biskupa je modliť sa. Modliť sa je prvou povinnosťou kresťana. Modlitba. Inak hrozí, že sa staneme čisto prirodzenou, svetskou inštitúciou s politickým typom práce.

A preto vám ďakujem za prácu, ktorou v Cirkvi podporujete túto mystiku modlitby, tak u laikov, ako aj u zasvätených či vysvätených osôb. Vďaka za to, čo robíte.“

Účastníci audiencie 26. 1. 2024 v Sále pápežov Apoštolského paláca

Apoštolát modlitby tento rok oslávi 180 rokov. Vznikol v roku 1844 vo Francúzsku v prostrední jezuitov, ktorí ho rozšírili po celom svete. Spája sa s úctou k Ježišovmu Srdcu a spočíva v obetovaní modlitieb, radostí a utrpení všedného dňa na úmysly Svätého Otca.

Patrónmi Apoštolátu modlitby sú sv. František Xavérsky a sv. Terézia z Lisieux.

Medzinárodný riaditeľ Apoštolátu modlitby P. Frédéric Fornos SJ v mene všetkých pozdravil Svätého Otca

Pripomeňme, že rok 2024 je v rámci prípravy na blížiace sa Jubileum 2025 venovaný téme modlitby ako „Rok modlitby“. V liste súčasnému proprefektovi Dikastéria pre evanjelizáciu Mons. Rinovi Fisichellovi pápež František píše:

„V tomto čase príprav sa už teraz teším, že rok, ktorý predchádza jubilejnej udalosti, teda rok 2024, bude venovaný veľkej „symfónii“ modlitby. Predovšetkým obnoveniu túžby byť v Pánovej prítomnosti, počúvať ho a klaňať sa mu.“

Svätému Otcovi symbolicky odovzdali formačný program Apoštolátu modlitby „Cesta srdca“

Na jubilejný rok s mottom „Pútnici nádeje“ sa tak celá Cirkev pripravuje modlitbou. O tom, aká má byť táto modlitba, Svätý Otec upresňuje:

  • modlitba chvály za jeho diela vo stvorení, ktoré každého zaväzuje k úcte a ku konkrétnemu a zodpovednému konaniu na jeho ochranu,
  • modlitba ako hlas „jedného srdca a jednej duše“ (porov. Sk 4,32), ktorý sa premieta do solidarity a zdieľania každodenného chleba,
  • modlitba ďakovania Bohu za mnohé dary jeho lásky k nám,
  • modlitba, ktorá umožňuje každému mužovi a každej žene na tomto svete obrátiť sa k jedinému Bohu, vyjadriť mu to, čo je skryté v skrytosti srdca,
  • modlitba ako cesta k svätosti, ktorá vedie človeka k prežívaniu kontemplácie aj uprostred činnosti.

Na pozvanie Svätého Otca spoločne prežívajme „intenzívny rok modlitby, v ktorom sa srdcia otvárajú, aby prijali hojnosť milosti, čím sa  modlitba Otče náš, ktorú nás naučil Ježiš, stáva životným programom každého z jeho učeníkov.”

Spracoval Jozef Bartkovjak SJ, foto Vatican Media