Martin Benko SJ prijme kňazskú vysviacku

S radosťou Vám oznamujeme, že náš spolubrat Martin Benko SJ príjme 10. apríla o 10.30 kňazskú vysviacku v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave. Svätiteľom bude arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa slávnosť bude konať iba v úzkom kruhu najbližších. Vysviacku však bude možné sledovať ONLINE na

Martin Benko SJ prijme kňazskú vysviacku2021-04-10T00:31:53+02:00

Katechéza na Veľkonočnú nedeľu

Milé deti, milí rodičia, drahé rodiny! Naše chrámy pre spoločné Bohoslužby sú opäť zatvorené. Preto pokračujeme formou video katechéz, aby sme vám priblížili Božie slovo z konkrétnej nedele. Prihovoríme sa najmä deťom, ale krátkou myšlienkou aj vám dospelým, aby sme vás povzbudili do ďalšieho týždňa. Pre deti bude vždy prichystaná

Katechéza na Veľkonočnú nedeľu2021-05-19T11:14:34+02:00

55. výročie smrti P. Javorku SJ

Tento týždeň si pripomíname 55 rokov od smrti jezuitu P. Venedelína Javorku SJ, jedného z najvýznamnejších slovenských misionárov a tiež zakladateľa a prvým rektorom Pápežského ruského kolégia v Ríme. Pri tejto príležitosti farnosť Černová a OZ Černovský chotár pozývajú na pietnu spomienku, ktorá sa uskutoční 24. marca 2021 prostred­níctvom on-line prenosu: www.cernova.sk/kostol-stream Spomienka začína o 17.00 sv.

55. výročie smrti P. Javorku SJ2021-05-19T11:18:33+02:00

Hymnus k sv. Jozefovi

a Hymnický spev „Ó, svätý Jozef, hľa prichádzame“ vznikol z príležitosti Roku sv. Jozefa. Jeho iniciátorom bol P. Jozef Šuppa SJ, ktorý napísal text spevu. Text zhudobnil P. Vlastimil Dufka SJ a v spolupráci s Máriou Zajíčkovou Králikovou pripravil nahrávku. Text spevu je modlitbou komunity veriacich, ktorá prosí

Hymnus k sv. Jozefovi2021-05-19T11:20:35+02:00

Pápež v Iraku

Tieto slová povedal P. Joseph Cassar SJ, maltský jezuita, ktorý je od roku 2016 riaditeľom Jezuitskej služby utečencom (JRS) v Iraku, keď komentoval návštevu Pápeža Františka v tejto tak sužovanej, blízkovýchodnej krajiny. Táto návšteva bola ako kairos, hodnotný čas, ktorý presahuje bezprostredný chronologický čas, ktorý žijeme, a ktorý sa nachádza v rukách Božích, hodnotí

Pápež v Iraku2021-05-19T11:24:02+02:00

100. narodeniny P. Martinského SJ

Ježiš pri poslednej večeri povedal svojim učeníkom: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.“ (Jn 15, 13) Život a obeta pátra Benjamína Martinského SJ sú živým príkladom takejto lásky. Otec Benjamín bol kňaz a rehoľník, ktorý sa nebál svedčiť o Kristovi svojim životom a

100. narodeniny P. Martinského SJ2021-05-19T11:19:45+02:00

Akadémia v štrajkovej pohotovosti

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave (AS TU) ako reprezentant akademickej obce a samosprávy TU v Trnave s obavou sleduje kroky ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a štátneho tajomníka v oblasti vysokého školstva a vyhlasuje štrajkovú pohotovosť akademickej obce Trnavskej univerzity v Trnave. AS TU zásadne odmieta zverejnený

Akadémia v štrajkovej pohotovosti2021-05-19T11:26:54+02:00

História pobožnosti Krížovej cesty

Krížová cesta, po latinsky Via Crucis alebo Via Dolorosa, je kresťanským názvom pre pôvodnú cestu, ktorou kráčal Ježiš Kristus po tom, ako ho Poncius Pilát odsúdil na smrť. Na tejto ceste si musel Ježiš Kristus sám niesť kríž, na ktorom bol ukrižovaný. Pôvodne toto kráčanie začalo pri pevnosti Antónia, ktorú

História pobožnosti Krížovej cesty2021-02-25T19:10:10+01:00

90. narodeniny Vatikánskeho rozhlasu

V piatok 12. februára 2021 uplynulo 90 rokov od slávnostného spustenia Vatikánskeho rozhlasu. Toto dielo založené Gulielmom Marconim na žiadosť Pápeža Pia XI, bolo zverené jezuitom. Jeho úlohou je  informovať, prinášať hlas pápeža do celého sveta a šíriť evanjeliovú nádej. Od roku 2015, kedy bolo zriadené Dikastérium pre komunikáciu, bol

90. narodeniny Vatikánskeho rozhlasu2021-05-19T11:28:25+02:00

Štúdia a Deň otvorených dverí na Teologickej fakulte

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Bratislave otvára v akademickom roku 2021/2022 bakalárske a magisterské študijné programy: kresťanská filozofia, základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie, sociálna práca so zameraním na rodinu. Záujemcovia o štúdium si môžu podať prihlášky do 31. marca 2021. Viac informácií nájdete na stránke tftu.sk. Ak sa chcete

Štúdia a Deň otvorených dverí na Teologickej fakulte2021-02-15T15:53:22+01:00
Go to Top