V tomto roku si Cirkev pripomenie 500. výročie narodenia sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi. Patrí k najväčším osobnostiam jezuitskej rehole a má zásluhu na katolíckej obnove v nemecky hovoriacej oblasti v dobe po Tridentskom koncile. Je známy ako autor katechizmu, ktorý zohral veľkú úlohu pri obrode cirkevného života.

Sv. Petra Kanízia, nazývaného Apoštolom Nemecka, si pri príležitosti 500-ročnice pripomenú aj v Rakúsku. Jubilejný Kaníziovský rok vyhlásil vo svojej diecéze innsbrucký biskup Mons. Hermann Glettler. Práve Tirolsko bolo jedným z pôsobísk svätca, kde v roku 1562 založil jezuitské kolégium v Innsbrucku. Podobne zakladal kolégiá a školy v Ingolstadte, Mníchove či vo švajšiarskom Friburgu. V roku 1964 vyhlásila Innsbrucká diecéza sv. Petra Kanízia za svojho patróna.

Bohaté rehoľné a misionárske pôsobenie sv. Petra Kanízia bolo spojené aj so sicílskou Messinou, v období koncilu s Tridentom a Boloňou, neskôr s Viedňou a rozsiahlou oblasťou zahŕňajúcou Bavorsko, Rakúsko, Čechy a Uhorsko a tiež aj s ústredím rehole v Ríme, odkiaľ bol vysielaný na cesty po Európe. Ako prvý predstavený Hornonemeckej provincie Spoločnosti Ježišovej bol Kanízius v kontakte aj so Slovenskom. Bola to doba založenia prvej jezuitskej komunity na našom území v roku 1561 v Trnave.

Peter Kanízius (Pieter Kanijs) sa narodil 8. mája 1521 v holandskom Nijmegene. V roku 1543 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej ako prvý jezuita nemeckého jazyka. Kňazstvo prijal v roku 1546 v Kolíne. V roku 1555 vydal Veľký katechizmus, v roku 1556 sa stal prvým provinciálom Hornonemeckej provincie. Zomrel v roku 1597 vo Friburgu. Blahorečený bol v roku 1869, v roku 1925 ho kanonizoval sv. Pius XI. a vyhlásil ho za učiteľa Cirkvi.

-jb-
Zdroj: vaticannews.va