Čo prináša  decembrové vydanie časopisu Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová kladie pápež František do pozornosti tému blízkosti Boha, ktorý kráča so svojím ľudom. Boh je nám blízky. Preto Svätý Otec pobáda čitateľov zamýšľať sa nad tým, či si vieme byť vzájomne blízki – napríklad modlitbou, pomocou, záujmom o druhých ľudí, ktorých trápia ťažkosti či osamelosť.

Zjavila sa dobrota Boha, nášho Spasiteľa: pod týmto názvom čitatelia nájdu vianočný príhovor emeritného pápeža Benedikta XVI. Jeho slová sú nadčasové a môžu byť pre nás  povzbudením aj pri tohtoročnom slávení sviatku Narodenia Pána: „Vianoce sú zjavením Boha a jeho veľkého svetla v Dieťati, ktoré sa zrodilo pre nás… V tejto chvíli, keď je svet na mnohých miestach stále ohrozovaný nási­lím, voláme k Pánovi: Ty, mocný Boh, si sa zjavil ako dieťa a ukázal si sa nám ako ten, ktorý nás má rád a prostredníctvom ktorého láska zvíťazí. Dal si nám pochopiť, že spolu s tebou musíme byť tvorcami pokoja.“

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Venuje sa opäť osobnosti  svätého Františka Xaverského, veľkého jezuitského misionára. Pripomína, že musel prekonávať veľké vzdialenosti za nesmrteľnými dušami a my sme tiež povinní na duchovnej ceste prekonávať mnohé nástrahy. Kladie čitateľom za príklad jeho úplné odovzdanie sa Bohu v každej situácii.

Prvé Vianoce bez mamy: takto nazvala Mária Jurčová, dnes už 93-ročná žena, svoje spomienky na rok 1945 a najsmutnejšie Vianoce v rodine, aké prežila so štyrmi mladšími súrodencami. Ďakuje však za príklad dobrej starej mamy. Za roky dlhého života vyjadruje vďačnosť Božskému Srdcu Ježišovmu, ktoré si uctieva od mladosti a od ktorého čerpá silu doteraz.

Pánove jasle a zápas o srdce – nazvala autorka Andrea Eliášová svoj príspevok v rubrike Apoštolát modlitby. Ponúka zamyslenia lekára Pavla Straussa a konvertitky Viery Malej, ktoré majú podnietiť čitateľov ku spoločným modlitbám s pápežom na jeho decembrový úmysel: aby sme svoj osobný vzťah k Ježišovi Kristovi posilňovali Božím slovom a životom modlitby.

Rehoľná sestra Katarína Krištofová, postulátorka procesu svätorečenia Matky Alfonzy Márie Eppingerovej a členka Kongregácie Božského Vykupiteľa, prináša ďalšie pozoruhodné svedectvo, ktoré je ovocím príhovoru uvedenej blahoslavenej. Zdôverila sa s ním pani Terézia, matka troch detí. Čitatelia ho nájdu pod názvom A po modlitbách prišlo vytúžené dieťa!

Páter Ján Ďurica SJ sa v cykle Biblia a morálka venuje poslednej knihe Nového zákona, teda Apokalypse (Zjaveniu apoštola Jána), z hľadiska morálneho konania ľudí. Objasňuje, ako súvisia pojmy snúbenica a nevesta – nový Jeruzalem a uskutočnené Božie kráľovstvo.

V rubrike na povzbudenie chorým a ťažko skúšaným autorka Andrea Eliášová pod názvom Zachránené duše prináša svedectvo pani Heleny Galbavej z Handlovej, ktorá si pri svojej službe v lekárni všímala osobitne pomoc dušiam. Spomína niekoľko príbehov zo života, v ktorých išlo o ich záchranu, a delí sa s čitateľmi o svoju vnímavosť.

Spomienku na kardinála Jána Chryzostoma Korca ako verného svedka viery prináša jezuita, páter František Sočufka, riaditeľ vydavateľstva Dobrá kniha. Spomína na jeho život, nadčasové svedectvo jeho mravnej sily z obdobia totalitného režimu u nás, ale aj na ich spoločné chvíle a dôležité posolstvá, ktoré otec kardinál zanechal.

Páter Milan Hromník sa opäť venuje téme Loretánskych litánií, ktorú otvoril v októbrovom čísle z príležitosti Loretánskeho jubilejného roku. Teraz sa zameriava na výklad Loretánskych litánií. Vysvetľuje biblický základ jednotlivých titulov Panny Márie a ich význam. Tajomstvá spásy, spojené so životom Panny Márie, nás vedú k rozjímaniu o jej úlohe v Božom pláne spásy.

Rubrika Hlasy a ohlasy dáva priestor čitateľom, aby napísali, čo ich zaujalo z obsahu časopisu alebo v ich bežnom živote. Tentokrát sa ozvali čitatelia Posla zo Šintavy, z Prešova, Rakús a Trnavy.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva do pozornosti knihu Modlitba s mníchmi z vrchu Atos. Obsahuje výroky ôsmich mníchov o modlitbe, duchovnom živote, súčasnej spoločnosti, samote, dôvere i nádeji. Poteší všetkých, ktorí túžia zájsť na hlbinu.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým sa skúsená autorka Gabriela Spustová obracia na deti s príbehom o narodení Pána Ježiša: Betlehemské Dieťatko. Deťom už známe postavy Vetríčka a Kvapôčky vloží priamo do sledovania deja a atmosféry príbehu narodenia Spasiteľa.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia o obetavom kňazovi Thomasovi Bylesovi, ktorý na potápajúcom sa Titanicu zachraňoval životy i duše ľudí. Ďalej tu nájdete svedectvo viery najúspešnejšieho slovenského šprintéra Jána Volka, ktorý vyrástol v katolíckej rodine a má blízko k saleziánom. Aj iné zaujímavé fakty zo života Cirkvi ponúka spomínaná rubrika.

V decembrovom čísle Posla nechýba tradičné koncoročné poďakovanie redakcie za čitateľskú priazeň všetkým čitateľom, šíriteľom a dobrodincom časopisu, ako aj za modlitby, obety a duchovné spoločenstvo.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.