Rozlišovanie

Z Božieho slova
„Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.“ (1Sol 5, 16 – 24)

Gaudete et exultate
Na ceste svätosti je dôležité vedieť rozpoznať či niečo pochádza od Ducha Svätého, alebo od zlého ducha. Jediným spôsobom ako to rozpoznať je postoj rozlišovania, ktorý sa stáva dnes osobitne potrebný. Súčasný život ponúka enormné možnosti konania i rozptýlenia a svet ich prezentuje, ako by boli všetky platné a dobré. Bez múdrosti rozlišovania sa môžeme ľahko zmeniť na bábky vydané napospas momentálnym tendenciám.
Keď sa v našom živote objaví niečo nové, treba rozlíšiť, či je to nové víno pochádzajúce od Boha, alebo len klamlivá novosť ducha sveta či ducha diabla. Pri iných príležitostiach nastáva pravý opak, pretože sily zla nás vedú k tomu, aby sme nič nemenili, aby sme nechali veci tak ako sú, a rozhodli sa pre strnulosť alebo nepoddajnosť. A tak bránime, aby mohlo pôsobiť vanutie Ducha. Rozlišovanie je potrebné nielen vo výnimočných okamihoch, keď treba riešiť vážne problémy, alebo keď treba urobiť zásadné rozhodnutie. Je to tiež nástroj ako lepšie nasledovať Pána. Potrebujeme ho vždy, aby sme boli disponovaní spoznať prítomnosť Boha a jeho milosti. Mnohokrát sa toto deje v malom; v tom, čo sa zdá nepodstatné, pretože veľkodušnosť sa ukazuje v jednoduchých a každodenných veciach. Ide o to neklásť limity veľkému, lepšiemu a krajšiemu, ale zároveň sa sústrediť aj na drobnosť, na to, čo treba urobiť dnes. Preto je dôležité neprestať v dialógu s Pánom, ktorý nás miluje, robiť si každý deň úprimné „spytovanie svedomia“.
Aj keď k nám Pán hovorí rozličnými spôsobmi – uprostred našej práce, prostredníctvom druhých a v každom okamihu – nie je možné zanedbať ticho dlhšej modlitby na lepšie vnímanie tohto jazyka, na objasnenie skutočného zmyslu inšpirácií, ktoré veríme, že sme dostali, na upokojenie úzkostí a usporiadanie celku vlastnej existencie v Božom svetle. Tak môžeme dovoliť, aby sa zrodilo niečo nové čo vyviera zo života osvieteného Duchom. (GE 166-175)

Krátke zamyslenie
Dnes vnímame Sv. Ignáca ako veľkého učiteľa duchovného života a rozlišovania, no aj on sám, dlho hľadal svoju životnú cestu. Neprestajne rozlišoval, akým spôsobom má slúžiť Bohu a ľuďom. Ignác začal od svojho zranenia pozorovať, čo sa v ňom odohráva, jeho vlastné vnútorné pohyby a hnutia, a tieto svoje skúsenosti zapisoval. To bolo počiatkom vzniku Duchovných cvičení. Chcel, aby sa takto aj druhí naučili, ako hľadať a nachádzať Boha vo všetkých veciach. Ako s Ním komunikovať jazykom vnútorných hnutí, ktorého gramatikou sú pravidlá pre rozlišovanie duchov. Ako sa zorientovať v živote a ako konkrétne postupovať, keď potrebujem urobiť rozhodnutie. Ignác je svätcom a veľkým učiteľom duchovného života.

Prosby
Prosíme ťa, Pane, o dar vedieť dobre rozlišovať a spoznávať v našich životoch tvoj plán s nami.
Prosíme ťa, vyslyš nás.
Prosíme ťa, Pane, o disponovanosť počúvať ťa a o ochotu vzdať sa vlastného, aby nás to otváralo a viedlo k lepšiemu životu.
Prosíme ťa, vyslyš nás.
Prosíme ťa, Pane, o dary Ducha Svätého, aby nás oslobodil a aby vyhnal z nás strach, kvôli ktorému mu nedovoľujeme vstúpiť do všetkých oblastí nášho života.
Prosíme ťa, vyslyš nás.

Bože, náš Otče, ty si otvoril oči svätému Ignácovi, aby videl celé stvorenie ako to, ktoré je naplnené tvojou prítomnosťou a prozreteľnosťou. Prosíme ťa, otvor aj naše oči, aby sme videli všetky veci novým spôsobom v Kristovi na tvoju väčšiu slávu. Amen.

Duša Kristova, posväť ma. Telo Kristovo, spas ma. Krv Kristova, napoj ma. Voda z boku Kristovho, umy ma. Umučenie Kristovo, posilni ma. Ó, dobrý Ježišu, vyslyš ma. Do svojich svätých rán skry ma. Nedaj mi odlúčiť sa od teba. Pred zlým nepriateľom chráň ma. V hodinu smrti mojej povolaj ma. A daj mi prísť k tebe, aby som ťa s tvojimi svätými chválil na veky vekov. Amen.

 

 

Deviatnik s názvom „Na ceste svätosti so sv. Ignácom z Loyoly“ sme pripravili pri príležitosti 400. výročia svätorečenia sv. Ignáca z Loyoly, ktorý bol na slávu oltára vyzdvihnutý spolu s Františkom Xavérskym, Teréziou Avilskou, Filipom Nerim a Izidorom z Madridu pápežom Gregorom XV. 12. marca 1622.

Ponúkame vám ho ako príležitosť spoločne sa modliť a pripraviť sa spolu s nami na slávenie svätorečenia, ktoré bude v sobotu 12. marca 2022.