V apríli nás pápež František v Apoštoláte modlitby pozýva: Modlime sa, aby každá kultúra priznala ženám ich dôstojnosť a hodnotu a aby sa skončilo ich znevýhodňovanie, ktorým trpia v rozličných častiach sveta.

„Holky těžší to maj“ – to je refrén trampskej piesne, ktorá už dnes menej zaznieva z rádia. Za čo konkrétne sa modlíme v tomto mesiaci? Nejde len o to, aby nejaké vzdialené kultúry a civilizácie zmenili svoje chybné postoje. Ani čisto len o otázku práv a ich uvádzania do praxe. Ani nie iba o politiku. A určite nie o sploštené ideologické pozície o súperení muža a ženy. Ide o niečo viac. Ide tu o spravodlivosť a o lásku. Oboje spolu. Ide o verejnú, ale aj o súkromnú sféru, o postoje a o svedomie každého z nás.

Sv. Ján Pavol II. v apoštolskom liste o dôstojnosti a povolaní ženy Mulieris dignitatem píše: „Dôstojnosť ženy sa úzko spája s láskou, ktorú prijíma vzhľadom na samu ženskosť, ako aj s láskou, ktorú opätuje Morálna sila ženy, jej duchovná moc sa spája s vedomím, že Boh jej osobitným spôsobom zveruje človeka, ľudskú bytosť … dokonca i v podmienkach spoločenskej diskriminácie, v akých sa môže ocitnúť.“ (č. 30)

Dvojitá daň ženy

Od roku 1948 platí Všeobecná deklarácia ľudských práv: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach“ (čl. 1), a to „bez akéhokoľvek rozdielu rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia“ (čl. 2).

Platí deklarácia len na papieri? Žena to stále má zložitejšie s pracovnými príležitosťami, neraz má menšiu mzdu za rovnaký výkon. Jej starostlivosť o deti a možné ďalšie materstvo sú v očiach zamestnávateľa znevýhodnením. Ak ide žena do politiky, musí obetovať viac než muž. V niektorých krajinách sú ženy znevýhodnené aj v prístupe k vzdelaniu.

Hoci už nie je výnimkou, že manželia si dokážu rozdeliť záťaž v domácnosti, zamestnanú mamu doma zvyčajne čaká „druhá šichta“. Spomínaná deklarácia pritom hovorí, že „každý má právo na odpočinok,“ (čl. 24) a „materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc“ (čl. 25). Musí žena platiť dvojitú daň – z práce i z odpočinku?

Prirodzená reciprocita

Muž a žena majú svoje zásadné odlišnosti, ale ako hovorí Svätý Otec, „rozdielnosť nemusí vyústiť do nerovnosti, ale do väčšieho vzájomného uznania“ (Príhovor Nadácii Centesimus Annus, 11. marca 2023).

Na správny vzťah muža a ženy útočia ideológie. Pápež František upozorňuje na rozličné formy „ideológie, všeobecne nazývanej gender, ktorá neguje rozdielnosť a prirodzenú reciprocitu muža a ženy. Projektuje spoločnosť bez pohlavných rozdielov a vyprázdňuje antropologický základ rodiny“ (Amoris laetitia, 56).

Dnes je v móde zavádzať „nové práva“, dokonca aj na pôde OSN. Napr. pseudoprávo na potrat sa prezentuje ako podmienka emancipácie ženy. Neplatí ani argument, že v kultúrach s prenatálnou selekciou chlapcov je to nabrúsený bumerang proti samotnej žene? Pre dôstojnosť ženy by bolo potrebné niečo celkom iné, napr. zákaz „prenajímania maternice“.

Ružomberská Madona – detail oltárneho obrazu z kaplnky niekdajšieho jezuitského noviciátu

Vznešená úloha ženy

Pápež František dôrazne poukazuje na dôstojnosť ženy a jej špecifickú a nezastupiteľnú úlohu v spoločnosti i v Cirkvi. S pohľadom upretým na Pannu Máriu opakuje, že „Cirkev je žena“. Keď hovorí o potrebe „demaskulinizácie Cirkvi“, čiže o zmene jej príliš mužsky vyznievajúcich prejavov, nie je to feminizmus, ale docenenie špecifického príspevku ženy.

V súvislosti s aprílovým modlitbovým úmyslom Svätého Otca si položme otázku: Nežijeme aj my v civilizácii zvýhodňovania muža? Nemáme v podvedomí takúto mentalitu? Dôstojnosť a hodnotu ženy si potrebujeme uvedomovať všetci, muži i ženy, a správať sa podľa toho v súkromnej i verejnej sfére.

Ak dôkladne uvažujeme nad touto témou, privádza nás to k modlitbe. Môžeme sa inšpirovať slovami sv. Jána Pavla II.:

„Dôstojnosť každého človeka a povolanie, ktoré zodpovedá tejto dôstojnosti, majú svoju poslednú príčinu v spojení s Bohom. Mária – biblická žena – je najdokonalejším vyjadrením tejto dôstojnosti a tohto povolania.“ (Mulieris dignitatem, 5)

Úmysel našich biskupov na mesiac apríl znie:

Aby sme radostným svedectvom o Kristovom zmŕtvychvstaní prinášali svetu zmysel života a nádeje.

Text a foto: P. Jozef Bartkovjak SJ, koordinátor Apoštolátu modlitby na Slovensku