Svätosť prežívaná v každodennosti

Z Božieho slova
„Ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý.” (1Pt 1, 15-16)

Gaudete et exultate
Nemyslime len na tých, ktorí sú už blahoslavení alebo svätorečení. Duch Svätý svätosť rozlieva všade, na svätý ľud verný Bohu, pretože „Bohu sa zapáčilo posväcovať a spasiť ľudí nie každého osve, bez akéhokoľvek vzájomného spojenia, ale vytvoriť z nich ľud, ktorý by ho pravdivo poznal a sväto mu slúžil“. Pán v dejinách spásy zachránil jeden ľud. Plná identita nejestvuje bez prináležitosti k ľudu. Preto sa nik nespasí sám ako izolovaný jednotlivec, ale Boh nás povoláva s tým, že berie do úvahy zložitú spleť medziosobných vzťahov, ktoré sa vytvárajú v ľudskom spoločenstve: Boh chcel vstúpiť do ľudovej dynamiky, do dynamiky ľudu.
Páči sa mi vidieť svätosť v ľude trpezlivého Boha: v rodičoch, ktorí s veľkou láskou vychovávajú svoje deti; v mužoch a ženách, ktorí pracujú, aby domov priniesli chlieb; v chorých, v staručkých rehoľníčkach, ktoré sa stále usmievajú. V tejto stálosti kráčania vpred, v každodennom nasledovaní, vidím svätosť zápasiacej Cirkvi. Je to mnoho ráz svätosť „vedľajších dverí“, tých, ktorí žijú medzi nami a sú odrazom Božej prítomnosti, alebo – aby som použil iný výraz – „strednej triedy svätosti“. (GE 6-7)

Krátke zamyslenie
Sv. Ignác bol zranený v bitke o Pamplonu. Zasiahla ho do nohy guľa z kanóna a celú mu ju rozlámala. Táto udalosť rozbila nielen nohu, ale aj jeho sny o sláve a bohatstve. Kanonizačná bula z 12. marca 1622 hovorí o sv. Ignácovi, že bol povolaný zo svetskej slávy a vojenskej služby k svätému životu, ktorý ho doviedol k službe a utešovaniu duší. Sv. Ignác sa naučil snívať o veciach inak, bdelo a odhodlane. Začal vnímať každý okamih ako dar a príležitosť pre stretnutie sa s Ježišom Kristom, ktorému po celý svoj zvyšok života túžil verne slúžiť ako jedinému a večnému Kráľovi.

Prosby
Pane, ty si viedol sv. Ignáca od svetskej slávy k službe Tebe. Veď aj nás svojim Svätým Duchom, aby sme ťa poznávali a nasledovali v našej každodennosti.
Prosíme ťa, vyslyš nás.
Pane, prosíme ťa o stálosť a vytrvalosť, aby sme mali silu každý deň kráčať vpred a boli znakom tvojej prítomnosti v tomto svete a vydávali živé svedectvo viery a lásky.
Prosíme ťa, vyslyš nás.
Pane, daj nám viac a viac poznávať, že sme tvoj ľud a na svojej ceste nekráčame osamelí a izolovaní, ale spoločne s našimi bratmi a sestrami.
Prosíme ťa, vyslyš nás.

Bože, náš Otče, ty si otvoril oči svätému Ignácovi, aby videl celé stvorenie ako to, ktoré je naplnené tvojou prítomnosťou a prozreteľnosťou. Prosíme ťa, otvor aj naše oči, aby sme videli všetky veci novým spôsobom v Kristovi na tvoju väčšiu slávu. Amen.

Duša Kristova, posväť ma. Telo Kristovo, spas ma. Krv Kristova, napoj ma. Voda z boku Kristovho, umy ma. Umučenie Kristovo, posilni ma. Ó, dobrý Ježišu, vyslyš ma. Do svojich svätých rán skry ma. Nedaj mi odlúčiť sa od teba. Pred zlým nepriateľom chráň ma. V hodinu smrti mojej povolaj ma. A daj mi prísť k tebe, aby som ťa s tvojimi svätými chválil na veky vekov. Amen.

 

 

Deviatnik s názvom „Na ceste svätosti so sv. Ignácom z Loyoly“ sme pripravili pri príležitosti 400. výročia svätorečenia sv. Ignáca z Loyoly, ktorý bol na slávu oltára vyzdvihnutý spolu s Františkom Xavérskym, Teréziou Avilskou, Filipom Nerim a Izidorom z Madridu pápežom Gregorom XV. 12. marca 1622.

Ponúkame vám ho ako príležitosť spoločne sa modliť a pripraviť sa spolu s nami na slávenie svätorečenia, ktoré bude v sobotu 12. marca 2022.