Sme svedkami toho, ako súčasná sekulárna spoločnosť nástojčivo vyzýva Cirkev, aby ohlasovala evanjelium. Ako veriaci vnímame naliehavú potrebu prekonať tak nové sekularizmy, ako aj nostalgiu za kultúrnymi prejavmi minulosti. Rozhodli sme sa spolupracovať s Cirkvou na tom, aby sme vnímali sekulárnu spoločnosť ako znamenie čias, ktoré nám dáva príležitosť obnoviť našu prítomnosť v srdci ľudských dejín. Zrelá sekularizovaná spoločnosť nám otvára priestor pre vnímanie viacrozmernosti ľudskej slobody, osobitne náboženskej slobody. V zrelej sekulárnej spoločnosti jestvujú podmienky pre vznik okolností, čo vedú k osobným náboženským procesom, ktoré sú nezávislé od sociálneho alebo etnického tlaku a umožňujú ľuďom klásť si hlboké otázky a slobodne sa rozhodovať pre nasledovanie Ježiša, patriť do cirkevného spoločenstva a prijať kresťanský životný štýl v sociálnej, ekonomickej, kultúrnej aj politickej sfére.

Duchovné cvičenia svätého Ignáca z Loyoly sú privilegovaným nástrojom na to, aby sa život a konanie Pána Ježiša sprítomňovalo v rozličných sociálnych kontextoch súčasného sveta. Preto sme sa rozhodli získať hlbšiu skúsenosť duchovných cvičení, aby nás viedli k osobnému a komunitnému stretnutiu sa s Kristom, ktorý nás pretvára. Zároveň sme sa rozhodli ponúknuť duchovné cvičenia toľkými spôsobmi, ako je len možné, aby sme čím viacerým ľuďom, predovšetkým mladým, ponúkli príležitosť využiť ich na začatie alebo prehĺbenie nasledovania Krista. Skúsenosť duchovných cvičení a spirituality z nich vychádzajúcej uprednostňujeme pri ukazovaní cesty k Bohu prostredníctvom záväzku podieľať sa na vykupiteľskom poslaní Ježiša Krista v dejinách. Rovnako sme sa rozhodli podporovať rozlišovanie ako bežný návyk tých, ktorí sa rozhodli nasledovať Krista. Záväzkom Spoločnosti Ježišovej je praktizovanie a šírenie duchovného rozlišovania – tak osobného, ako aj spoločného – ako riadneho spôsobu pri rozhodovaní, vedeného Duchom Svätým v našom živote, v našich apoštolských prácach a cirkevných spoločenstvách. Toto je rozhodnutie nechať sa viesť Duchom Svätým pri hľadaní a nachádzaní Božej vôle. Prostredníctvom nášho spoločného rozlišovania o apoštolských preferenciách sme zakúsili obnovu v našom spôsobe postupovania. Preto sme sa rozhodli urobiť bežným používanie duchovných rozhovorov a rozlišovania pri implementácii našich preferencií na všetkých stupňoch životného poslania Spoločnosti.

Chceme sa s ostatnými deliť o najpodstatnejší objav nášho života, konkrétne, že rozlišovanie a duchovné cvičenia sv. Ignáca ukazujú cestu k Bohu. Musíme nasledovať volanie prehĺbiť svoje poznanie ignaciánskej spirituality aj skúsenosť s ňou a chceme to urobiť prežívaním viery, ktorá je vtelená a pevná; viery živenej blízkym vzťahom k Bohu, ktorá je ovocím života modlitby; viery, ktorá vstupuje do dialógu s inými náboženstvami a všetkými kultúrami. Naša viera sa prejavuje v činnosti spravodlivosti a zmierenia, pretože vychádza z Ukrižovaného a Vzkrieseného, ktorý nás vedie k ukrižovaným tohto sveta tak, aby sme mohli prinášať nádej v novom živote, ktorý nám dáva Pán. Našou vlastnou je viera, ktorá sa prežíva v komunite a takto sa stáva svedectvom Nádeje.