Čo prináša februárové vydanie časopisu Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová pápež František vyzdvihuje nenahraditeľnú úlohu starých ľudí. Nabáda k medzigeneračnému zdieľaniu. Píše o proroctve starších, ktoré sa uskutočňuje vtedy, keď evanjelium naplno vstupuje do ich života. Čitatelia sa viac dozvedia z článku Požehnaná dlhovekosť.

Jezuita páter Jozef Šuppa SJ sa v úvodníku nazvanom Múdrosť starých ľudí venuje tejto téme vo vzťahu ku sviatku Obetovania Pána. Konštatuje, že žijeme v dobe, ktorá nepočíta so starými ľuďmi. Pripomína slová pápeža Františka: „Ľud, ktorý sa nestará o svojich predkov a neváži si ich, nemá budúcnosť, pretože stratil pamäť.“ Zároveň však autor ponúka riešenie: „Prosme na príhovor Simeona a Anny, aby sme si ctili starých ľudí. Učme sa od nich milovať Boha celým srdcom, nikdy nepokladať modlitbu za stratený čas, ale vnímať ju ako prameň sily, lásky a nádeje.“

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Venuje sa osobnosti mystičky – svätej Terézie od Ježiša, nazývanej Veľkej (1515-1582). Píše o tom, ako sa už v avilskom kláštore uzdravila z ťažkej choroby, o jej úcte k svätému Jozefovi, o mystických víziách, ktoré upevňovali jej vieru v Boha. Autorka spomína zakladanie kláštorov i knihy, ktoré nám svätá karmelitánka zanechala. Príspevok sa končí Teréziiným stretnutím so svätým Jánom od Kríža, ktorý sa stal jej spovedníkom i poradcom.

Trpiace ženy v pápežových modlitbách – tak nazvala autorka Andrea Eliášová svoj príspevok v rubrike Apoštolát modlitby, v ktorom sa venuje téme modlitbového úmyslu pápeža Františka na mesiac február. Ponúka svedectvo slovenského pustovníka brata Máriusa Dismasa v službe ženám žijúcim na ulici. Píše tiež o tom, ako zneužívaným ženám u nás pomáha Cirkev prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity.

Mladej narkomanke svätica zmenila život: pod týmto názvom prináša rehoľná sestra Katarína Krištofová, postulátorka procesu svätorečenia blahoslavenej Matky Alfonzy Márie Eppingerovej a členka Kongregácie Božského Vykupiteľa, ďalšie pozoruhodné svedectvo, ktoré je ovocím príhovoru uvedenej blahoslavenej.

Páter Ján Ďurica SJ sa v cykle Biblia a morálka venuje niektorým ďalším biblickým kritériám, ktoré pomáhajú osvetliť správny postoj k Svätému písmu a prehĺbiť i skvalitniť tak duchovný život. Zdôrazňuje, že „Biblia ponúka cenný horizont na objasnenie všetkých morálnych otázok.“ Dotýka sa aj témy manželstva.

 V príbehu s názvom Betka sa autorka Mária-Irma Danieliszová delí o osobné svedectvo o tom, ako sa duchovné povolania „rodili“ počas obdobia totality. Spomína na svoju bývalú študentku, ktorá sa rozhodla pre vstup do rehole, a opisuje ich radostné stretnutie po páde režimu – pri štúdiu teológie. Teší sa aj z maturitných stretnutí po rokoch, lebo našla vo svojej triede až päť sestričiek, každú z inej rehole.

Redakcia Posla pripomína čitateľom Rok svätého Jozefa a milosti, ktoré z neho plynú veriacim. Do 8. decembra 2021 môžeme upevňovať svoj život viery podľa vzoru svätého Jozefa. Úplné odpustky možno získať viacerými spôsobmi: aspoň polhodinovou meditáciou o modlitbe Otče náš, ďalej skutkami milosrdenstva podľa príkladu svätého Jozefa, každodenným zverením svojej práce pod jeho ochranu, alebo modlitbou za prenasledovanú Cirkev či za ľudí, ktorí hľadajú prácu… Tieto odpustky Cirkev udeľuje aj snúbencom alebo rodinám, ktoré sa spoločne modlievajú ruženec; a tiež starším a chorým ľuďom, ktorí modlitbu ku cti svätého Jozefa spoja s obetovaním vlastného utrpenia.

V rubrike na povzbudenie chorým a ťažko skúšaným – V radosti i bolesti – autorka Andrea Eliášová prináša Vierkin príbeh. Ide o svedectvo zrelej ženy, ktorá zastáva významný post v jednej z bratislavských nemocníc. Opisuje, ako Boh vzal vážne jej sľub a po náročnej operácii zmenil jej život. Článok sa končí modlitbou ku Kristovej krvi, ku ktorej sa protagonistka svedectva utieka. Odporúča túto modlitbu ako duchovnú ochranu aj pred koronavírusom.

Páter Milan Hromník pokračuje v cykle Výklad loretánskych litánií. V tretej časti objasňuje jednotlivé tituly Panny Márie a ich biblický základ. Tentokrát sú to obrazné prirovnania, ktoré naznačujú úlohu Panny Márie v dejinách ľudstva. Niektoré súvisia s Osobami Najsvätejšej Trojice (Zrkadlo spravodlivosti, Sídlo múdrosti, Príčina našej radosti), iné vyjadrujú vnútornú duchovnú hodnotu Panny Márie (napr. Vznešený príbytok nábožnosti, Ruža tajomná, Veža Dávidovho mesta).

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva tentoraz do pozornosti knihu Zázraky Pátra Pia. Jej autor, taliansky novinár Renzo Allegri, zozbieral množstvo zaujímavých svedectiev zo  života svätého kapucína a tiež o jeho neúnavnej pomoci ľuďom. V úryvku z knihy čitateľov hneď upúta známe meno: Karol Wojtyła…

Páter František Sočufka SJ pripomína storočnicu narodenia jezuitu, pátra Štefana Senčíka, ktorého meno mnohí poznajú aj z vysielania Rádia Vatikán. Rodák zo Starého Tekova, horlivý kňaz, publicista, autor viacerých duchovných kníh má zásluhu aj na obnovení časopisu Posol v roku 1974 v Kanade, ktorý redigoval do roku 1984.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým sa tentoraz skúsená autorka Gabriela Spustová obracia na deti s príbehom Kvapôčky a Vetríčka, ktorí hľadajú dvanásťročného Ježiša – v zmysle známeho biblického príbehu. Redakcia pripája aj vyhodnotenie súťaže pre deti a motivačné otázky k téme.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia napríklad to, že v Afrike aj v Ázii rastie počet kňazov. Ďalej tu nájdete zaujímavosti o milostivom obraze Panny Márie Guadalupskej či informáciu o najstaršom biskupovi na svete, ktorý skonal vo veku 104 rokov. Aj ďalšie zaujímavé fakty zo života Cirkvi ponúka spomínaná rubrika.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.