Čo prináša februárové vydanie časopisu Posol?

„Veríte v Ježiša?“ Pýta sa pápež František v titulku svojho zamyslenia. Kladie aj iné otázky: „Cíti každý z vás, že potrebuje uzdravenie z nejakého hriechu, problému?“ Zároveň pripomína: „Ak sme aj padli veľmi hlboko, zasiahne nás Ježišov vľúdny a mocný hlas: „Hovorím ti, vstaň!“ Svätý Otec povzbudzuje k odvážnej viere v rubrike Stále aktuálne slová.

V úvodníku s názvom Povolanie ku svätosti nájdete ďalšiu voľne prerozprávanú časť aktuálneho pápežovho dokumentu. Tentokrát úvahu o tom, že byť svätými neznamená vyhľadávať vytrženia, ale spoznávať Ježiša v chudobných a trpiacich.

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby a venuje sa osobnosti svätého Klaudia La Colombiére (1641-1682). Pripomína jeho životné boje na ceste k svätosti, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia aj dnešnému človeku. V článku sa píše: „Vo vybojovanej pokore chcel sa stať svetom zabudnutý, aby sa páčil výlučne Bohu, a už nikdy nie svetu. Zároveň si však uvedomoval, že jezuitské ideály sa niesli aj v duchu misionárskych prác, v obetovaní sa pre spásu blížnych a s tým spojenou výučbou a kázaním.“ K príspevku o svätcovi redakcia pripája jeho modlitbu dôvery v Boha.

V rubrike Apoštolát modlitby autorka Andrea Eliášová venuje pozornosť ľuďom, ktorí sa stali obeťami násilia, a v duchu februárového úmyslu Svätého Otca vyzýva k modlitbám za nich. Uvádza svedectvo horlivého a prenasledovaného kňaza Mons. Viktora Trstenského, ako aj Írky Anny Maguriovej, ktorú nespravodlivo odsúdili na dlhé roky väzenia i s manželom a dvoma synmi. Mottom článku je myšlienka, že odvaha a odpustenie môžu byť hrádzou proti zlu.

Má ešte Ježiš čo povedať? Pod týmto názvom čitateľ nájde úryvok z knihy Mathewa Kellyho Dynamickí katolíci. Okrem iného sa dozvie, že jadrom Ježišovej filozofie nebolo hlásanie slobody, ale láska. „Aby však človek mohol milovať, musí byť slobodný. Milovať znamená slobodne a bez výhrad sa dávať,“ pripomína text z knihy, ktorá živým štýlom povzbudzuje k hlbšiemu duchovnému životu.

Páter Ján Ďurica v cykle Biblia a morálka tentoraz objasňuje tému Božieho kráľovstva ako hlavnú tému Ježišovho kázania. Vysvetľuje „rozmer prítomnosti a budúcnosti Božieho kráľovstva“ a tiež, čo z toho vyplýva pre súčasný život kresťana-katolíka.

V rubrike V radosti i bolesti nájde čitateľ skutočné svedectvá o uzdraveniach na príhovor libanonského svätca Šarbela Machlúfa (1828 – 1898), divotvorcu, ktorý si získava veľkú obľubu aj na Slovensku. Autorkou príspevku je Andrea Eliášová.

Ivo Sivoň ponúka príspevok Blahoslavený cisár, v ktorom sa venuje osobnosti a pozoruhodnému životu Karola Habsburského. Ukazuje jeho cestu k svätosti a  pripomína miesta, kde na Slovensku sa nachádzajú jeho relikvie. Čitatelia sa dozvedia aj o Modlitebnej lige cisára Karola. Autor uvádza dôvody, pre ktoré sa oplatí bližšie si všimnúť inšpiratívneho muža, ktorý bol k ľuďom milý, prívetivý, vážil si nielen vyššie postavených, ale aj jednoduchých ľudí a rád pomáhal chudobným. Napokon dokázal aj chorobu prijať ako obetu pre vyššie duchovné dobro.

V rubrike Z našich dejín páter Milan Hromník približuje históriu i súčasnosť pútnického miesta Hronský Beňadik, kde sa nachádza Kaplnka Kristovej krvi. Vzácnu relikviu ukrýva gotický chrám, nazývaný aj Perla Pohronia, spojený s bývalým benediktínskym kláštorom. Navštevujú ho mnohí slovenskí i zahraniční turisti a pútnici.

Lurdy a služba chorým – v príspevku pod týmto názvom sa autorka Mária Janíková delí o svoju cestu na posvätné mariánske miesto, kam ju priviedla túžba slúžiť ako dobrovoľníčka. Redakcia k jej článku pripojila duchovné zamyslenie biskupa Josefa Hloucha k téme zjavenia sa Panny Márie v Lurdoch, keďže 11. februára si pripomíname toto výročie, a február je aj mesiacom, v ktorom Cirkev slávi Svetový deň chorých.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová vysvetľuje deťom tému Eucharistie. Nechýbajú opäť ani motivačné otázky.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia napríklad o tom, že pravnuk blahoslaveného cisára Karola Habsburského sa vzdal sľubnej kariéry v parížskej banke, vstúpil do rehoľného spoločenstva Eucharistické bratstvo a vlani sa stal kňazom. Rubrika prináša aj správu o tom, že v horách na ostrove Sicília žije slovenský pustovník Imrich Neslušan, kde sa ako kňaz venuje modlitbe, práci a ľuďom, ktorí hľadajú pokoj duše. Nájdete tu aj ďalšie zaujímavosti zo sveta Cirkvi.

V rubrike Mami, nerieš… Eva Žilineková cez vzťah k už dospelému synovi tentoraz rozoberá tému poslušnosti, vnútornú očistu, ktorej súčasťou je aj zbavovanie sa „modiel“ – vecí, na ktorých ľudia lipnú a ktorých sa nedokážu vzdať.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.