Svetová sieť modlitby pápeža známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Všeobecný úmysel: Modlime sa za rehoľníčky a zasvätené panny s vďakou za ich poslanie a odvahu, aby stále nachádzali nové odpovede na problémy našich čias.

Úmysel našich biskupov: Aby chorí obetovali svoje utrpenie za kňazské a rehoľné povolania.

Úvaha k všeobecnému úmyslu

„Dôrazne vám opakujem, čo som vám povedal pri iných príležitostiach: nebojte sa toho, že vás je málo, avšak bojte sa toho, že by ste sa stali zanedbateľnými, prestali by ste byť svetlom, ktoré osvetľuje tých, ktorí sú ponorení do temnej noci dejín.

Existuje veľa ľudí, ktorí vás potrebujú a čakajú na vás. Ľudia, ktorí potrebujú váš priateľský úsmev, ktorý im znovu dáva nádej; vaše ruky, ktoré ich podporujú na ceste; vaše slovo, ktoré zasieva nádej do ich sŕdc; vašu lásku podľa spôsobu Ježiša (porov Jn 13,1-15), ktorý lieči najhlbšie rany spôsobené osamelosťou, odmietnutím a vylúčením.

Vašimi charizmami žite tvorivú vernosť. Nimi budete schopné znovu vyvinúť podnikavosť, vynaliezavosť a svätosť zakladateľov. Zasvätený život je ako voda: ak netečie, skazí sa. Takýmto spôsobom, bez toho, že by ste stratili pamäť, ktorá je vždy potrebná na prežívanie prítomnosti s nadšením, sa budete vyhýbať ako „reštaurovaniu“, tak aj ideológii, akéhokoľvek typu by bola, čo sú veci veľmi škodlivé pre zasvätený život a samotnú Cirkev.

„Modlitba, chvála a adorácia nie sú plytvanie časom. Čím viac sme zjednotení s Pánom, tým bližšie sme k ľudstvu, najmä k ľudstvu, ktoré trpí. Len vtedy bude možné spoznať Božie plány, ktoré má s nami, ak udržíme naše oči a naše srdce obrátené smerom k Pánovi, kontemplujúc jeho tvár a načúvajúc jeho slovu. Iba takto budete schopné prebudiť svet vaším proroctvom, charakteristickou črtou a prioritou vášho bytia ako rehoľníčky a zasvätené osoby. Berte narastajúcu medzinárodnosť vašich inštitútov ako dobrú zvesť. Berte zmenu tváre vašich komunít s radosťou a nie len ako nejaké nutné zlo na zachovanie komunity.

Ďakujem vám za to, kto ste a za to, čo robíte v Cirkvi. Nikdy neprestávajte byť ženami.

(Z príhovoru pápeža Františka Medzinárodnej únie Generálnych predstavených ženských reholí, Rím, 10. máj 2019)

V krátkom videu, ktoré bolo  pripravené v spolupráci s Medzinárodnou úniou ženských generálnych predstavených (UISG), Svätý Otec hovorí:

„V tomto mesiaci sa budeme modliť osobitným spôsobom za rehoľníčky, za zasvätené ženy. Čím by bola Cirkev bez rehoľníčok a zasvätených laičiek? Bez nich nemožno pochopiť Cirkev. Pobádam všetky zasvätené ženy, aby rozlišovali a volili si to, čo sa hodí pre ich misiu tvárou v tvár výzvam sveta, ktoré prežívame. Povzbudzujem ich, aby sa naďalej venovali činorodej práci s chudobnými, s ľuďmi na okraji spoločnosti, so všetkými, čo sú zotročení obchodníkmi s ľuďmi. Prosím ich, aby zvlášť v tomto významne prispeli. A modlime sa, aby dokázali ukázať krásu Božej lásky a súcitu ako katechétky, teologičky a duchovné sprievodkyne. Pozývam ich, aby zabojovali, keď sa s nimi v niektorých prípadoch nespravodlivo zaobchádza, a to aj vnútri samotnej Cirkvi; keď sa ich služba, ktorá je tak veľká, redukuje na posluhovanie. A niekedy aj zo strany mužov Cirkvi. Nech sa nenechajú odradiť. Nech naďalej dávajú spoznať Božiu dobrotu cez apoštolské diela, ktoré konajú. No predovšetkým cez svedectvo zasvätenia. Modlime sa za rehoľníčky a zasvätené ženy s vďakou za ich poslanie a odvahu, aby aj naďalej nachádzali nové odpovede na výzvy našej doby. Ďakujem vám za to, čím ste, za to, čo robíte i za to, ako to robíte.“

 

 

Zrod Apoštolátu modlitby v roku 1844 vo Francúzsku a následné rozšírenie tejto iniciatívy po celom svete sa spája s rehoľou jezuitov. Jej spiritualita má základ v úcte k Ježišovmu Srdcu, v prijatí jeho výzvy aktívne sa zapojiť do záchrany sveta Božím milosrdenstvom. Praktizovanie tejto spirituality spočíva v obetovaní bežných každodenných aktivít, modlitieb, radostí a utrpení na úmysly Svätého Otca.

Svetová sieť modlitby pápeža dnes funguje v 98 krajinách a je spojený aj s Eucharistickým hnutím mládeže. Na šírenie úmyslov Svätého Otca a pomoc ľuďom prehĺbiť sa v duchovnom živote tradične využíva časopis Posol Božského Srdca Ježišovho. V posledných rokoch sa rozvinuli aj ďalšie mediálne formy modlitby. Patria sem krátke videá s úmyslom Svätého Otca, publikované raz mesačne na sociálnych sieťach (www.ilvideodelpapa.org) a tiež ponuky digitálnej platformy s dennými meditatívnymi podnetmi (www.clicktopray.org) vo viacerých svetových jazykoch.

Foto: vaticannews.va