Čo prináša februárové číslo časopisu Posol?

Rubrika Stále aktuálne slová tentokrát prináša podnetné myšlienky nedávno zosnulého pápeža Benedikta XVI. k sviatku Obetovania Pána, ktorý je aj Dňom zasväteného života: „Uvedenie Ježiša do chrámu je výstižným obrazom úplného darovania vlastného života všetkých mužov a žien, ktorí plnením evanjeliových rád žijú charakteristické črty Ježišovej čistoty, chudoby a poslušnosti.“

Chceme žiť múdro a dosiahnuť spásu? – pýta sa v úvodníku páter Andrej Filipek SJ. Uvažuje nad tým, že je múdre riadiť sa logikou rozumu osvieteného vierou. Veď „múdrosť je Boží dar, ktorý nám umožňuje správne sa rozhodovať“. Za príklad dáva Máriu s Jozefom, ako aj Simeona a Annu, ktorých túžba po spáse priviedla do chrámu na stretnutie s Pánom. Pripomína skúsenosť svätého Ignáca a jeho správny postoj: zachovať si vnútornú rovnováhu, sebaovládanie a citlivosť na duchovné veci.

V rubrike Úcta k Ježišovmu Srdcu nájdu čitatelia záverečnú časť cyklu s názvom Kristovo Srdce. Autorom je anglický jezuita James Fitzsimons (1919 – 2015), ktorý väčšinu kňazského života pomáhal ľuďom rásť v ich vzťahu k Bohu prostredníctvom modlitby. Tentoraz upriamuje pozornosť na Kristovo sebadarovanie, ktoré nás otvára pre pôsobenie Ducha Svätého a pre nový život. „Vykúpený človek sa čoraz viac podobá Bohu v nezištnej láske“, vie sa rozdávať druhým a tak plniť svoje poslanie.

Rubrika Apoštolát modlitby pozýva čitateľov k modlitbe Za farské spoločenstvá. V rámci Celosvetovej siete modlitby s pápežom máme osobitne pamätať na to, aby sa naše farnosti stávali spoločenstvami viery, bratstva a prijatia najnúdznejších. Inšpiráciou môžu byť aj skúsenosti pátra Jozefa Kyselicu SJ, ktorý dokázal oživiť farnosti, kde pôsobil. Podľa neho „farnosť má byť miestom, kde sa nik necíti byť cudzím a všetci sú prijímaní“, má byť „spoločenstvom misijným, evanjelizujúcim“. Účinnými prostriedkami sú jednota a láska.

Rozlúčka s Benediktom XVI. – pápežom, učiteľom viery a modlitby. V príspevku s týmto názvom páter Jozef Bartkovjak SJ, ktorý dlhé roky viedol Slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu, výstižne hodnotí osobnosť nedávno zosnulého pápeža Benedikta XVI., prináša slová z poslednej rozlúčky s ním a pripomína jeho duchovný odkaz: byť vernými Cirkvi a ísť do hĺbky. Popri bohatej pastoračnej službe vyzdvihuje jeho kňazskú, pokornú, láskavú vľúdnosť a modlitbové sprevádzanie pápeža Františka. Možno len súhlasiť s autorom, že „zo skrytosti Vatikánskych záhrad sa Benedikt XVI. presunul tam, odkiaľ môže u Boha vyprosovať dary pre Cirkev novým spôsobom“.

V cykle Biblia a morálka sa páter Ján Ďurica tentoraz venuje Ježišovmu konaniu a učeniu, ktoré sa týka posmrtného života. Opiera sa pritom o novozákonné texty. Osobitne si všíma Ježišovu reakciu na omyl saducejov, odporcov vzkriesenia. Pripomína, že „pre Ježiša je zmyslom jeho života a konania jeho Otec, živé spoločenstvo s ním… Preto vzal na seba tajomstvo utrpenia… Od svojich učeníkov očakáva verné nasledovanie po ceste, ktorou on sám prešiel“.

Ježiš – moja sila. Modlitbu, v ktorej sa obracia na Pána ako svoju silu vo chvíľach pokušení, v neúteche, v obavách, napísal svätý Klaudius, keď pôsobil v Londýne v čase prenasledovania Katolíckej cirkvi v Anglicku koncom 17. storočia. Slová francúzskeho jezuitu, šíriteľa úcty k Ježišovmu Srdcu, nech sú povzbudením aj pre súčasníkov: „Nech by som bol kdekoľvek a nech by mi hrozilo akékoľvek nebezpečenstvo či akýkoľvek nepriateľ, vždy mám teba – svoju silu – pri sebe.“

Páter Milan Hromník ponúka cenné zamyslenia pre život a duchovný rast v príspevku Návrat k Bohu. Píše v ňom: „Len Boh je zdrojom šťastia… Potrebujem Božie milosrdenstvo. Preto chcem znovu objaviť zážitok Božej blízkosti a lásky… Pred Ukrižovaným dám si znovu otázky: Čo som urobil, čo robím a čo urobím pre Krista? Poprosím ho, aby mi dal silu nasledovať ho.“

„Skúste si napísať nekrológ – tak trochu inak.“ Túto výzvu si ešte v roku 2003 z úst istého kňaza vypočula z rozhlasu pani Alojzia Čierna. Natoľko ju oslovila, že si napísala vlastný nekrológ – rozlúčkový príhovor, ktorý vlani 14. decembra odznel na jej pohrebe v Bratislave. Hneď v úvode upresnila: „Nebudem písať svoj životopis… Chcem sa s vami podeliť a povedať vám o sile veľkej milosti, ktorú som od Pána dostala počas života pri prehlbovaní svojej viery…“ Niektoré časti podčiarkla, tie sú odlíšené farebne v článku nazvanom Sila veľkej milosti. Inšpiratívne, zaujímavé čítanie na poučenie i povzbudenie…

Lýdia Mrkvíková v skutočnom príbehu s názvom Proste a dostanete opisuje, aké uzdravujúce účinky má svätá omša a spoločná modlitba ruženca. Svedčí však aj o tom, aké dôležité je budovanie vzájomných vzťahov, schopnosť vcítiť sa do problémov ľudí, s ktorými je spojený náš život, a ochota pomáhať im. Čitateľka Lýdia poslala aj ďakovné básne svojich vnučiek, venované ich rodičom.

Poďme všetci k Ježišovi, on má pre nás dar obnovy. Obnoviť chce naše srdce, aby bolo preňho súce, – volá nás svojimi veršami Bystrík Mistrík. Pobáda k tomu, aby sme Ježišovi darovali našu vieru, nádej a lásku. Báseň bola uverejnená v rovnomennej zbierke, ktorá vyšla vlani.

Páter Ladislav Csontos SJ sa v rubrike Z našich dejín venuje osobnosti pátra Félixa Záhorca, rodáka z Modranky pri Trnave. Svoj literárny talent uplatnil aj v reholi – v redakcii Posla, do ktorého pravidelne prispieval článkami. Po kňazskej vysviacke sa venoval spovedaniu študentov v Trnave, formoval ich aj prostredníctvom divadelných hier, ktoré sám pre nich písal. Po roku 1950 ho však čakal zákaz kňazskej služby a nútený pobyt v koncentračných kláštoroch…

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva do pozornosti Úvod do kresťanstva od Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. Písal ho s úmyslom osloviť univerzitných študentov v Tübingene, kde prednášal. Preto si zvolil zrozumiteľný štýl, prístupný aj ľuďom, ktorí nie sú zvyknutí na jazyk Cirkvi.

Nová rubrika Naši nebeskí priatelia si v prehľade všíma osobnosť svätého Klaudia de la Colombiere. Okrem stručného životopisu prináša aj jednu z myšlienok a modlitbu tohto jezuitského kňaza, ktorého si v Cirkvi pripomíname 15. februára.

Do rubriky Posol deťom malým i veľkým tentoraz skúsená autorka Gabriela Spustová napísala deťom evanjeliový príbeh nazvaný Ježiš je chlebom z neba. Nechýbajú ani motivačné otázky k téme.

Viete, kedy a pri akej príležitosti navštívil Bratislavu kardinál Joseph Ratzinger? A koľko katolíkov žije v Macedónsku? Ktorá naša obec vlani získala Cenu Slovenskej republiky za krajinu? Poznáte časopis Gorazd a viete, o čom sa v ňom píše? Čomu sa v marci potešia kresťania v irackom meste Mosul? O týchto a ďalších zaujímavostiach z kresťanského sveta sa dozviete v tradičnej  rubrike Letom svetom.

Iskry svätého Ignáca trochu inak – myšlienky zakladateľa jezuitov s úvahami Gabriela Hevenešiho SJ nanovo spracovali páter Vlastimil Dufka SJ a sestra Lívia Marková CJ. Ďalšia z uverejnených „iskier“ má názov Z plnosti srdca hovoria ústa. Vo zvukovej podobe sú tieto trojminútové zamyslenia – Iskry sv. Ignáca – dostupné na podcastových aplikáciách Spotify, Anchor, Google Podcasts, Pocket Casts, RadioPublic.

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.