Čo prináša februárové číslo časopisu Posol?

Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová uvažuje nad darom zasväteného života. Pripomína, že ak je žitý správne, tak v čnostiach chudoby, čistoty a poslušnosti nevidí bremeno. „Vidí, že poslušnosť nie je disciplína, ale víťazstvo nad našou anarchiou podľa Ježišovho štýlu. Vidí, že chudoba nie je titanskou námahou, ale vyššou slobodou, ktorá nám darúva Boha a druhých ako skutočné bohatstvá. Vidí, že čistota nie je prísna sterilnosť, ale je to cesta ako milovať bez privlastnenia,“ píše pápež. Pozýva vyprosovať si milosť vedieť hľadať Ježiša v bratoch a sestrách.

V úvodníku s názvom Kráčajme cestou lásky páter Jozef Šuppa uvažuje nad pápežovým posolstvom k 30. svetovému dňu chorých, ktorý si Cirkev pripomína 11. februára. Zdôrazňuje: „Ježiš nás všetkých vyzýva kráčať cestou konkrétnej lásky a pamätať na to, že Boh miluje každého človeka nekonečnou láskou a tým mu dáva nekonečnú dôstojnosť.“

Aké dozvuky môže mať sledovanie Trnavskej novény v deň, keď niektoré osobnosti dostávajú ocenenie za ich službu v Cirkvi? Alebo: Ako je možné prejaviť vynaliezavú kresťanskú lásku v zariadení pre starších a chorých rehoľníkov? To sa dozviete v článku nazvanom Ruža „od svätej Alžbety“.

V ďalšej časti cyklu Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby sa Katarína M. Tóthová venuje osobnosti blahoslavenej Zdenky Schelingovej (1916 – 1955). Autorka sa vracia k okamihom, ktoré prežívala rehoľníčka vo väzení. Zdenkin krásny duchovný život dosvedčuje i jej modlitba „Zmluva rehoľnej osoby s Ježišovým najsvätejším Srdcom.“

V rubrike Apoštolát modlitby nájdu čitatelia článok Andrey Eliášovej o rehoľnej sestre Jane Lapšanskej. Názvom príspevku vystihla stručnú charakteristiku sestričky: S iskričkami v očiach, zaľúbená do Ježiša. Opisuje život a službu statočnej rehoľníčky, ktorá nedávno zomrela vo veku 96 rokov. Pre všetkých, ktorí ju poznali, bola príkladom odvahy, dobroty srdca a vnímavosti voči Božím darom a vnuknutiam.

V cykle Biblia a morálka sa páter Ján Ďurica venuje rozvoju biblickej morálky a tomu, ako vo svetle pokroku chápať morálne otázky. Pripomína dôležité morálne posolstvá Starého i Nového zákona.

V rubrike V radosti i bolesti nájdu čitatelia pútavé svedectvo premonštráta Petra Pavla Valtoša Opátova choroba mu zmenila život. Spomínaný rehoľník sa delí o svoju cennú skúsenosť, keď sa osem a pol roka staral o vážne chorého predstaveného rehole. Táto služba ho nasmerovala k jeho ďalšiemu poslaniu medzi chorými.

Bystrík Mistrík ponúka svoju novú meditatívnu báseň Výzva k duchu obety. Spolu s ním uvažujme nad slovami: Ježiš sa tak ponížil / až k obete na kríži. / Jeho zmierna obeta / vniesla nádej do sveta…

Jedna cesta ku kňazstvu – v tomto príbehu je opísaný nevšedný osud mladého muža, ktorý kráčal za Božím hlasom v ťažkých časoch prenasledovania Cirkvi. Autor Milan Hromník v úvode píše: „Nejde tu o životopis. Toto je predovšetkým svedectvo o tom, ako Boh pôsobil v živote jedného človeka, ako ho viedol a doslova mimoriadne ochraňoval. Nie je to len hold náležitej vďaky Bohu, ale aj dôkaz o tom, že kresťanská viera je jediná trvalá hodnota, ktorá tu prežíva všetko ostatné…

Splnená túžba stretnúť Svätého Otca Františka – pod týmto názvom rehoľná sestra Brigita približuje svoje stretnutie s pápežom v Bratislave počas jeho vlaňajšej návštevy Slovenska. S vďakou prijala aj so spolusestrou požehnanie pre celú ich rehoľnú komunitu. V závere píše: „Tento duchov¬ný zážitok vyvolal radosť, nádej a bol pre nás výzvou vykročiť ku vzájomnej láske a k novej horlivosti v službe pre spásu duší.“

V rubrike Z našich dejín sa dočítate o Kanoniskách sv. Augustína rehole Notre Dame, ľudovo nazývaných notredamky. Pred 400 rokmi sa pre nebo narodila ich spoluzakladateľka Alexia le Clerc, čo je dôvod na pripomenutie jej života i diela. Článok mapuje aj príchod sestier na územie Slovenska a ich pôsobenie v školstve.

Pod názvom Božie slovo je prameňom múdrosti nájdu čitatelia úryvok z Listu svätého pápeža Klementa Prvého Korinťanom. V tomto liste, ktorý patrí k najvzácnejším starokresťanským spisom, tretí nástupca svätého Petra nabáda ku svornosti, k pokoju a poriadku. A to je rovnako aktuálne aj v súčasnosti…

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva čitateľom do pozornosti zaujímavú knihu Uverme neuveriteľné – výber z myšlienok arcibiskupa Fultona Sheena, veľkej osobnosti americkej Cirkvi. V júli 2019 uznal pápež František prvý zázrak, ktorý sa stal na príhovor tohoto amerického biskupa.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým tentoraz skúsená autorka Gabriela Spustová vysvetľuje deťom, čo znamená v praxi zmierenie, odpustenie, modlitba za nepriateľov a neprajníkov. Nie je jednoduché vysvetliť túto zložitú tému najmenším, autorka rubriky tak robí opäť prostredníctvom postáv Kvapôčky a Vetríčka. Pripája tradičné motivačné otázky k téme.

Vedeli ste, že v roku 2021 zahynulo násilnou smrťou 22 misionárov? V tradičnej rubrike Letom svetom sa okrem iného dozviete, kto z kňazov bol nedávno blahorečený v Poľsku, kde na Slovensku je jediný kostol Panny Márie Lasaletskej, ako pomáha Slovenská katolícka charita, a tiež to, že novým arcibiskupom Tirany, hlavného mesta Albánska, je bývalý utečenec Arjan Dodaj.

Anna Abasová sa v príspevku Čarovné slovíčko delí o skúsenosť z domova seniorov, kde trávi jeseň života. To „čarovné slovíčko“ poznajú všetci, ale nie všetci ho vyslovujú tak často ako autorka článku…

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.