Charakteristickým znakom Ignácovho duchovného života sa stáva úsilie o „hľadanie Boha vo všetkých veciach“. Ignác sám nazval tento spôsob napredovania svojou vlastnou duchovnou cestou. Na sklonku svojho života vyjadril, že vždy rástol v schopnosti nachádzať Boha vo všetkých veciach a teraz ešte viac ako v celom svojom živote. Ignác vždy znova opakuje a zdôrazňuje pri rozličných príležitostiach, že jezuitský spôsob života a modlitby má byť hľadanie Boha vo všetkých veciach. P. Nadal to vyjadril takto: „Túto milosť modlitby obdŕžal náš otec ako veľké privilégium v jedinečnej miere. A to milosť, že vnímal Božiu prítomnosť vo všetkých veciach, činnostiach a rozhovoroch s výnimočným zmyslom pre duchovno. Túto Božiu prítomnosť nazeral, a tak bol kontemplatívny v akcii; sám to vyjadroval slovami: Máme nachádzať Boha vo všetkých veciach“. Súčasne vyjadril P. Nadal, že táto milosť bola darovaná nielen Ignácovi, ale „čo sme spoznali ako privilégium nášho otca Ignáca, veríme, že v rovnakej miere bolo darované nám všetkým“. Nachádzať Boha vo všetkom je schopný ten, kto rozvíja hlbokú dôvernosť s Bohom, nazerá svet očami viery a rozlišujúc, s čistým úmyslom sa nestále usiluje dôsledne hľadať a plniť Božiu vôľu. Preto tento duchovný postoj vyžaduje vnútornú slobodu. Jeho ovocím je hlboké zjednotenie s Bohom vo všetkom.

Biblický text

„Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.“ (Kol 3, 16-17)

Prosba

Prosím o schopnosť nachádzať Boha vo všetkom.

Z Ignácovho života

„V ten istý deň podvečer si ma dal zavolať. Mal výraz človeka, ktorý je sústredenejší než zvyčajne. Dal mi akési slávnostné vyhlásenie, ktorého jadrom bolo ukázať mi, že mal úprimný úmysel ohľadom všetkých vecí, o ktorých mi jednoducho rozprával. Pripojil, že si bol celkom istý v tom, že neporozprával nič viac, než čo sa skutočne stalo a že sa dopustil mnohých urážok Pána Boha od toho času, ako mu začal slúžiť. Nikdy však neprivolil k smrteľnému hriechu; naopak, stále rástol v nábožnosti, t. j. v ľahkosti nájsť Boha a že ho nájde. Aj teraz máva mnoho ráz videnia, najmä také, o ktorých bola reč prv, totiž, že vídava Krista ako slnko. To sa mu často prihodilo vtedy, keď mal hovoriť o dôležitých veciach a tie videnia mu prišli ako potvrdenie.“ (Rozhovory pútnika 99)

Záverečná modlitba

Nauč nás, Pane, že pravá zbožnosť je Teba, Stvoriteľa, milovať vo všetkom a všetko v Tebe; Teba nachádzať vo všetkých veciach; pri pohľade na človeka chváliť Teba, Bože, aby každý v blížnom videl Tvoj obraz. Pomôž nám tiež, Pane, aby každý náš čin, lásky i povinnosti, bol plný zbožnosti tak ako modlitba. Lebo všetko, čo konáme v Tvojej službe, Bože, je ozajstnou modlitbou. Daj, Pane, aby sme všetci rástli vo svätosti aj našou horlivou prácou za Teba, Bože, ktorý si všetko vo všetkom. Amen.

Text modlitby v PDF

Foto: jesuit.global


V septembri minulého roku sme si pripomenuli desiate výročie náhlej smrti P. Petra Bujka SJ, ktorého si Pán povolal 3.9.2013. P. Bujko bol vyhľadávaným exercitátorom a duchovným sprievodcom. Hneď od svojej vysviacky pôsobil v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, kde jeho hlavnou náplňou bolo dávanie duchovných cvičení. V duchovných cvičeniach sprevádzal mnoho ľudí, ako zasvätených tak ja laikov, rozbehol tiež dávanie duchovných cvičení v každodennom živote, aj online formou.

V úvode ku knihe Bože, ty si môj Boh Páter Bujko o duchovných cvičeniach hovorí toto: „Cieľom duchovných cvičení je spoznať a zbaviť sa toho, čo nám nedovoľuje žiť v plnosti, hľadať a nachádzať Božiu vôľu pre svoj život; hľadať, aký plán má Boh pre náš život, a rozhodnúť sa ho realizovať. Pomocou duchovných cvičení môže človek usporiadať svoje vzťahy, vzťah k sebe samému, k Bohu a k ostatným stvoreniam. Duchovné cvičenia môžu byť pre každého človeka hlbokou skúsenosťou Božej lásky, predovšetkým cez skúsenosť nesmierneho Božieho milosrdenstva a odpustenia, časom uzdravenia a duchovného posilnenia“.

V kontexte týchto slov vám chcem aj naďalej ponúkať výber z duchovných cvičení P. Petra Bujka, ktoré pripravil roku 2012. Nech sú pre vás tieto texty obohatením vášho duchovného života.